LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. spalio 25 d. Nr. X-1304

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2003, Nr. 74-3417, 3428; 2004, Nr. 73-2534; 2005, Nr. 81-2942, Nr. 85-3141, Nr. 153-5635; 2006, Nr. 116-4404; 2007, Nr. 55-2126)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir uždaro tipo investicinių bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, taip pat draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos pagal profesinių pensijų gyvybės draudimo sutartis, sudarytas pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________