LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 2, 5, 11, 12, 14, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 6 d. Nr. X-1354

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 77-3050)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Asignavimai – biudžete nustatyta biudžetinių įstaigų ir kitų biudžeto lėšas gaunančių subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas, (toliau – kiti subjektai) išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms (toliau – turtui) įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.

2. Asignavimai įsipareigojimams – lėšų suma, už kurią (jos neviršydamas) asignavimų valdytojas einamaisiais biudžetiniais metais turi teisę prisiimti įsipareigojimus projektams, remiamiems iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, finansuoti.

3. Biudžetiniai metai – 12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis sausio 1 dieną ir pasibaigiantis gruodžio 31 dieną.

4. Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą, žyminį mokestį ir pajamas už ilgalaikio materialiojo turto nuomą), naudojamos vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams.

5. Biudžeto deficitas – skirtumas tarp biudžeto pajamų ir asignavimų, kai asignavimai viršija pajamas.

6. Biudžeto perteklius – skirtumas tarp biudžeto pajamų ir asignavimų, kai pajamos viršija asignavimus.

7. Ekonominė biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacija (toliau – ekonominė klasifikacija) – biudžeto pajamų ir asignavimų suskirstymas pagal bendrus ekonominius lėšų kaupimo ir skirstymo požymius.

8. Finansavimas – lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų išlaidų ir įsigyjamo turto apmokėjimas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų sąskaitų.

9. Funkcinė asignavimų klasifikacija (toliau – funkcinė klasifikacija) – asignavimų suskirstymas pagal valstybės funkcijas.

10. Nacionalinis biudžetas – valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduota (neįskaitant savivaldybių biudžetams skirtų valstybės biudžeto asignavimų) visuma.

11. Programos sąmata – dokumentas, kuriame pagal ekonominę ir funkcinę klasifikacijas nurodomos asignavimų sumos programai vykdyti.

12. Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

13. Specialioji programa – veiklos, skirtos institucijos, biudžetinės įstaigos misijai įgyvendinti, plano dalis, kuri finansuojama iš įmokėtų į valstybės ir savivaldybių biudžetų sąskaitas biudžetinių įstaigų pajamų, taip pat kitų įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintų konkrečiam tikslui numatytų lėšų.

14. Valstybės biudžetas – Seimo tvirtinamas valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 2 ir 3 dalių pripažinimas netekusiomis galios

5 straipsnio 2 ir 3 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 11 straipsnio 2 dalyje po žodžio „skelbiama“ įrašyti žodį „oficialiame“, vietoj žodžio „puslapyje“ įrašyti žodį „tinklalapyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Informacija apie patvirtintą valstybės biudžetą, jo pajamas ir asignavimus, jų vykdymą skelbiama oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir Finansų ministerijos interneto tinklalapyje.“

2. 11 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „vietinėse informavimo priemonėse“ įrašyti žodžius „vietinėje spaudoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Informaciją apie patvirtintus savivaldybių biudžetus, jų vykdymą skelbia savivaldybės administracijos direktorius vietinėje spaudoje.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

12 straipsnyje vietoj žodžių „atitinkamų metų“ įrašyti žodžius „atitinkamų biudžetinių metų“, vietoj žodžių „tų metų“ įrašyti žodžius „tų biudžetinių metų“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

12 straipsnis. Reikalavimai priimant kitus teisės aktus

Mokesčių įstatymai, kiti įstatymai ir teisės aktai bei jų pakeitimai, darantys įtaką atitinkamų biudžetinių metų biudžeto pajamoms, asignavimams ir valstybės skolai, įsigalioja įstatymų nustatyta tvarka, bet priimami ne vėliau kaip tų biudžetinių metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3, 4 dalimis

1. 14 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“, vietoj žodžių „nepanaudoti asignavimai, skirti“ įrašyti žodžius „nepanaudotos įmokos į biudžetą, skirtos“, vietoj žodžio „perkelti“ įrašyti žodį „perkeltos“, vietoj žodžio „paliekami“ įrašyti žodį „paliekamos“, vietoj žodžio „naudojami“ įrašyti žodį „naudojamos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Biudžetinių įstaigų pajamų viršplaninės įmokos į biudžetą, taip pat nepanaudotos įmokos į biudžetą, skirtos specialiosioms programoms finansuoti, einamaisiais biudžetiniais metais arba perkeltos į kitus biudžetinius metus bei negrąžintos nepanaudotų asignavimų sumos baigiamiems statybų objektams finansuoti paliekamos asignavimų valdytojams ir gali būti naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.“

2. Papildyti 14 straipsnį 3 dalimi:

3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšų viršplaninės įmokos į biudžetą einamaisiais biudžetiniais metais arba perkeltos į kitus biudžetinius metus paliekamos asignavimų valdytojams ir gali būti naudojamos programoms finansuoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Nepanaudota programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos, perkeliama į kitus biudžetinius metus ir gali būti naudojama viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, jeigu atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas nenustato kitaip.“

3. Papildyti 14 straipsnį 4 dalimi:

4. Į kitus biudžetinius metus perkeliama ir gali būti naudojama viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir susijusių bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota programų asignavimų dalis, susijusi su projektais, dėl kurių priimtas sprendimas skirti paramą.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio 5 dalies pakeitimas

20 straipsnio 5 dalyje po žodžio „išskyrus“ įrašyti žodžius „programų asignavimų dalį, kurią sudaro“, vietoj žodžio „programas“ įrašyti žodžius „bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme gali būti nustatyti valstybės biudžeto mėnesinių asignavimų dydžių apribojimai (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos).“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas

21 straipsnio 3 dalyje po žodžių „tvirtinami be“ įrašyti žodį „biudžeto“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybių biudžetai tvirtinami be biudžeto deficito.“

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

29 straipsnyje po žodžio „išskyrus“ įrašyti žodžius „programų asignavimų dalį, kurią sudaro“, vietoj žodžių „programas, kurioms asignavimai pervedami vadovaujantis sudarytomis sutartimis“ įrašyti žodžius „bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

29 straipsnis. Nepatvirtinto biudžeto vykdymas

Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžetų patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šių biudžetų asignavimų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti.“

 

9 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

30 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „2 dalies“ įrašyti skaičius ir žodžius „2 ir 3 dalių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vykdant valstybės biudžetą gautos viršplaninės pajamos (atsižvelgiant į šio Įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas) naudojamos valstybės biudžeto apyvartos lėšoms papildyti ir savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti.“

 

10 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimas

31 straipsnio 1 dalyje po žodžio „išskyrus“ įrašyti žodžius „programų asignavimų dalį, kurią sudaro“, vietoj žodžio „programas“ įrašyti žodžius „bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Jeigu nevykdomas valstybės biudžetas, t. y. gaunama mažiau pajamų, negu buvo numatyta, ir nepakanka valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, kol bus nustatyta tvarka priimtas atitinkamas biudžeto įstatymo patikslinimas, programos finansuojamos Finansų ministerijos siūlymu Valstybės iždo įstatymo nustatyta tvarka (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos). Ši nuostata netaikoma specialiųjų programų lėšoms, jeigu asignavimų valdytojai jas yra įmokėję.“

 

11 straipsnis. 32 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 32 straipsnio 1 dalyje po žodžių „statybos objektams finansuoti“ įrašyti žodžius „nepanaudotą programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Metams pasibaigus, asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų disponuojamose sąskaitose esančios biudžeto lėšos, išskyrus nepanaudotus asignavimus specialiosioms programoms ir baigiamiems statybos objektams finansuoti, nepanaudotą programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos, grąžinamos į atitinkamą biudžetą ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos:

1) valstybės biudžeto lėšos pervedamos iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų disponuojamų sąskaitų į Valstybės iždo sąskaitą;

2) savivaldybių biudžetų lėšos pervedamos iš savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų disponuojamų sąskaitų į savivaldybių biudžetų sąskaitas.“

2. 32 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms“ įrašyti žodžius „Ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms“, papildyti dalį nauju sakiniu „Krašto apsaugos ministerijai paliekami trijų mėnesių išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis“ ir visą dalį išdėstyti taip:

2. Ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms paliekami mėnesio išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių ir kitų atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų bei gynybos atašė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose. Krašto apsaugos ministerijai paliekami trijų mėnesių išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis.“

 

12 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžio „atitinkamais“ įrašyti žodį „reglamentuojančiais“, po žodžio „administravimą“ išbraukti žodžius „reglamentuojančiais procedūrų vadovais“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, bei atsižvelgdama į programų ir projektų vykdymo duomenis, perskirstyti Europos Sąjungos finansinės paramos programoms ir projektams numatytas lėšas, įskaitant ir bendrojo finansavimo lėšas, tarp asignavimų valdytojų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių;“.

2. 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte prieš žodžius „Europos Sąjungos“ įrašyti žodžius „programų asignavimų dalies, kurią sudaro“, vietoj žodžio „programų“ įrašyti žodį „lėšos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, laikinam lėšų stygiui padengti panaudoti valstybės biudžeto apyvartos ir skolintas lėšas;“.

 

13 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje po žodžių „direktoriaus rezervo lėšas“ išbraukti žodį „bei“, po žodžių „skirtų specialioms programoms finansuoti, sumas“ įrašyti žodžius „perkeltas Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą sumas, nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos, sumas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Biudžeto įvykdymo ataskaitos parengiamos atsižvelgiant į atitinkamų metų patvirtinto Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą, skirtų specialioms programoms finansuoti, sumas, perkeltas Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą sumas, nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos, sumas.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________