LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-341 „DĖL ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. lapkričio 20 d. Nr. D1-616

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3466) ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 36 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 134-5063) 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 890 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 95-3817) 1.2 punktu,

Tvirtinu Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-616

 

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato architektų atestavimo, kvalifikacijos atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo arba panaikinimo tvarką ir atestuotų architektų sąrašo tvarkymą.

2. Siekiant užtikrinti aukštą architektų kvalifikaciją, šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos architektų rūmai (toliau – Rūmai) atestuoja architektus, sustabdo atestatų galiojimą arba juos panaikina, tvarko atestuotų architektų sąrašą. Architektui išduodamas Architekto kvalifikacijos atestatas (toliau – Atestatas), kuris suteikia teisę eiti šių vadovų pareigas:

2.1. pagal statinių grupes ir kategorijas:

2.1.1. statinio projekto vadovo;

2.1.2. statinio projekto architektūrinės dalies vadovo;

2.1.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

2.1.4. statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies vadovo;

2.1.5. statinio projekto ekspertizės;

2.1.6. statinio projekto ekspertizės architektūrinės dalies vadovo;

2.2. bendrojo plano vadovo;

2.3. specialiojo plano vadovo;

2.4. detaliojo plano vadovo.

3. Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką), Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, įgyti architekto diplomai pripažįstami, vadovaujantis Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų 2004 m. kovo 25 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2004, Nr. 55-1916), nustatyta tvarka.

4. Užsienio valstybių, išskyrus išvardintas Tvarkos aprašo 3 punkte, architektų diplomai pripažįstami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dėl trečiųjų šalių piliečių už Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių ir Šveicarijos konfederacijos ribų įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

 

II. REIKALAVIMAI, KELIAMI PRETENDENTUI

 

5. Architektas, pretenduojantis gauti Atestatą (toliau – Pretendentas), privalo turėti:

5.1. inžinieriaus architekto/architekto diplomą, kurį suteikė Kauno politechnikos institutas iki 1969 m.;

5.2. architekto/architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį suteikė Vilniaus inžinerinis statybos institutas iki 1990 m., Vilniaus technikos universitetas – iki 1996 m., Vilniaus Gedimino technikos universitetas – nuo 1996 m.;

5.3. specialisto, baigusio architektūros kursus/architektūros bakalauro/architektūros magistro kursus, diplomą, kurį suteikė LTSR Valstybinis dailės institutas iki 1990 m.; Vilniaus dailės akademija – nuo 1990 m.;

5.4. architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį suteikė Kauno technologijos universitetas nuo 1997 m.;

5.5. pažymą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje pagal šio Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktus.

6. Pretendentams nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. išsilavinimas;

6.2. profesinių žinių lygis;

6.3. teisinių žinių lygis;

6.4. profesinė patirtis statinių projektavimo ir/ar teritorijų planavimo srityse, turintiems architektūros bakalauro diplomą – ne mažesnė kaip 5 metai, turintiems architekto, architektūros magistro diplomą – ne mažesnė kaip 3 metai;

6.5. būti dalyvavusiems rengiant bent vieną statinio projektą, kurio realizacijai buvo gautas statybos leidimas, arba rengiant teritorijų planavimo dokumentą, kuris buvo patvirtintas.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

7. Pretendentai dokumentus atestavimui pateikia Rūmams (Vilnius, Kalvarijų g. 1). Atestavimas vykdomas valstybine kalba. Rūmų nustatyta architektų atestavimo vidaus tvarka pateikiami šie dokumentai:

7.1. prašymas Atestatą išduoti (pratęsti jo galiojimą);

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei buvo keisti vardas ar pavardė – jų keitimo dokumentai;

7.3. notariškai patvirtinta Diplomo kopija (užsienyje įgyto Diplomo kopija kartu su vertimu į valstybinę kalbą);

7.4. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas (curriculum vitae);

7.5. Atestato kopija – galiojimo pratęsimo atvejais;

7.6. išsamus parengtų projektų ir realizuotų projektų sąrašas, nurodant realizavimo datą bei savo indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra;

7.7. išsamus parengtų ir realizuotų projektų iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos ir pan.);

7.8. pažymos kopija dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje pagal šio Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktus;

7.9. savo nuožiūra Pretendentas gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą.

8. Rūmai gali pareikalauti Pretendento pateikti išrašą iš teismo sprendimo, liudijantį, kad Pretendentas neturi teistumo (jis išnykęs ar panaikintas) už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamosiose organizacijose, korupciją, sukčiavimą, pinigų plovimą, taip pat pažeidimus profesinėje veikloje.

 

IV. ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO TVARKA

 

9. Rūmai, gavę III skyriuje nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų praneša Pretendentui, ar pateikti visi reikiami dokumentai, esant reikalui nurodydama trūkstamus. Pateikus visus reikiamus dokumentus, prašymas įregistruojamas. Pretendentas, įregistravus prašymą, pateikia atestavimo išlaidų apmokėjimo dokumentą.

10. Įregistravus Pretendento prašymą, Rūmai organizuoja jo profesinių ir teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą. Profesinės ir teisinės žinios patikrinamos bei įvertinamos testais. Architektų profesinių ir teisinių žinių patikrinimo testus tvirtina aplinkos ministras. Profesinių ir teisinių žinių patikrinimo testai prireikus keičiami ar papildomi (pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams). Informaciją apie patvirtintus testus teikia Rūmai.

11. Pretendentui išlaikius profesinių ir teisinių žinių patikrinimo testą, Rūmai visus jo dokumentus perduoda Komisijai.

12. Komisijos posėdžiai vyksta Rūmų nustatyta architektų atestavimo vidaus tvarka. Apie Komisijos posėdį Pretendentas informuojamas ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo posėdžio dienos.

13. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami Rūmų profesinio atestavimo ekspertai (toliau – Ekspertai).

14. Komisija atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą ir Pretendento komercinių paslapčių išsaugojimą.

15. Komisijai priėmus sprendimą Atestatą išduoti (pratęsti jo galiojimą), Rūmai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos Pretendentui išduoda Atestatą, kurį pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius, kuruojantis teritorijų planavimą, urbanistiką ir architektūrą (toliau – Aplinkos ministerijos sekretorius), tuo patvirtindamas Komisijos sprendimą, ir Komisijos pirmininkas.

16. Komisijai priėmus sprendimą Atestato neišduoti (nepratęsti jo galiojimo), Rūmai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja Pretendentą.

17. Architekto kvalifikacijos atestate nurodoma:

17.1. Atestato numeris;

17.2. architekto vardas, pavardė;

17.3. vadovo pareigos, kurias eiti Lietuvos Respublikoje architektui suteikiama teisė – iš nurodytų Tvarkos aprašo 2 punkte;

17.4. Atestatą pasirašiusių asmenų pareigos, pavardės ir parašai;

17.5. data, iki kurios galioja Atestatas;

17.6. Komisijos protokolo numeris ir data.

18. Atestatas galioja 5 metus nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos.

19. Kontrolinis Atestato tekstas, pasirašytas Komisijos sekretoriaus, bei Pretendento pateikta dokumentacija 5 metus po Atestato galiojimo termino pasibaigimo saugomi Rūmuose.

20. Pratęsiant Atestato galiojimą, jo numeris nekeičiamas. Pretendentas pateikia Rūmams prašymą pratęsti galiojimą ir Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Atestato galiojimo termino pabaigos. Atestato galiojimas Komisijos sprendimu gali būti pratęsiamas be profesinių žinių patikrinimo. Vėliau pateikus minėtus dokumentus Atestato galiojimas nepratęsiamas.

 

V. ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ PANAIKINIMO TVARKA

 

21. Komisija gali Atestato galiojimą sustabdyti arba jį panaikinti ir nustatyti terminą, per kurį architektas neturi teisės pretenduoti gauti Atestatą.

22. Atestato galiojimas sustabdomas 1 metams šiais atvejais:

22.1. už normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus, kurie nesusiję su esminiais projekto sprendiniais arba esminiais statinio reikalavimais;

22.2. už vadovavimą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo rūšių vadovams, neturintiems teisės eiti tokias pareigas;

22.3. už vadovavimą projektavimo darbams, neturint privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų;

22.4. vadovavimą ekspertizei, jei ji atlikta pažeidžiant ekspertizės atlikimo tvarkos reikalavimus;

22.5. už architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimus.

23. Atestatas panaikinamas ar jo galiojimas sustabdomas, nustatant, kad prašymas išduoti naują Atestatą gali būti pateiktas ne anksčiau kaip po 1 metų nuo panaikinimo dienos, šiais atvejais:

23.1. už statinio projekto, neatitinkančio esminių projekto sprendinių ar esminių statinio reikalavimų, parengimą;

23.2. už statinio projekto ekspertizės akte pateiktą teigiamą statinio projekto įvertinimą, kai statinio projektas parengtas pažeidžiant esminius projekto sprendinius arba esminius statinio reikalavimus; už nepagrįstą neigiamą statinio projekto įvertinimą;

23.3. už atliktos statinio ekspertizės akte pateiktose išvadose netinkamus nurodymus, dėl ko įvyko statinio ar jo dalies avarija;

23.4. nustačius, kad teritorijų planavimo, statinių projektavimo ar ekspertizės darbai buvo vykdomi, pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų rengimo reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus esminius statinio reikalavimus, kultūros paveldo vertybių apsaugos reikalavimus, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus;

23.5. už autorių teisių pažeidimus.

24. Atestatas panaikinamas ar jo galiojimas sustabdomas, nustatant, kad prašymas išduoti naują Atestatą gali būti pateiktas ne anksčiau kaip po 2 metų nuo panaikinimo dienos, šiais atvejais:

24.1. paaiškėjus, kad duomenys, kurie buvo pateikti Atestatui gauti, yra melagingi;

24.2. nustačius, kad dėl atestuoto architekto kaltės:

24.2.1. įvyko statinio avarija su griūtimi ar žmonių aukomis;

24.2.2. susidarė ekstremalios situacijos (aplinkos užteršimas, sprogimas, gaisras, pavojinga spinduliuotė su žmonių aukomis);

24.2.3. padaryti pažeidimai teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese;

24.3. nevykdžius statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinę teritorijų planavimo ir statybos priežiūrą atliekančių institucijų pagrįstų nurodymų, per nustatytą laiką nepašalinus nurodytų pažeidimų;

24.4. teismui patenkinus juridinių ar fizinių asmenų civilinius ieškinius dėl žalos, padarytos atlikus nekokybišką ekspertizę.

25. Komisija gali pareikšti pastabą dėl Atestato naudojimo, kai atestuotas architektas padarė neesminius pažeidimus, nesusijusius su statinio projekto pagrindiniais reikalavimais. Pastaba įrašoma Komisijos posėdžio protokole.

26. Kai pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas Atestato originalas, Atestato savininkas per 10 dienų privalo pateikti Rūmams motyvuotą paaiškinimą raštu. Rūmai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia Atestatą netekusiu galios. Rūmai išduoda Atestato, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Aplinkos ministerijos sekretorius, dublikatą, jo viršutiniame dešiniajame kampe pažymint „Dublikatas“.

 

VI. ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ SĄRAŠO TVARKYMAS

 

27. Rūmai tvarko Atestuotų architektų sąrašą (toliau – Sąrašas). Šis Sąrašas yra skelbiamas ir atnaujinamas Rūmų interneto tinklalapyje. Sąraše nurodoma:

28.1. Atestato numeris;

28.2. Atestuoto architekto vardas ir pavardė;

28.3. suteikta vadovo teisė pagal Tvarko aprašo 2 punktą;

28.4. Komisijos protokolo data ir numeris;

28.5. data, iki kurios galioja Atestatas;

28.6. Atestato galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas;

28.7. Atestato galiojimo panaikinimo data ir panaikinimo terminas;

28.8. Atestato dublikato išdavimo, jei jis buvo išduotas, duomenys.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Už atestavimo procedūrų metu teikiamas paslaugas Pretendentas iki Komisijos posėdžio sumoka pagal Rūmų nustatytus įkainius. Jei atestavimo procedūros atidedamos ar Pretendento prašymas atmetamas, apmokėjimo išlaidos negrąžinamos.

30. Architektas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

______________