LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-150 „DĖL MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS IR LEIDIMŲ VAŽIUOTI JOMIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 25 d. Nr. 3-18

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3-150 „Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1783):

1. Išbraukiu antraštėje žodžius „Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos“.

2. Išbraukiu preambulėje žodžius „bei Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio“.

3. Įrašau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „40 pėdų“ skaičius ir žodį „20, 30, 40, 45 pėdų“.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos apraše:

4.1. Įrašau 1 punkte po žodžių „Kelių priežiūros tvarkos“ žodį „aprašo“, vietoj žodžio „patvirtintos“ žodį „patvirtinto“.

4.2. Išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. Vienkartinis mokesčio dydis, išreikštas litais už 10 km, matmenų viršijimo atveju apskaičiuojamas tokia tvarka: pavyzdžiui, transporto priemonės leidžiamas ilgis viršytas 8 metrais 70 centimetrų. Už leidžiamo ilgio viršijimą 5 metrais taikomas 8,3 Lt vienkartinis tarifas už kiekvienus 10 km, o už ilgio viršijimą dar 3 metrais 70 centimetrų taikomas toks mokesčio dydis: už kiekvieną metrą po papildomą vieno lito mokestį už kiekvienus 10 km, jį padauginus iš 3 m ir padauginus iš koeficiento 1,5. Bendras mokesčio dydis šiuo atveju bus: 8,3 + (1 x 3 x 1,5) = 12,8 Lt už 10 km.“

4.3. Pripažįstu netekusiu galios 9.2 punktą.

4.4. Įrašau 20 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „40 pėdų“ skaičius ir žodį „20, 30, 40, 45 pėdų“.

4.5. Išdėstau 30.4 punktą taip:

30.4. gaunant leidimą pareiškėjas privalo pateikti banko patvirtintus už leidimų įforminimą sumokėtos valstybės rinkliavos ir šio Aprašo 1 punkte nurodyto mokesčio mokėjimo dokumentus. Leidimą išduodantis pareigūnas turi užregistruoti šiuos mokėjimo dokumentus ir sumokėtas sumas. Ant mokesčio mokėjimo dokumento užrašoma, kad leidimas išduotas;“.

 

Susisiekimo ministras                                                     Algirdas Butkevičius

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos                           Valstybinės kelių transporto

prie Susisiekimo ministerijos                                         inspekcijos prie Susisiekimo

generalinis direktorius                                                   ministerijos viršininkas

Virgaudas Puodžiukas                                                  Vidmantas Žukauskas

2008 m. sausio 8 d.                                                       2008 m. sausio 21 d.

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA

L. e. Muitinės departamento                                         Valstybinės mokesčių

prie Finansų ministerijos                                               inspekcijos prie Finansų

generalinio direktoriaus pareigas                                   ministerijos viršininkas

Ramutė Liupkevičienė                                                  Modestas Kaseliauskas

2008 m. sausio 8 d.                                                       2008 m. sausio 17 d.

 

SUDERINTA

L. e. Lietuvos policijos

generalinio komisaro pareigas

Vytautas Grigaravičius

2008 m. sausio 9 d.

 

_________________