LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-190 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 14 d. Nr. ĮV-4

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 10 straipsnio 4 ir 7 dalimis,

pakeičiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034, Nr. 102-3797) ir 1.4 punkte vietoj nekilnojamųjų kultūros vertybių kodų „S568–S615“ įrašau šiuos nekilnojamųjų kultūros vertybių kodus „S568–S614“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS