LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 23 d. Nr. A1-27

Vilnius

 

 

Pakeičiu Prašymo išmokai SP-3 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986), ir išdėstau „Informacinio lapelio“ dalies „Būtina žinoti“ paskutinę pastraipą taip:

„Išmoka vaikui ir globos (rūpybos) išmoka skiriamos ir mokamos, iki atsiranda aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžio pasikeitimui ar išmokos mokėjimo nutraukimui. Išmoka vaikui skiriama vieną ar du vaikus auginančių šeimų vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje. Baigiančiam dieninę bendrojo lavinimo mokyklą asmeniui išmoka mokama iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.

Globos (rūpybos) išmoka ir išmoka vaikui šeimoje, auginančioje tris ir daugiau vaikų, skiriama ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje. Išmoka skiriama iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d., bet ne ilgiau, iki jam sukanka 24 metai. Kiekvienais naujais mokslo metais būtina pateikti pažymą iš mokyklos, jei vyresnis nei 18 metų asmuo mokosi. Baigiamaisiais mokymosi profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje metais išmokos skiriamos iki tų mokslo metų pabaigos. Išmokos mokamos už praėjusį mėnesį.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                  VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ