LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 2 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1403

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, Nr. 68-2364, Nr. 116-4322)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2 straipsnio 3 dalyje po žodžio „teisėsaugos“ įrašyti žodį „švietimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Tarnybos paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politinė, karinė, ekonominė, teisėsaugos, švietimo, mokslo ir technikos informacija, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės ar jos institucijų interesams arba sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui, sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Tarnybos paslapčių kategorijų sąrašą nustato šis Įstatymas.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies papildymas 26 punktu

Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 26 punktu:

26) brandos egzaminų užduoties ar jos dalies turinys.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________