LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO IR SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 21 d. Nr. V-101/1V-397

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 6 straipsnio 3 dalies nuostatas:

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašą;

1.2. Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.

2. Pripažįstame netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 9/1V-16 „Dėl kelionės dokumentų, tinkamų vykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos ir sąrašo patvirtinimo“.

2.2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. V-63/1V-174 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 9/1V-16 „Dėl kelionės dokumentų, tinkamų vykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                PETRAS VAITIEKŪNAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                        RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų

ministro ir Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2007 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-101/1V-397

 

KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymą, sąrašo pakeitimą ir papildymą bei sprendimo dėl kelionės dokumento pripažinimo suteikiančiu teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priėmimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau – konsulinės įstaigos) bei pasienio kontrolės punktuose procedūrą.

2. Konsulinių įstaigų pareigūnai vadovaujasi sąrašu, priimdami sprendimą dėl galimybės išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos vizą pagal pateiktą kelionės dokumentą, o pasienio kontrolės punktuose dirbantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) rinktinių įgalioti pareigūnai – priimdami sprendimą dėl užsieniečio galimybės vykti į Lietuvos Respubliką.

3. Į sąrašą įtraukiami kelionės dokumentai, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką (žymima ženklu X ir X*), ir kelionės dokumentai, kurie nesuteikia teisės atvykti į Lietuvos Respubliką (žymima ženklu O arba £[]).

4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Kelionės dokumentas, pripažįstamas suteikiančiu teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – pripažįstamas kelionės dokumentas), – užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybę, taip pat Lietuvos Respubliką, atitinkantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šio tvarkos apraše nustatytus reikalavimus (toliau – nustatyti reikalavimai) ir įtrauktas į sąrašą.

4.2. Kelionės dokumentas, nepripažįstamas suteikiančiu teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – nepripažįstamas kelionės dokumentas), – kelionės dokumentas, kuris neatitinka kelionės dokumentams nustatytų reikalavimų, arba toks dokumentas neegzistuoja, arba kompetentingoms institucijoms apie jį nežinoma.

5. Sąrašo pakeitimo ir papildymo klausimus svarsto darbo grupė, kurią sudaro Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau – Konsulinis departamentas), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), VSAT, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VDTAT) atstovai. Prireikus į darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami kitų institucijų atstovai. Darbo grupės sudėtis tvirtinama bendru Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Darbo grupę į posėdžius kviečia posėdžio pirmininkas. Darbo grupės posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.

 

II. SĄRAŠO PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

6. Pasiūlymai dėl sąrašo pakeitimo ir papildymo darbo grupėje svarstomi šiais atvejais:

6.1. gaunami nauji kelionės dokumentų pavyzdžiai;

6.2. gaunama patikima informacija apie iki tol nepripažintų kelionės dokumentų egzistavimą;

6.3. pašalinama nepripažįstamų kelionės dokumentų neatitiktis nustatytiems reikalavimams;

6.4. priimamas vienkartinis sprendimas dėl kelionės dokumento pripažinimo suteikiančiu teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką šio tvarkos aprašo III skyriaus nustatyta tvarka;

6.5. kelionės dokumentas panaikinamas kompetentingų užsienio valstybės institucijų sprendimu;

6.6. kelionės dokumentas nebeatitinka nustatytų reikalavimų;

6.7. gaunama kita informacija apie kelionės dokumentus.

7. Darbo grupė vadovaujasi šiais kelionės dokumentų pripažinimo suteikiančiais teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką kriterijais:

7.1. kelionės dokumentas pripažįstamas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu;

7.2. kelionės dokumentas pripažįstamas valstybėse, kurios yra 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo taikymo (Šengeno konvencijos) dalyvės (toliau – Šengeno valstybės);

7.3. kelionės dokumentas atitinka nustatytus reikalavimus.

8. Darbo grupė suinteresuotoms institucijoms pateikia išvadas dėl sąrašo pakeitimo ir papildymo. Išvadų pagrindu Konsulinis departamentas parengia ir suderina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo projektą dėl sąrašo pakeitimo ar papildymo.

 

III. VIENKARTINIO SPRENDIMO DĖL KELIONĖS DOKUMENTO, NEĮTRAUKTO Į SĄRAŠĄ, PRIPAŽINIMO SUTEIKIANČIU TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PRIĖMIMAS

 

9. Vienkartinį sprendimą dėl Lietuvos Respublikos vizos išdavimo pagal pateiktą kelionės dokumentą prireikus priima konsulinių įstaigų pareigūnai, o dėl kelionės dokumento pripažinimo suteikiančiu teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką kertant Lietuvos Respublikos valstybės sieną – VSAT rinktinių įgalioti pareigūnai, vadovaudamiesi šio tvarkos aprašo nuostatomis.

10. Jei užsienio valstybės pilietis konsulinei įstaigai pateikia nepripažįstamą kelionės dokumentą, konsulinės įstaigos kompetentingas pareigūnas persiunčia tokio dokumento kopiją kartu su jo aprašymu (aprašymo forma – įsakymo priedas) Konsuliniam departamentui. Konsulinis departamentas, įvertinęs tokio dokumento atitiktį nustatytiems reikalavimams, raštu pritaria arba nepritaria vienkartinio sprendimo dėl galimybės išduoti Lietuvos Respublikos vizą pagal pateiktą kelionės dokumentą priėmimui konsulinėje įstaigoje. Apie priimtą sprendimą informuojama VSAT, prireikus ir kitos suinteresuotos institucijos. Siūlymą dėl tokio dokumento įtraukimo į sąrašą užsienio ir vidaus reikalų ministrams teikia darbo grupė pagal šio tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas.

11. Jei nepripažintas kelionės dokumentas yra pateikiamas pasienio kontrolės punkte, vienkartinį sprendimą dėl kelionės dokumento pripažinimo suteikiančiu teisę atvykti į Lietuvos Respubliką nedelsdami priima VSAT rinktinių įgalioti pareigūnai. Apie priimtą sprendimą informuojamas Konsulinis departamentas, prireikus ir kitos suinteresuotos institucijos. VSAT rinktinių įgalioti pareigūnai persiunčia tokio dokumento kopiją kartu su jo aprašymu Konsuliniam departamentui. Siūlymą dėl tokio dokumento įtraukimo į sąrašą užsienio ir vidaus reikalų ministrams teikia darbo grupė pagal šio tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas.

12. Konsulinės įstaigos šio tvarkos aprašo 10, 11 punktuose nustatytais atvejais imasi reikalingų priemonių naujai pateiktų kelionės dokumentų pavyzdžiams gauti ir persiunčia juos Konsuliniam departamentui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Už kelionės dokumentų pavyzdžių saugojimą ir kaupimą atsakingas Konsulinis departamentas. Konsulinis departamentas apie gautus naujų kelionės dokumentų pavyzdžius informuoja Migracijos departamentą, VSAT, VDTAT, o prireikus ir kitas suinteresuotas institucijas, ir, esant galimybei, juos pateikia.

_________________


 

Kelionės dokumentų, kurie suteikia

teisę užsieniečiui atvykti į

Lietuvos Respubliką,

pripažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

KELIONĖS DOKUMENTO APRAŠYMO FORMA

 

Kelionės dokumento pavadinimas

Viršelis

Spalva

 

Medžiaga

 

Spausdinimas

 

 

 

 

 

 

 

Formatas

 

Įrišimas

Technika

 

 

 

Viršelio vidus

Aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenys

Pozicija

 

Rekvizitai

 

Asmens nuotrauka

Pozicija

 

Pritvirtinimas

 

Pastabos

 

Asmens parašas

Pozicija

 

Laminavimas

Pozicija

 

Būdas

 

Tipas

 

Pastabos

 

 

 

Išdavimo data

Pozicija

 

Galiojimas

Laikotarpis

 

Pastabos

 

 

 

 

 

Pastabos dėl laikotarpio

 

Numeravimas

Pozicija

 

 

 

Sudėtis

 

Technika

 

Pastabos

 

Turinys

Lapų sunumeravimas

 

Fonas

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinimo technika

 

Apsauginė juostelė

 

Lapų formatas

 

Kampai

 

Vandens ženklai

Aprašymas

 

Pozicija

 

Technika

 

Ultravioletas

Reakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-101/1V-397

 

KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Valstybės pavadinimas

Piliečio pasas

Diplomatinis pasas

Tarnybinis pasas

Specialusis pasas

Grupinis pasas

Užsieniečio pasas

Jūrininko pasas

Vaiko kelionės dokumentas

Pabėgėlio kelionės dokumentas (1951 m. konvencija)

Asmens be pilietybės kelionės dokumentai (1954 m. konvencija)

Kiti dokumentai

1.

Afganistanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (verslo pasas)

X (studento pasas)

2.

Airija

X*

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (kelionės dokumentas)

3.

Alandų salos (Suomija)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (laikinasis pasas)

4.

Albanija

X

X

X

 

 

 

X

O

X

 

O (laissez-passer)

5.

Alžyras

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X (laissez-passer diplomatams)

X (laissez-passer/AGP)

6.

Amerikos Samoa

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (tapatybės pažymėjimas)

7.

Andora

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X (tapatybės dokumentas)

8.

Angilija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Angola

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (AGP/Salvo condutto, išduodamas diplomatinių atstovybių)

O (Salvo condutto, išduodamas Emigracijos ir sienų departamento)

10.

Antarktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Antigva ir Barbuda

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

12.

Argentina

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X (laikinasis pasas (kategorija A, 60 d.)

X (AGP)

X (tarnybinis/karinis pasas)

X (konsulinis pasas (kategorija C))

O (kelionės dokumentas)

13.

Armėnija

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X (repatriacijos pažymėjimas)

14.

Aruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Australija

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X (AGP)

X (laikinasis kelionės dokumentas)

X (tapatybės dokumentas ir tapatybės sertifikatas su žyma apie teisę grįžti į šalį)

16.

Austrija

X*

X*

X*

 

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X* (AGP)

X (tapatybės pažymėjimas)

17.

Azerbaidžanas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

18.

Bahamos

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (tapatybės pažymėjimas)

19.

Bahreinas

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X (kelionės dokumentas)

20.

Baltarusija

X*

X*

X*

 

 

X (nuolat gyvenantiems BLR)

X*

X

 

X (nuolat gyvenantiems BLR)

X* (AGP)

X (kelionės dokumentas)

21.

Bangladešas

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

22.

Barbadosas

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

(dokumentas nebuvo išduodamas nuo 1998 05 07)

O (tapatybės pažymėjimas)

O (AGP)

23.

Belgija*

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (laikinasis kelionės dokumentas)

24.

Belizas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (laikinasis pasas)

O (pasas Office)

25.

Beninas

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

26.

Bermuda*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Bisau Gvinėja

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X (laissez-passer)

O (kelionės dokumentas)

O (passport of convenience)

28.

Bolivija

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

29.

Bosnija ir Hercogovina

X

X

X

 

O

 

X

 

 

 

 

30.

Botsvana

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

31.

Bouvet sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Brazilija

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X (laissez-passer)

X (laissez-passer užsieniečiams)

O (tautybės pažymėjimas)

X (AGP)

33.

Brunėjus

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Bulgarija

X*

X*

X*

 

 

 

X*

 

X

X

X(ATK)

X* (kelionės dokumentas (passavant)

X (AGP)

X (kelionės dokumentas asmenims be pilietybės)

35.

Burkina Fasas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Burundis

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

37.

Butanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Centrinės Afrikos Respublika

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

O (laikinasis pasas)

O (ne konsulinis laissez-passer)

O (tarnybinis pasas su įdėtiniais lapais)

39.

Čadas

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

O (laissez-passer)

O (kelionės leidimas/sertifikatas -pilkas bukletas)

40.

Čekija

X*

X*

X*

 

 

X

X*

 

X

X

X(ATK)

X* (kelionės pažymėjimas)

X* (AGP)

X* (tapatybės pažymėjimas užsienio kelionėms)

X** (ES piliečio šeimos nario kortelė gyventi)

X** (nuolatinė kortelė gyventi)

X** (laikinojo leidimo gyventi sertifikatas)

X (keleivių sąrašas skirtas mokyklinėms kelionėms po ES)

41.

Čilė

X*

X

X

X

 

X

 

O (vaikams iki 21 m., užsienyje gimusiems Čilės piliečiams)

X

 

X (kelionės dokumentas užsieniečiams)

X (laissez-passer)

X (konsulinis pasas)

O (kelionės dokumentas užsieniečiams)

42.

Danija

X*

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (moksleivių sąrašas)

X (laikinasis pasas)

43.

Didžioji Britanija

X*

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X(ATK)

X (diplomatinio kurjerio pasas)

X (AGP)

X (Britų salyno pasai)

X (tapatybės sertifikatas)

X (pasas Jungtinės Karalystės gyventojams, neturintiems automatiškos apsigyvenimo teisės)

X (Britanijos užjūrio piliečio kelionės dokumentas)

44.

Didžiosios Britanijos Mergelių salos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Dominika

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (Karibų kelionės dokumentas)

O (tapatybės sertifikatas)

O (AGP)

46.

Dominikos Respublika

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

47.

Dramblio Kaulo Krantas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X (AGP (safe conduct))

O (laissez-passer)

O (diplomatinis, tarnybinis pasas – įdėtinis lapas)

48.

Džibutis

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (laissez-passer – įdėtinis lapas)

O (specialusis laissez-passer)

49.

Egiptas

X

X

X

X

O

 

X

 

X

 

X (studento pasas)

X (Palestiniečių pabėgėlių kelionės dokumentas)

O (AGP)

O (laissez-passer)

50.

Ekvadoras

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

51.

Eritrėja

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (laissez-passer)

52.

Estija

X*

X*

 

 

 

X* (nuolat gyvenančių EE)

X

 

X

X

X(ATK)

X* (AGP)

X (laikinasis kelionės dokumentas, nuolat gyvenančių EE)

53.

Etiopija

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

O (laisser passer)

O (AGP ne Etiopijos tautybės asmenims)

54.

Falklando (Malvinų) salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Farerų salos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Fidžis

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

O (tapatybės sertifikatas)

57.

Filipinai

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

O (kelionės dokumentas)

58.

Gabonas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (lapas diplomatams)

59.

Gajana

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

O (vidinis Karibų kelionės dokumentas)

60.

Gambija

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Gana

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (užsieniečio tapatybės sertifikatas)

O (kelionės bukletas)

62.

Gibraltaras

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Graikija

X*

X*

X*

 

 

 

X

 

X

X

X(ATK)

64.

Grenada

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

O (Britų West India kelionės leidimas)

O (AGP)

65.

Grenlandija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Gruzija

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X (tapatybės dokumentas)

X (laissez-passer)

67.

Guamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Gvadelupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Gvatemala

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X (konsulinis pasas)

O (tapatybės dokumentas pabėgėliams)

70.

Gvinėja

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

O (diplomatinė kortelė)

O (kelionės dokumentas vietoj paso)

71.

Haitis

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

O (kelionės sertifikatas)

72.

Heardo ir McDonaldo salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Hondūras

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

O (AGP)

74.

Indija

X

X

X

 

 

X

(tapatybės sertifikatas)

X

 

 

 

X (tapatybės sertifikatas su žyma apie tibetietišką kilmę)

75.

Indijos vandenyno britų sritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

Indonezija

X

X

X

 

 

O

X

 

 

 

O (Haj pasas (piligrimo pasas)

O (piliečių kelionės dokumentas)

77.

Irakas

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X (Irako laikinosios koalicinės administracijos laikinasis kelionės dokumentas)

78.

Iranas

X

X

X

 

 

O

X

 

X

 

X (laissez-passer)

79.

Islandija

X*

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X(ATK)

X (AGP)

80.

Ispanija

X*

X*

X*

 

 

 

X

 

X

X

X(ATK)

X (kelionės dokumentas -titulo de viaje)

X** (asmens tapatybės kortelė, skirta diplomatinio korpuso nariams, jų šeimos nariams bei šį korpusą aptarnaujančiam administraciniam ir techniniam personalui)

81.

Italija

X*

X*

X*

 

X

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (tarnybinis pasas diplomatiniams kurjeriams)

X (tarnybinis pasas tarptautiniams valdininkams)

82.

Izraelis

X*

X*

X*

 

X

X

X

 

X

X

X (kelionės dokumentas su žyma apie nuolatinę teisę grįžti į Izraelį)

X (kelionės dokumentas vietoj paso)

X (laissez-passer, išduodamas Jeruzalės apaštalų delegacijos)

83.

Jamaika

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (AGP)

O (leidimas)

84.

Japonija

X*

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (AGP)

85.

Jemenas

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X (AGP – transit permit)

86.

Jordanija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

O (laikinasis pasas palestiniečiams)

87.

JAV

X

X

X

 

 

X (re-entry permit arba Permit to Re-enter the US)

 

 

X

 

X (laikinasis pasas)

X (užsienio pasas-tourist passport)

88.

Juodkalnija

X

X

X

 

O

O (laissez-passer)

X

O

X

X

X (AGP – laissez-passer)

89.

Jungtiniai Arabų Emyratai

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

O (laikinasis pasas)

90.

Jungtinių Valstijų mažosios aplinkinės salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

Kaimanų salos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

Kalėdų sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

Kambodža

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (AGP)

94.

Kamerūnas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

95.

Kanada

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X (tapatybės sertifikatas)

X (AGP)

96.

Kataras

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X (kelionės dokumentas su teise grįžti)

97.

Kazachstanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X (AGP piliečiams)

O (AGP apatridams)

98.

Kenija

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

O (tapatybės sertifikatas)

99.

Kinija

X

X*

X*

 

 

O

X* (pasas ir tapatybės sertifikatas)

 

X (nebuvo išduodamas nuo 1998 05 07)

 

X* ('Honkongo spec. administracinio regiono pasas)

X (tapatybės kortelė vizoms, tapatybės sertifikatas (HK))

X (jūreivio knygelė (HK))

X*(Makao spec. administracinio regiono pasas)

X (Makao regiono kelionės dokumentas)

X (viešųjų reikalų pasas)

X (kelionės dokumentas)

X (AGP)

X (repatriacijos sertifikatas)

O (laissez-passer)

100.

Kipras

X*

X

X

 

 

 

X

 

X

 

X (tapatybės sertifikatas)

X (AGP)

101.

Kirgizija

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Kiribatis

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

Kokosų (Keelingo) salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

Kolumbija

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (kelionės dokumentas)

X (laikinasis pasas)

105.

Komorai

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Kongas

X (tik išduoti po 1998 12 16)

X (tik išduoti po 1998 12 16)

X (tik išduoti po 1998 12 06)

 

 

 

X

X (vaikams iki 3 m.)

X

 

 

107.

Kongo Demokratinė Respublika

X (išduoti po 1999 01 01)

X (išduodami nuo 2000 02 25)

X (išduodami nuo 2000 02 25)

 

 

 

 

 

X

 

 

108.

Kosta Rika

X

X

X

 

 

O

 

 

X

X

O (laikinasis pasas-kortelė)

X (konsulinis pasas)

O (kelionės – tapatybės dokumentas)

109.

Kroatija

X*

X*

X*

 

X*

X

X*

 

X

X

X* (kelionės pažymėjimas)

X (laissez-passer)

110.

Kuba

X

X

X

(oficialus ir tarnybinis pasas)

 

 

 

X

 

 

 

O (kelionės sertifikatas)

111.

Kuko salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Kuveitas

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

113.

Laosas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (laissez-passer)

114.

Latvija

X*

X*

X

 

 

X*

X

 

X

X

X* (AGP)

X (moksleivių sąrašas)

X (keleivių sąrašas, skirtas mokyklinėms kelionėms po ES)

115.

Lenkija

X*

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X(ATK)

X (konsulinis pasas)

X (AGP)

X (kelionės dokumentas)

X (asmens tapatybės liudijimas – knygutė)

116.

Lesotas

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

117.

Libanas

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

O (laissez-passer)

X (kelionės dokumentas palestiniečių pabėgėliams)

118.

Liberija

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

119.

Libija

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

O (laikinasis kelionės dokumentas)

X (kelionės dokumentas palestiniečių pabėgėliams)

120.

Lichtenšteinas

X*

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X(ATK)

121.

Liuksemburgas*

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X (AGP)

X(ATK)

122.

Madagaskaras

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

O (nenustatytos tautybės asmenų dokumentas)

123.

Majotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.

Makedonija

X

X

X

 

X

o

 

 

 

 

 

125.

Malaizija

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

O (AGP)

O (tapatybės sertifikatas)

126.

Malavis

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

127.

Maldyvai

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

128.

Malis

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (įdėtinio lapo formos diplomatinis pasas, išduodamas buvusiems diplomatams ir jų šeimų nariams)

O (įdėtinio lapo formos oficialus pareigūno pasas)

129.

Malta

X*

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X (AGP)

X(ATK)

130.

Marianos šiaurinės salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.

Marokas

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

132.

Maršalo salos

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

133.

Martinika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.

Mauricijus

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

Mauritanija

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

136.

Meksika

X

X*

X*

 

 

 

X

 

 

X

O (kelionės dokumentas)

137.

Mergelių salos (JAV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138.

Mianmaras

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

139.

Mikronezija

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

140.

Moldova

X

X*

X

 

 

O

X

 

 

X

X (kelionės dokumentas grįžti)

141.

Monakas

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X(ATK)

X(ATK)

X** (leidimas gyventi)

O (nepilnamečio užsieniečio kelionės dokumentas)

142.

Mongolija

X

X

X

 

 

 

 

X (iki 16 m., galioja kartu su lydinčio asmens pasu)

 

 

 

143.

Montserratas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.

Mozambikas

X

X

X

 

 

O (AGP užsieniečiams)

X

 

X

 

O (studento pasas)

O (kelionės dokumentas)

145.

Namibija

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

O (kelionės dokumentas)

146.

Naujoji Kaledonija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

Naujoji Zelandija

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X (AGP)

148.

Nauru

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

Nepalas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

O (kelionės dokumentas, įdėtinis lapas)

150.

Nyderlandai*

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (laissez-passer)

O (tapatybės dokumentas, išduodamas asmenims, siekiantiems prieglobsčio)

X (kelionės dokumentas)

X (laikinasis pasas)

151.

Nigerija

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

152.

Nigeris

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

153.

Nikaragva

X

X

X

O

 

 

 

 

 

 

 

154.

Niue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

Norvegija

X*

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (imigranto pasas)

156.

Okupuotoji Palestinos teritorija

X

 

 

X(VIP)

 

 

 

 

 

 

 

157.

Olandijos Antilai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

Omanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

159.

Pakistanas

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

160.

Palau

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

Panama

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X (konsulinis pasas)

X (studento pasas)

O (AGP – salvo conducto)

162.

Papua Naujoji Gvinėja

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (tapatybės sertifikatas)

163.

Paragvajus

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

164.

Peru

X

X

 

X

(valdžios įstaigų, kariuomenės ir policijos pajėgų atstovams)

 

 

 

 

X

 

X (AGP – safe conduct)

165.

Pietų Afrikos Respublika

X

X

X

 

 

X

(kelionėms)

X

X

X

 

X (AGP)

X (laikinasis pasas)

166.

Pietų Georgijos ir Pietų Sandwicho salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.

Pietų Korėja

X*

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (kelionės sertifikatas)

168.

Pitcairno salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.

Portugalija*

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (laikinasis pasas)

170.

Prancūzija

X*

X*

X*

 

 

 

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP – laissez-passer)

X (laikinasis pasas)

171.

Prancūzijos Gviana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

Prancūzijos Pietų sritys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

Prancūzijos Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.

Puerto Rikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.

Pusiaujo Gvinėja

X

X

X (passaporte de servicio ir oficialus pasas)

X

 

 

 

 

 

 

 

176.

Reunionas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.

Rytų Timoras

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

O (laikinasis kelionės dokumentas)

178.

Ruanda (pasai, išduoti iki 1996 09 30, negalioja)

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

O (laissez-passer vietoj paso)

179.

Rumunija

X

X*

X*

 

 

 

X

 

X

 

X(ATK)

X (konsulinis pasas, išduodamas vietoj prarasto paso/AGP)

180.

Rusija

X*

X*

X*

 

 

X*(RF piliečio pasas (užsienio); užsienio pasas su SSRS simbolika – iki 2005 12 31)

X*

 

X

X

X* (AGP)

181.

Saliamono Salos

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

182.

Salvadoras

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

183.

Samoa

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

184.

San Marinas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X (tapatybės kortelė)

185.

San Tomė ir Prinsipė

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

186.

Saudo Arabija

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

O (laissez-passer)

187.

Seišeliai

X

X

X

 

 

 

X

 

X (nebuvo išduodamas nuo 1998 05 07)

 

O (AGP)

188.

Senegalas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

189.

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.

Sent Kitsas ir Nevis

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

191.

Sent Lusija

X

X

X

 

O

 

X

 

 

 

O (vidinis Karibų kelionės leidimas)

O (tapatybės sertifikatas)

O (AGP)

192.

Sent Vinsentas ir Grenadinai

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X (AGP)

193.

Serbija

X

X

X

 

O

O (laissez-passer)

X

O

X

X

X (AGP – laissez-passer)

194.

Siera Leonė

X

X

X

 

 

 

X

 

X (nebuvo išduodamas nuo 1998 05 07)

 

 

195.

Singapūras

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

O (tapatybės sertifikatas)

X (tapatybės dokumentas/AGP)

196.

Sirija

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X (palestiniečių pabėgėlių dokumentas)

197.

Slovakija

X*

X*

X*

 

 

X

X

 

X

X

X* (AGP)

X (kelionės dokumentas)

X (tapatybės liudijimas užsienio kelionėms)

X (moksleivių sąrašas)

198.

Slovėnija

X*

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (keleivių sąrašas, skirtas mokyklinėms kelionėms po ES)

199.

Somalis (netaikoma dokumentams, išduotiems vietoj Somalio diplomatinių ar konsulinių institucijų išduotų ar pratęstų pasų ar dokumentų po 1991 01 31)

X

X

X

 

 

 

O

 

X

 

 

200.

Sudanas

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

O (AGP)

201.

Suomija

X*

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X(ATK)

X (AGP)

X (laikinasis pasas,)

X (laikinasis pasas -8 puslapių, pildomas rankiniu būdu, išduodamas tik ypatingųjų situacijų metu)

X (laikinasis užsieniečio pasas, maks. galiojimas -1 mėn.)

202.

Surinamas

X

X

X

 

 

X

 

 

X (nebuvo išduodamas nuo 1998 05 07)

 

X (laissez-passer grįžti)

203.

Svalbardas ir Jan Mayenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

Svazilandas

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

205.

Siaurės Korėja

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X (pasas oficialioms kelionėms)

X (užsienio pasas)

X (AGP)

206.

Šri Lanka

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

O (tapatybės sertifikatas)

O (AGP)

207.

Švedija

X*

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X(ATK)

X (AGP – piliečiams, užsieniečiams)

208.

Šveicarija

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X(ATK)

X (AGP)

X (tapatybės sertifikatas)

209.

Šv. Elenos sala

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

Tadžikistanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

211.

Tailandas

X

X

X

 

O

X

X

 

 

 

X (nemokamas pasas sportininkams, pareigūnams, VIP)

X (tapatybės sertifikatas, įdėtinis lapas)

O (AGP)

212.

Taivanas

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

Tanzanija

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

O (tapatybės sertifikatas)

214.

Togas

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

O (tapatybės sertifikatas)

O (kelionės leidimas)

O (laissez-passer užsieniečiams)

O (AGP – safe conduct)

O (laissez-passer V. Afrikos ekonominės bendrijos)

215.

Tokelau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216.

Tonga

X

X

X

 

 

O

 

 

 

 

O (tapatybės sertifikatas)

217.

Trinidadas ir Tobagas

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

X (parlamentaro pasas)

X (tapatybės sertifikatas)

X (verslo pasas)

218.

Tunisas

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

219.

Turkija

X

X*

X*

X*

 

O (lapas)

X

 

X

 

X (AGP)

220.

Turkmėnija

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

221.

Turkso ir Caicoso salos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

Tuvalu

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

O (tapatybės sertifikatas)

223.

Uganda

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

224.

Ukraina

X

X*

X*

 

 

X* (piliečio pasas kelionėms į užsienį)

X*