Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS patvirtinimo“ pakeITIMO

 

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. 1356

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2002, Nr. 110-4870; 2003, Nr. 60-2727; 2004, Nr. 158-5789; 2005, Nr. 77-2797; 2007, Nr. 80-3259, Nr. 105-4308) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 51-951; 2007, Nr. 114-4631) 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                 Petras Vaitiekūnas

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1356 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                         5 eurai

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)                                                        60 eurų

2.2. tranzitinės vizos (B)                                                                        60 eurų

2.3. trumpalaikės vizos (C)                                                                    60 eurų

2.4. nacionalinės vizos (D)                                                                     60 eurų

2.5. grupinės vizos                                                                                 60 eurų,

                                                                                                               pridedant po

                                                                                                               1 eurą už asmenį

2.6. riboto teritorinio galiojimo vizos                                                     60 eurų

2.7. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą                                5 eurai

3. Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą                2 eurai

4. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:                  

4.1. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą                             10 eurų

4.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą                                                                                      60 eurų

5. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą          20 eurų

6. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą                                                                                              90 eurų

7. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille)            10 eurų už vieno

                                                                                                               dokumento

                                                                                                               legalizavimą ar

                                                                                                               tvirtinimą

                                                                                                               pažyma

                                                                                                               (Apostille)

8. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:                 

8.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą                115 eurų

8.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą              5 eurai

9. Už atliekamus notarinius veiksmus:                         

9.1. sandorių patvirtinimą:                                           

9.1.1. įgaliojimo patvirtinimą                                                                 10 eurų

9.1.2. testamento patvirtinimą                                                               20 eurų

9.1.3. kitų sandorių patvirtinimą                                                            20 eurų

9.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą                       5 eurai už puslapį

9.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                     5 eurai

9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį):

9.4.1. iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                  5 eurai

9.4.2. iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                               5 eurai

9.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą           10 eurų

9.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti                                         15 eurų

9.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                        15 eurų

9.8. jūrinio protesto akto priėmimą                                                        35 eurai

10. Už konsulinės pažymos išdavimą                                                    25 eurai

11. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų                                                                                               5 eurai

12. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą                                                                                                               15 eurų

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą                                                                                                 10 eurų per mėnesį

 

14. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:                                                

14.1. iki 115 eurų vertės                                                                         15 eurų

14.2. daugiau kaip 115 eurų vertės                                                        20 eurų

15. Už kitas paslaugas:                                                 

15.1. testamento surašymą                                                                     30 eurų

15.2. įgaliojimo surašymą                                                                       25 eurai

15.3. kitų sandorių ar pareiškimų surašymą                                           25 eurai

16. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo

konsulinio veiksmo

atlikimo tarifas

(pareiškėjas taip pat

apmoka būtinas faktines

transporto ir kitas

išlaidas, įskaitant

nakvynės viešbutyje

išlaidas ir

komandiruotpinigius)

 

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

_________________


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1356 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) atliekant konsulines funkcijas vykdomus veiksmus, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) imamas bet kuria konvertuojamąja valiuta arba litais (eurais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamąją valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamosios valiutos ir lito santykį).

2. Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.

3. Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Užsienio reikalų ministerijai per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ši iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.

4. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis sumokamas litais (eurais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

5. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

6. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

7. Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

8. Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas, pateikia prašymą ją grąžinti. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio permokos grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

 

_________________