LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIĖMIMO Į PROFESINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1179

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679) 10 straipsnio 2 dalies 10 ir 17 punktais bei 3 dalimi:

1. Tvirtinu Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. V-452 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. V-1005 „Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-452 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-199 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą procedūrų trukmės suvestinės ir jos pildymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS OLEKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1179

 

PRIĖMIMO Į PROFESINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato asmenų atrankos ir priėmimo į profesinę karo tarnybą (toliau – PKT) tvarką. Šis tvarkos aprašas netaikomas priimant į PKT karininkus, baigusius Lietuvos ar užsienio karo mokymo įstaigas, bei priimant į Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD prie KAM).

2. Asmenys, pageidaujantys tarnauti PKT (toliau – kandidatai), į PKT atrenkami ir priimami pagal šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir sąlygas bei skiriami tarnauti į krašto apsaugos sistemos institucijas ar jų padalinius (toliau – kariniai vienetai) pagal krašto apsaugos sistemos poreikius ir maksimaliai atsižvelgiant į asmens interesus.

3. Su priimamais į PKT kandidatais Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 31 straipsnyje nustatyta tvarka sudaromos PKT sutartys.

4. Kandidatams KASOKTĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti nustatomas bandomasis laikotarpis.

5. Į PKT priimami ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą įgiję ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, atitinkantys KASOKTĮ 28 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

6. Į PKT negali būti priimti asmenys, nurodyti KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalyje.

7. Kandidatai dėl priėmimo gali kreiptis į Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM karo prievolės centrų teritorinius skyrius (toliau – KPAT TS) arba karinį vienetą:

7.1. kandidatai, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – PPKT) ar kitu būdu įgiję reikiamą pagrindinį karinį parengimą ir įrašyti į karinę įskaitą – į KPAT TS;

7.2. KASOKTĮ 28 straipsnio 3 dalyje įvardyti asmenys, neatlikę PPKT ar kitu būdu neįgiję reikiamo pagrindinio karinio parengimo – į karinio vieneto personalo skyrių ar KPAT TS;

7.3. PPKT kariai, kariai savanoriai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį – į karinio vieneto, kuriame tarnauja (dirba), personalo skyrių;

7.4. užpildę kandidato į PKT anketą specialioje interneto svetainėje.

 

II. KANDIDATŲ Į PKT PAIEŠKA

 

8. Gynybos štabo J1 nuolat (elektroniniu paštu ar naudodamasis PerVIS duomenų baze) teikia KPAT duomenis apie PKT karių poreikį pagal nustatytą formą (1 priedas).

9. KPAT TS, derindami savo veiksmus su kariniais vienetais, kuriems reikia PKT karių, bei Krašto apsaugos savanorių pajėgomis (toliau – KASP), agituoja tarnauti PKT ar aktyviajame rezerve (KASP) ir ieško galimų kandidatų į laisvas karines pareigybes:

9.1. agituoja karo tarnybai tinkamus Lietuvos piliečius tarnauti PKT ar aktyviajame rezerve (KASP);

9.2. skleidžia informaciją apie PKT karių poreikį, PKT sąlygas bei tarnybos perspektyvas visais informacijos kanalais (skelbimai žiniasklaidoje, internete, mokslo įstaigose, darbo biržose ir kt.);

9.3. organizuoja viešųjų ryšių akcijas, propaguojančias karo tarnybą ir agituojančias tapti PKT kariais;

9.4. suteikia kandidatams informaciją apie:

9.4.1. PKT galimybes, privalumus ir specifiką;

9.4.2. galimas pareigas ir karinėms pareigybėms keliamus kvalifikacinius bei asmeninių savybių reikalavimus;

9.4.3. prašymų ir kitų dokumentų dėl priėmimo į PKT pateikimo bei atrankos į PKT tvarką ir procedūras;

9.5. kaupia duomenis apie visus pareikštus pageidavimus dėl PKT ir juos analizuoja.

10. Karinių vienetų, kuriuose tarnauja PPKT kariai, personalo skyriai derindami su KPAT TS:

10.1. karinio vieneto vado nustatyta tvarka nuolat organizuoja informacijos apie laisvas karines pareigybes, į kurias gali pretenduoti PPKT kariai, skleidimą tarp karių užtikrindami, kad kariai gautų visą informaciją apie:

10.1.1. PKT galimybes, privalumus ir specifiką;

10.1.2. galimas pareigas ir karinėms pareigybėms keliamus kvalifikacinius bei asmeninių savybių reikalavimus;

10.1.3. prašymų ir kitų dokumentų dėl priėmimo į PKT pateikimo ir atrankos į PKT tvarką ir procedūras;

10.2. PPKT kariams ištarnavus daugiau kaip pusę tarnybos laiko, inicijuoja jų apklausą dėl pageidavimo tapti PKT kariais, surenka jų prašymus, KAM formas 01-04 (2 priedas) ir 01-05 (3 priedas) ir pateikia KPAT TS, kuris toliau tvarko visas priėmimo procedūras.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

11. Kandidatai pateikia:

11.1. prašymą priimti į PKT (4 priedas);

11.2. užpildytą ir pasirašytą Asmens, pretenduojančio į profesinę karo tarnybą, anketą (5 priedas), o PPKT kariai ir kariai savanoriai – ir užpildytas bei pasirašytas KAM formas 01-04 ir 01-05;

11.3. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;

11.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, atestato, diplomo ar kitų išsimokslinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus (išsimokslinimo, įgyto užsienyje, dokumentas pateikiamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nostrifikavimo žyma ir su vertėjų biuro patvirtintu dokumento vertimu į lietuvių kalbą);

11.5. nuotrauką (3x4 cm dydžio);

11.6. socialinio draudimo pažymėjimą (jei turi);

11.7. karinį liudijimą arba atsargos karininko liudijimą (atsargos kariai);

11.8. kitus dokumentus, kurie, kandidato nuomone, suteiktų daugiau informacijos apie kandidato profesinius gebėjimus bei asmenines savybes.

 

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

12.KPAT TS:

12.1. daro dokumentų kopijas ir jų tikrumą patvirtina tikrumo žyma vadovaudamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis (54 p.), sega į segtuvą, taip pradėdamas formuoti asmens bylą;

12.2. informuoja kandidatus apie atrankos ir tikrinimo dėl tinkamumo PKT procedūras, jų orientacinę trukmę ir įspėja, kad tikrinimo metu nustačius faktus, jog dokumentuose pateikta neteisinga informacija apie pilietybę, amžių, teistumą, išsilavinimą, priėmimo procedūros yra nutraukiamos;

12.3. informuoja kandidatą apie galimą tarnybos vietą (vietas). Kandidatui pareiškus norą tarnauti dalinyje, kuriame laisvų vietų nėra, informuoja jį apie galimą priėmimo datą (gavęs informaciją iš J1) ir siūlo tarnauti kituose daliniuose arba palaukti, kol atsiras vieta kandidato pageidaujamame dalinyje;

12.4. išrašo siuntimą ir užregistruoja kandidatą atlikti medicinos ekspertizę Karinėje medicinos komisijoje arba Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, paaiškina, kokius papildomus medicininius tyrimus reikia atlikti pagal gyvenamąją vietą bei sveikatos patikrinimo datą;

12.5. patikrina informaciją apie asmens teistumą PerVIS duomenų bazėje arba išsiunčia paklausimą Informacijos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

V. KANDIDATŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS

 

13. Už kandidatų paieškos, atrankos ir priėmimo į PKT procedūrų organizavimą ir vykdymą atsakinga KPAT. Ji:

13.1. organizuoja kandidatų pristatymą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ar Karinę medicinos komisiją dėl sveikatos būklės tinkamumo PKT patikrinimo;

13.2. jeigu kandidatui numatomos pareigos, kurias einant būtina turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pateikia jam užpildyti klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis VISIŠKAI SLAPTAI, SLAPTAI, KONFIDENCIALIAI, ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia jį AOTD prie KAM;

13.3. jeigu kandidatas pripažintas netinkamu PKT dėl sveikatos būklės ar pats atsisako tapti PKT kariu, apie tai informuoja AOTD prie KAM, kuris nutraukia tolesnį kandidato tikrinimą;

13.4. atsižvelgdama į kandidato pageidavimus, įvertina, ar kandidatas atitinka priėmimo į PKT reikalavimus: pilietybės, amžiaus, teistumo, išsilavinimo ir kitus kvalifikacinius reikalavimus, taip pat profesinius ir asmeninių savybių reikalavimus;

13.5. esant būtinybei kreipiasi į AOTD prie KAM dėl detalesnio kandidato tinkamumo PKT įvertinimo;

13.6. jeigu kandidatas neatitinka PKT keliamų reikalavimų, informuoja jį, kad jis negali tapti PKT kariu, ir nurodo priežastis bei išsiunčia jam oficialų pranešimą;

13.7. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų kandidato dokumentų gavimo dienos (taip pat ir leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija) suformuoja asmens bylą pagal krašto apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

13.8. suderina priėmimo datą su kandidatu ir padaliniu, į kurį kandidatas priimamas, parengia įsakymo dėl priėmimo į PKT projektą bei parengia ir pateikia kandidatui pasirašyti PKT sutartį. Išleidus įsakymą dėl kandidato priėmimo į PKT, įsakymo kopija ir asmens byla išsiunčiama personalo skyriui, administruojančiam karinio vieneto, į kurį paskirtas asmuo, personalą.

14. AOTD prie KAM, vykdydamas AOTD prie KAM statute nustatytą funkciją dėl pretendentų į tarnybą (darbą) krašto apsaugos sistemoje tikrinimo, atlieka pasirinktinį priimtų į krašto apsaugos sistemą kandidatų pateiktos informacijos apie save, savo aplinką, ryšius ir interesus, galinčius turėti reikšmės patikimam tarnybos (darbo) pareigų atlikimui ar galinčius būti interesų konflikto priežastimi, tikrinimą.

15. Asmenys, neatlikę PPKT ar kitu būdu neįgiję reikiamo pagrindinio karinio parengimo, KASOKTĮ ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka siunčiami į atitinkamą pagrindinį kario parengimo kursą.

16. PPKT tarnybos karių atranka ir pašaukimas į PKT turi būti organizuoti taip, kad karys iki išleidimo į atsargą jau turėtų informaciją dėl jo pašaukimo į PKT bei paskyrimo tarnauti į karinį vienetą (išskyrus tuos atvejus, kai PPKT karys pats pateikė prašymą tarnauti PKT vėlesniu negu nustatyta terminu).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Sprendimas dėl priėmimo į PKT krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka gali būti apskųstas pagal pavaldumą aukštesniam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos ministro imtinai.

 

_________________

 

Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________________________________________________________________

(karinio vieneto pavadinimas)

 

PARAIŠKA DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ POREIKIO

__________________________________

(data)

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas, karinės specialybės kodas

Pareigybinis karinis laipsnis

Poreikis (sk.)

Privalomas karinis (civilinis) išsimokslinimas ir kiti kvalifikaciniai reikalavimai

Sveikatos grupė

Kiti reikalavimai (profesiniai ir asmeninių savybių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                        _______________________                                                                                    ___________________________________________

(rengėjas)                                                                 (parašas)                                                  (karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

______________________________                        _______________________                                                                                    ___________________________________________

(karinio vieneto vadas, viršininkas)                                             (parašas)                                                  (karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Nuotrauka

 

3x4

 

KARIO (KANDIDATO) Į PROFESINĘ KARO TARNYBĄ ANKETA

 

___________________________________________________________________________

Karinis laipsnis                    Vardas, pavardė,                   asmens kodas

___________________________________________________________________________

Gimimo data, vieta

___________________________________________________________________________

Namų adresas, telefonas

___________________________________________________________________________

Išsilavinimas (kokias mokslo įstaigas baigėte, kokias įgijote specialybes)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Kokias turite vairuotojo pažymėjimo kategorijas?

___________________________________________________________________________

Kokias mokate užsienio kalbas?

___________________________________________________________________________

Ar buvote traukiamas administracinėn atsakomybėn? (Jei taip, tai kada)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Ar buvote traukiamas baudžiamojon atsakomybėn? (Jei taip, tai kada)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Kokius turite apdovanojimus ir paskatinimus?

___________________________________________________________________________

Kokias turite nuobaudas?

___________________________________________________________________________

Kas skatina Jus tarnauti profesinėje karo tarnyboje?

___________________________________________________________________________

Kur norėtumėte tarnauti? (Išvardyti 2–3 padalinių pavadinimus arba vietoves)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Ar sieja Jus giminystės ryšiai su tarnaujančiais profesinėje karo tarnyboje? (Jei taip, tai kokie)

___________________________________________________________________________

Kiti duomenys, kuriuos Jūs norėtumėte pateikti

___________________________________________________________________________

 

DARBO IR TARNYBOS EIGA

 

Metai

Darbo arba tarnybos vieta

Pareigos

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽINIOS APIE ŠEIMĄ

(tėvai, broliai, seserys, sutuoktiniai)

 

Giminystės laipsnis

Vardas, pavardė

Gimimo metai

Darbovietė, pareigos

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš, ___________________________________________, esu susipažinęs su priėmimo į profesinę karo tarnybą taisyklėmis bei sąlygomis.

 

__________________                                                          __________________

parašas                                                                                       data

 

KAM Forma 01 – 04

 

_________________

 

Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo

3 priedas

 

REKOMENDACIJA KARIUI, STOJANČIAM ( PROFESINĘ KARO TARNYBĄ

 

1. Bendrieji kriterijai

 

Vardas, pavardė

 

 

Karinis laipsnis, suteikimo data

Pareigos, dalinys

Baigtos mokymo įstaigos, kursai

 

 

 

Karinė specialybė

 

 

 

 

2. Kandidatą charakterizuojančios savybės

(simbolika: 1 – patenkinamai, 2 – gerai, 3 – labai gerai)

 

Savybės

1

2

3

Veiklumas: dirba pakankamai greitai ir tiksliai

 

 

 

Savarankiškumas: sugeba dirbti savarankiškai

 

 

 

Pareigingumas: užduotis atlieka laiku ir sąžiningai

 

 

 

Sunkumų įveikimas: sugeba dirbti sudėtingomis sąlygomis

 

 

 

Vadovavimas: sugeba arba sugebėtų organizuoti pavaldinių darbą

 

 

 

Pilietinė savimonė

 

 

 

Drausmingumas

 

 

 

Sąžiningumas

 

 

 

Reakcija į nesėkmes

 

 

 

Reakcija į pastabas ir kritiką

 

 

 

Išvaizda ir laikysena

 

 

 

Fizinis pasirengimas

 

 

 

 

3. Paskatinimai ir nuobaudos

 

Paskatinimai

Nuobaudos

data

paskatinimo pavadinimas

pasižymėjimo apibūdinimas

data

nuobaudos pavadinimas

už ką skirta nuobauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiesioginio vado pastabos dėl pareigų vykdymo

 

Tiesioginio vado karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos

 

 

 

Pastabos

Parašas

 

 

 

5. Aukštesniojo vado pastabos ir įvertinimas

 

Aukštesniojo vado karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos

 

 

 

Pastabos

Parašas

 

 

Įvertinimas

 

___________________________________________________________________________

Kuopos vado parašas                    kar. laipsnis, vardas, pavardė                      data

 

___________________________________________________________________________

Bataliono vado parašas                 kar. laipsnis, vardas, pavardė                      data

 

KAM Forma 01 – 05

 

_________________


 

Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo forma)

 

_______________________________________

(vardas ir pavardė, didžiosiomis raidėmis)

 

________________________________________________

(asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

Krašto apsaugos ministrui

 

PRAŠYMAS PRIIMTI Į PROFESINĘ
KARO TARNYBĄ

 

___________________

(data)

___________________

(vietovė)

 

 

Prašau priimti mane į profesinę karo tarnybą.

 

 

(parašas)                                        vardas ir pavardė

 

_________________