LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1402

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Metinėse sąmatose turi būti numatoma 20 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir 15 procentų Programos finansavimo lėšų rajoniniams žvyrkeliams asfaltuoti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________