LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-163 „DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMO ASMENIMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 29 d. Nr. 1V-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 616 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ (Žin., 2005, Nr. 72-2602; 2007, Nr. 106-4338) 1.3 punktu,

pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1V-163 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 49-1907) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMO ASMENIMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES, PASIBAIGUS ŠIOS TEISĖS ATĖMIMO TERMINUI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2000, Nr. 22-552; 2004, Nr. 25-763, Nr. 68-2368) 330 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 616 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ (Žin., 2005, Nr. 72-2602; 2007, Nr. 106-4338) 1.3 punktą,

tvirtinu Vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, pasibaigus šios teisės atėmimo terminui, tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                        REGIMANTAS ČIUPAILA

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1V-163

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1V-38 redakcija)

 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMO ASMENIMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES, PASIBAIGUS ŠIOS TEISĖS ATĖMIMO TERMINUI, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, pasibaigus šios teisės atėmimo terminui, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta (toliau – pareiškėjai), pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, tvarką.

 

II. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMAS

 

2. Pareiškėjams vairuotojo pažymėjimai, pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, grąžinami asmeniškai pateikus policijos įstaigai, kurios pareigūnas priėmė nutarimą atimti teisę vairuoti transporto priemones, o kai teisė vairuoti transporto priemonę buvo atimta Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos – teritorinei policijos įstaigai pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą (prašymo forma nustatyta Aprašo priede) (toliau – prašymas) ir šiuos dokumentus:

2.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.2. galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos(-ų) kategorijos(-ų) kelių transporto priemones, ir išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365) (toliau – medicininė pažyma);

2.3. galiojančią medicininės atestacijos pažymą, kad pareiškėjas neserga priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų ligomis, ir galiojantį sveikatos žinių pažymėjimą, kad pareiškėjas išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, nustatytą Sveikatos žinių pažymėjimo patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-453 (Žin., 2004, Nr. 100-3735) (kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo, padaryto esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų);

2.4. informaciją apie išlaikytus žinių, įgūdžių ir elgsenos, reikalingos vairuoti tam tikros kategorijos kelių transporto priemonę, kvalifikacinius egzaminus (toliau – kvalifikaciniai egzaminai) iš pareiškėją egzaminavusios įstaigos (kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui).

3. Policijos įstaiga, gavusi Aprašo 2 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:

3.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

3.2. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre, ar pareiškėjas nėra ieškomas;

3.3. Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registre, ar pareiškėjui nėra atimta teisė vairuoti transporto priemones;

3.4. ar pagal pareiškėjo pateiktą medicininę pažymą pareiškėjui dėl sveikatos būklės leidžiama vairuoti jo vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemones;

3.5. ar pareiškėjas, kuriam pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui, yra išlaikęs kvalifikacinius egzaminus;

3.6. ar pareiškėjas yra pateikęs galiojančią medicininės atestacijos pažymą, kad pareiškėjas neserga priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų ligomis, ir sveikatos žinių pažymėjimą, kad pareiškėjas išklausė paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai kursą (kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo, padaryto esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų).

4. Įvertinusi Aprašo 3 punkte numatyto patikrinimo rezultatus, policijos įstaiga dalyvaujant pareiškėjui grąžina ar atsisako grąžinti vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašytinai prašyme. Sprendimas atsisakyti grąžinti vairuotojo pažymėjimą pareiškėjui įforminamas raštu ir pareiškėjas apie jį informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

5. Jei pareiškėjui vairuotojo pažymėjimas grąžintinas, tačiau pateiktoje medicininėje pažymoje pareiškėjui dėl sveikatos būklės neleidžiama vairuoti visų ar kai kurių jo vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemonių, pareiškėjui atimama teisė vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones ir vairuotojo pažymėjimas jam negrąžinamas. Vairuotojo pažymėjimas kartu su pateiktos medicininės pažymos kopija siunčiamas valstybės įmonei „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“), o traktorininko pažymėjimas kartu su pateiktos medicininės pažymos kopija siunčiamas jį išdavusiai mokymo įstaigai. Naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 588 (Žin., 2002, Nr. 125-5674; 2007, Nr. 47-1837), nustatyta tvarka.

6. Vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti praėjus vieneriems metams nuo teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino pabaigos, siunčiami VĮ „Regitra“, išskyrus traktorininko pažymėjimus, – jie siunčiami juos išdavusioms mokymo įstaigoms. Naujas vairuotojo pažymėjimas vietoj negrąžinto gali būti išduotas tik gavus policijos įstaigos pranešimą apie įvykdytas Apraše nustatytas sąlygas vairuotojo pažymėjimui grąžinti. Policijos įstaiga pranešimą apie įvykdytas Apraše nustatytas sąlygas vairuotojo pažymėjimui grąžinti siunčia VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išdavusiai mokymo įstaigai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išdavusios mokymo įstaigos paklausimo gavimo dienos.

7. Prašymai ir pateiktų pažymų (pažymėjimų) kopijos saugomi vairuotojo pažymėjimą grąžinusioje policijos įstaigoje Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Policijos įstaigos veiksmai, vykdant Aprašą, gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos viceministras

Česlovas Šikšnelis

2008-01-29

______________


Vairuotojo pažymėjimų grąžinimo asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto

priemones, pasibaigus šios teisės atėmimo terminui, tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo grąžinti vairuotojo pažymėjimą forma)

 

____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(asmens kodas)

 

___________________________

       (policijos įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS GRĄŽINTI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ

__________________

(data)

 

Prašau grąžinti vairuotojo pažymėjimą pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui.

Su prašymu pateikiu asmens dokumentą ir:

1. Medicininę pažymą Nr. _______, išduotą ______________________________________

                                                                                                       (išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas);

 

2. Medicininės atestacijos pažymą Nr. _______, išduotą _____________________________

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

_;

3. Sveikatos žinių pažymėjimą Nr. _______, išduotą ________________________________

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

_______________________                              __________________________

                   (parašas)                                                                                     (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

(Pildo policijos įstaigos įgaliotas darbuotojas)

 

1. Teisė vairuoti transporto priemones atimta __________________.

                                                                                                              (data)

2. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikas pasibaigė ________________.

                                                                                                                                                                  (data)

3. Pateikti dokumentai patikrinti.

4. Kvalifikaciniai egzaminai išlaikyti (jei būtina).

5. Vairuotojo pažymėjimas Nr. _____________________ grąžintas ______________.

                                                                                                                                                        (data)

_________________________________________                                                   

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

Vairuotojo pažymėjimas man grąžintas.

______________                     _______________

        (parašas)                                                         (data)

_________________