LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895

Vilnius

 

Vykdydamas Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, Nr. 146-5338), 8 punktą:

1. Tvirtinu Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2008 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2008);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-961 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-41);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-480 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 69-2539);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-187 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1391).

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                              RIMVYDAS TURČINSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu

Nr. V-895

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti šią paslaugą.

2. GMP paslaugų teikimo reikalavimai privalomi visų nuosavybės formų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3. GMP įstaigos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915), skubiai juos nugabenti į stacionarinę ASPĮ arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.

 

II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Greitosios medicinos pagalbos įstaiga – asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jos padalinys, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje ir, esant indikacijoms, atsakingi už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę ASPĮ.

5. Pradinis gyvybės palaikymas – sveikatos priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, kurie apima deguonies skyrimą, neinvazinius kvėpavimo takų atvėrimo metodus, pradinio suaugusio ir vaiko gaivinimo taikymą ir defibriliaciją pusiau ar automatiniu defibriliatoriumi, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo imobilizavimą, ligonio parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius rodiklius.

6. Pažangus gyvybės palaikymas – sveikatos priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, kurie apima deguonies skyrimą, neinvazinius ir invazinius kvėpavimo takų atvėrimo metodus, pradinio ir specializuoto suaugusio ir vaiko gaivinimo algoritmų taikymą ir defibriliaciją rankiniu defibriliatoriumi/monitoriumi, EKG interpretavimą, vaistų, naudojamų teikiant GMP paslaugą, skyrimą, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo imobilizavimą, ligonio parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius rodiklius.

7. Greitosios medicinos pagalbos brigada – greitosios medicinos pagalbos įstaigos struktūrinis vienetas.

8. Pradinio gyvybės palaikymo brigada – GMP brigada, kurią sudaro medicinos personalas, galintis atlikti pradinio gyvybės palaikymo (angl Basic Life Support) procedūras ir tinkamai transportuoti pacientą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis.

9. Pažangaus gyvybės palaikymo brigada – GMP brigada, kurią sudaro medicinos personalas, galintis atlikti pažangaus gyvybės palaikymo (angl Advanced Life Support) procedūras ir jas taikyti tinkamai transportuojant pacientą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis.

 

III. REIKALAVIMAI

 

10. GMP įstaigos teikia paslaugas visą parą.

11. GMP įstaigos turi informuoti viešųjų telefono ryšių paslaugų teikėjus apie aptarnaujamą teritoriją. Viešųjų telefono ryšių paslaugų teikėjai turi užtikrinti ryšio pirmumą pagal aptarnaujamą teritoriją ir galimybę į GMP skambinti nemokamai.

12. GMP įstaigos teikia paslaugas nustatytoje teritorijoje. Teritorija nustatoma sutartyje su teritorine ligonių kasa. Šioje sutartyje papildomai nustatomos GMP paslaugų teikimo kitoje teritorijoje ir apmokėjimo už jas sąlygos.

13. Pagal teikiamos pagalbos mastą GMP įstaigos vadovas gali sudaryti 2 tipų brigadas:

13.1. pradinio gyvybės palaikymo;

13.2. pažangaus gyvybės palaikymo.

14. GMP brigadų skaičius nustatomas atsižvelgiant į normatyvus:

14.1. kaimo vietovėse viena brigada aptarnauja 10 000–16 000 gyventojų;

14.2. miesto vietovėse viena brigada aptarnauja 12 000–18 000 gyventojų.

15. GMP įstaiga privalo turėti ne mažiau kaip dvi brigadas kaimo vietovėse aptarnauti ne mažiau kaip 20 000 gyventojų, miesto vietovėse – 24 000 gyventojų. Daugiau negu pusė GMP įstaigos brigadų turi būti pažangaus gyvybės palaikymo.

16. Pradinio gyvybės palaikymo ir pažangaus gyvybės palaikymo paslaugas teikia GMP brigados, kurias gali sudaryti:

16.1. gydytojai;

16.2. bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojai;

16.3. akušeriai;

16.4. skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai (kai bus parengti);

16.5. slaugytojų padėjėjai arba pagalbiniai darbuotojai;

16.6. paramedikai ir karo paramedikai;

16.7. vairuotojai (kol bus parengti paramedikai).

17. GMP brigadų sudėtį, atsižvelgiant į specialistų kompetenciją, nustato GMP įstaigos vadovas. GMP brigadą turi sudaryti ne mažiau kaip du 16 punkte išvardyti specialistai:

17.1. pažangaus gyvybės palaikymo brigadoje turi būti bent vienas gydytojas arba skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas arba bendruomenės slaugytojas, turintis felčerio diplomą, arba akušeris, įgijęs specialiosios praktikos slaugytojo licenciją verstis atitinkamai bendruomenės slaugytojo arba akušerio praktika ir slaugos praktikos sertifikatą (pažymėjimą) teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas;

17.2. pradinio gyvybės palaikymo brigadoje turi būti bent vienas bendrosios praktikos slaugytojas arba bendruomenės slaugytojas arba paramedikas arba karo paramedikas arba akušeris arba gydytojas arba skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas.

18. Gydytojai privalo turėti galiojančias medicinos praktikos licencijas. Visų kvalifikacijų slaugos specialistai privalo turėti galiojančias bendrosios ar specialiosios praktikos slaugytojo licencijas ir slaugos praktikos sertifikatus (pažymėjimus) teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas. GMP specialistų kvalifikacija turi atitikti šio dokumento 1 priede nurodytą kompetencijų sąrašą.

GMP brigadų personalas žinias, mokėjimus bei gebėjimus, nurodytus šio dokumento 2 priede, tobulina 60 val. per 5 metus, bet ne mažiau kaip 12 val. per metus specializuotuose kursuose.

19. GMP įstaiga paslaugoms teikti privalo turėti *B tipo GMP automobilius. Atsižvelgiant į personalo kvalifikaciją, B tipo automobiliai gali būti komplektuojami pradinio ar pažangaus gyvybės palaikymo paslaugai teikti. Pažangaus gyvybės palaikymo paslaugai teikti gali būti naudojami *C tipo GMP automobiliai.

20. GMP iškvietimams priimti, informacijai įvertinti ir perduoti GMP brigadai organizuojamas Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC). Kol BPC pradės veikti visoje šalyje, GMP iškvietimus priima, registruoja, GMP brigadai perduoda GMP įstaigų dispečerinė tarnyba. GMP įstaiga šią funkciją pagal sutartį gali deleguoti kitai GMP įstaigai. GMP dispečeriais gali dirbti slaugos specialistai, išvardyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakyme Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ir profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2000, Nr. 70-2086), ir paramedikai.

21. GMP iškvietimai telefonu, nurodant tikslų laiką, turi būti registruojami kompiuteriu. Pacientams, kurie kreipėsi į GMP įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo, prireikus turi būti teikiami patarimai telefonu iki GMP brigados atvykimo, jei tai būtina dėl paciento būklės.

22. GMP įstaiga, gavusi GMP kvietimą iš kitos teritorijos, jį priima, registruoja ir perduoda GMP paslaugas teikiančiai įstaigai toje teritorijoje, iš kurios gautas kvietimas, arba tos pačios įstaigos GMP brigadai.

23. Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10–15 min., kaime iki 20–25 min., kitais atvejais – mieste iki 30 min., kaime iki 45 min.

24. GMP įstaiga privalo turėti automobilių rezervą kokybiškai ir veiksmingai pagalbai teikti:

24.1. GMP įstaiga, turinti 2–5 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip vieną rezervinį *B tipo GMP automobilį;

24.2. GMP įstaiga, turinti 6–15 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip du rezervinius *B tipo GMP automobilius;

24.3. GMP įstaiga, turinti 16–25 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip tris rezervinius *B tipo GMP automobilius;

24.4. GMP įstaiga, turinti 26–40 brigadų, privalo turėti ne mažiau kaip keturis rezervinius *B tipo GMP automobilius;

24.5. GMP įstaiga, turinti daugiau kaip 40 brigadų, privalo turėti ne mažiau kaip penkis rezervinius *B tipo GMP automobilius.

25. GMP paslaugos teikiamos naudojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų sąrašų medicinos prietaisus, vaistus, asmeninės apsaugos priemones, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemones ir būtinųjų priešnuodžių rinkinius.

26. Esant indikacijoms, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį skyrių. Atvežti į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui arba slaugytojui.

27. Suteikusi pagalbą įvykio vietoje arba perdavusi pacientą į ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, GMP brigada informuoja dispečerį ir toliau vykdo jo nurodymus.

28. GMP įstaiga perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms (policijai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ir kt.).

29. GMP įstaigos teikia paslaugas šiais atvejais:

29.1. būtinosios medicinos pagalbos:

29.1.1. ūmiai susirgus;

29.1.2. įvykus nelaimingam atsitikimui;

29.1.3. perveža pacientus, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą;

29.2. nustato gimimo ir mirties faktą.

30. Avarijų, katastrofų, nelaimingų atsitikimų, ūmių gyvybei pavojingų susirgimų, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų vietose GMP personalas teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pacientams, gelbėjimo tarnybų iš pavojingos aplinkos evakuotiems į vietą, kurioje nėra gyvybei ir sveikatai pavojingų veiksnių.

31. GMP tarnyba gali teikti ir kitas paslaugas pagal savo kompetenciją.

32. GMP įstaigos veiklos apskaita ir atskaitomybė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas formas. Gali būti naudojami ir GMP įstaigos vadovo patvirtinti vidaus dokumentai.

______________

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

______________

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų

Teikimo reikalavimų

1 priedas

 

I. GMP personalo kompetencijų sąrašas teikiant pagalbą vaikams

 

1.

Kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas

GMP vairuotojas, pagalbinis darbuotojas, slaugytojo padėjėjas

Paramedikas, karo paramedikas

Bendrosios praktikos slaugytojas1

Bendruomenės slaugytojas, turintis medicinos felčerio diplomą, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas, gydytojas

1

2

3

4

5

6

1.1.

Ventiliuoti kvėpavimo maišu su kauke

X

X

X

X

1.2.

Vertinti apnografijos rodiklius

 

 

 

X

1.3.

Atverti, išvalyti kvėpavimo takus, taikyti Heimlicho metodą

X

X

X

X

1.4.

Intubuoti kontroliuojant pirštu

 

 

 

X

1.5.

Siurbti iš kvėpavimo takų (trachėjos)

 

 

 

X

1.6.

Įvesti laringinę kaukę3

 

X

*

X

1.7.

Naudotis McGill žnyplėmis

 

 

 

X

1.8.

Naudotis nazogastriniu zondu

 

 

 

X

1.9.

Naudotis nazofaringiniu vamzdeliu

X

X

X

X

1.10.

Vaistą skirti garintuvu

 

 

 

X

1.11.

Atlikti adatinę krikotomiją3

 

 

 

*

1.12.

Atlikti adatinę pleuros ertmės dekompresiją3

 

 

 

X

1.13.

Atlikti orotrachėjinę intubaciją

 

 

 

X

1.14.

Siurbti iš viršutinių kvėpavimo takų (nosiaryklės)

X

X

X

X

1.15.

Įvesti orofaringinį vamzdelį

X

X

X

X

1.16.

Skirti deguonį

*

X

X

X

1.17.

Vertinti pulsoksimetrijos rodiklius

 

X

X

X

1.18.

Prižiūrėti tracheostomą

 

*

*

X

1.19.

Naudotis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu

 

 

 

X

1.20.

Naudotis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu su CPAP

 

 

 

*

2.

Vaistų skyrimo būdai

 

 

 

 

2.1.

Su autoinjektoriumi

 

*

*

X

2.2.

Endotrachėjinis

 

 

 

X

2.3.

Inhaliacinis

O2*

O2*

O2*

X

2.4.

Į raumenis

 

X2

X

X

2.5.

Į nosį

 

 

X

X

2.6.

Į kaulą3

 

 

 

X

2.7.

Į veną

 

X2

X

X

2.8.

Lėtos infuzijos švirkštu

 

 

 

X

2.9.

Per burną

 

Aktyvuota anglis

Aktyvuota anglis

X

2.10.

Priklijuojama forma

 

 

X

X

2.11.

Rektalinis

 

 

X

X

2.12.

Poodinis

 

X2

X

X

2.13.

Į bambos veną

 

 

 

X

3.

Kraujagyslių ir audinių punkcija

 

 

 

 

3.1.

Kraujui paimti

 

 

X

X

3.2.

Glikemijai nustatyti

 

X2

X

X

3.3.

Centrinės venos punkcija

 

 

 

*

3.4.

Kaulų čiulpų punkcija3

 

 

 

X

3.5.

Periferinės venos punkcija

 

X2

X

X

3.6.

Bambos venos punkcija

 

 

 

X

4.

Kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas

 

 

 

 

4.1.

12 derivacijų EKG darymas

 

*

X

X

4.2.

3 derivacijų EKG darymas

 

X

X

X

4.3.

Pradinis gaivinimas

X

X

X

X

4.4.

Defibriliacija – AID

X

X

X

X

4.5.

Defibriliacija – rankinė

 

 

 

X

4.6.

12 derivacijų EKG vertinimas

 

 

 

X

4.7.

3 derivacijų EKG vertinimas

 

 

 

X

4.8.

Sinchronizuota kardioversija

 

 

 

X

4.9.

Transkutaninė stimuliacija

 

 

 

X

 

II. GMP personalo kompetencijų sąrašas teikiant pagalbą suaugusiesiems

 

1.

Kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas

GMP vairuotojas, pagalbinis darbuotojas, slaugytojo padėjėjas

Paramedikas, karo paramedikas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas, turintis felčerio ar akušerio diplomą, skubios pagalbos specialistas, gydytojas

1.1.

Ventiliuoti kvėpavimo maišu su kauke

X

X

X

X

1.2.

Vertinti apnografijos rodiklius3

 

 

X

X

1.3.

Įvesti krūtinės dreną3

 

 

 

*

1.4.

Atverti, išvalyti kvėpavimo takus, taikyti Heimlicho metodą

X

X

X

X

1.5.

Įvesti kombinuotą vamzdelį

 

*

*

X

1.6.

Plaučių ventiliacija su pastovaus slėgio iškvėpimo gale užtikrinimu (CPAP)

 

 

 

*

1.7.

Intubuoti pirštu

 

 

 

X

1.8.

Siurbti iš kvėpavimo takų

 

 

X

X

1.9.

Įvesti laringinę kaukę

 

X

*

*

1.10.

Naudotis McGill žnyplėmis

 

 

 

X

1.11.

Naudotis nazogastriniu zondu

 

 

 

X

1.12.

Naudotis nazofaringiniu vamzdeliu

X

X

X

X

1.13.

Atlikti nazotrachėjinę intubaciją

 

 

 

X

1.14.

Vaistą skirti garintuvu

 

 

*

X

1.15.

Atlikti adatinę krikotomiją3

 

 

 

X

1.16.

Atlikti adatinę pleuros ertmės dekompresiją3

 

 

 

X

1.17.

Atlikti orotrachėjinę intubaciją

 

 

 

X

1.18.

Siurbti iš viršutinių kvėpavimo takų

X

X

X

X

1.19.

Įvesti orofaringinį vamzdelį

X

X

X

X

1.20.

Skirti deguonį

*

X

X

X

1.21.

Vertinti pulsoksimetrijos rodiklius

 

X

X

X

1.22.

Atlikti chirurginę krikotyrotomiją3

 

 

 

*

1.23.

Prižiūrėti tracheostomą

 

*

*

X

1.24.

Naudotis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu

 

 

 

X

2.

Vaistų skyrimo būdai

 

 

 

 

2.1.

Su autoinjektoriumi

 

*

*

X

2.2.

Endotrachėjinis

 

 

 

X

2.3.

Inhaliacinis

02*

02*

*

X

2.4.

Į raumenis

 

X2

X

X

2.5.

Į kaulą3

 

 

 

X

2.6.

Į veną

 

X2

X

X

2.7.

Lėtos infuzijos švirkštu

 

 

 

X

2.8.

Per burną

 

X

X

X

2.9.

Į nosį

 

 

X

X

2.10

Priklijuojama forma

 

 

X

X

2.11.

Rektalinis

 

 

X

X

2.12.

Poodinis

 

X2

X

X

2.13.

Poliežuvinis

 

Asistuoti*

Asistuoti*

X

3.

Kraujagyslių ir audinių punkcija

 

 

 

 

3.1.

Kraujui paimti

 

 

X

X

3.2.

Glikemijai nustatyti

 

X2

X

X

3.3.

Centrinės venos punkcija

 

 

 

*

3.4.

Centrinės venos priežiūra

 

 

 

*

3.5.

Periferinės venos punkcija

 

X2

X

X

3.6.

Kaulų čiulpų punkcija – suaugusiesiems3

 

 

 

X

4.

Kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas

 

 

 

 

4.1.

12 derivacijų EKG darymas

 

*

X

X

4.2.

3 derivacijų EKG darymas

 

*

X

X

4.3.

Pradinis gaivinimas

X

X

X

X

4.4.

Defibriliacija automatiniu išoriniu defibriliatoriumi

X

X

X

X

4.5.

Defibriliacija rankiniu defibriliatoriumi

 

 

X

X

4.6.

12 derivacijų EKG vertinimas

 

 

 

X

4.7.

3 derivacijų EKG vertinimas

 

 

Skilvelių virpėjimas/ tachikardija Asistolija Elektrome-chaninė disociacija*

X

4.8.

Sinchronizuota kardioversija

 

 

 

X

4.9.

Transkutaninė stimuliacija

 

 

 

X

 

III. GMP personalo kompetencijų sąrašas teikiant pagalbą vaikams ir suaugusiesiems

 

1.

Kiti įgūdžiai

GMP vairuotojas, pagalbinis darbuotojas, slaugytojo padėjėjas

Paramedikas, karo paramedikas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas, turintis felčerio ar akušerio diplomą, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas, gydytojas

1.1.

Neurologinis įvertinimas

 

X

X

X

1.2.

Suteikti pagalbą nudegus

X

X

X

X

1.3.

Atlikti kaklinės stuburo dalies imobilizaciją

*

X

X

X

1.4.

Teikti pagalbą gimdymo metu

X

X

X

X

1.5.

Priimti gimdymą

 

X

X

X

1.6.

Šalčio paketų naudojimas

X

X

X

X

1.7.

Paciento ištraukimas

 

X

X

X

1.8.

Atlikti akies plovimą

 

X

X

X

1.9.

Šildymo paketų naudojimas

X

X

X

X

1.10.

Imobilizuoti dubenį

 

X

X

X

1.11.

Atlikti medikamentinę paciento fiksaciją (neramaus paciento raminimą medikamentais)

 

 

 

X

1.12.

Atlikti fizinę paciento fiksaciją (pvz., diržais)

 

X

X

X

1.13.

Imobilizuoti gulintį pacientą ant ilgos lentos

*

X

X

X

1.14.

Imobilizuoti sėdintį pacientą (KED)

*

X

X

X

1.15.

Imobilizuoti stuburą stovinčiam pacientui

*

X

X

X

1.16.

Imobilizuoti galūnes

*

X

X

X

1.17.

Naudotis insulto vertinimo skalėmis3

 

X

X

X

1.18.

Matuoti temperatūrą

X

X

X

X

1.19.

Vertinti gyvybinius požymius

*

X

X

X

1.20.

Tvarstyti žaizdas

X

X

X

X

1.21.

Tvarstyti žaizdas spaudžiančiuoju tvarsčiu

X

X

X

X

1.22.

Atlikti pacientų medicininį rūšiavimą

 

X

X

X

 

Pastabos:

1 Slaugos specialistai, įgiję bendrosios ar specialiosios praktikos slaugos licencijas ir slaugos praktikos sertifikatus (pažymėjimus) teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas.

2 Ekstremaliomis situacijomis pagal Lietuvos medicinos normą „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

3 Nuo 2010 metų.

 

X Leidžiama atlikti tik pagal GMP įstaigos vadovo patvirtintas procedūras.

* Leidžiama atlikti tik pagal GMP įstaigos vadovo patvirtintas procedūras ir sėkmingai baigus specializuotus kursus.

______________

 


Greitosios medicinos pagalbos paslaugų

Teikimo reikalavimų

2 priedas

 

GMP personalo minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pradinio gyvybės palaikymo ir pažangaus gyvybės palaikymo paslaugai teikti

 

Eil. Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Pradinio gyvybės palaikymo

Pažangaus gyvybės palaikymo

1.

Įvykio vietos įvertinimas

 

 

1.1.

Įvykio vietos saugumo (fizinio bei aplinkos faktorių) įvertinimas

Privaloma

Privaloma

1.2.

Gebėjimas įvertinti papildomos pagalbos poreikį

Privaloma

Privaloma

1.3.

Sužeidimo pobūdžio įvertinimas

Privaloma

Privaloma

2.

Teikiančiojo pagalbą saugumo įvertinimas

 

 

2.1.

Bendrųjų apsaugos priemonių naudojimas

Privaloma

Privaloma

2.2.

Krauju plintančios infekcijos apsisaugojimo priemonių naudojimas (AIDS, Hepatitas B, C)

Privaloma

Privaloma

2.3.

Respiracinių apsaugos priemonių naudojimas

Privaloma

Privaloma

3.

PACIENTO ĮVERTINIMAS

 

 

3.1.

Pradinis įvertinimas

 

 

3.1.1.

Kvėpavimo takų praeinamumo įvertinimas

Privaloma

Privaloma

3.1.2.

Kvėpavimo įvertinimas

Privaloma

Privaloma

3.1.3.

Išorinio kraujavimo įvertinimas

Privaloma

Privaloma

3.1.4.

Sąmonės lygio įvertinimas

Privaloma

Privaloma

3.1.5.

Gebėjimas įvertinti nesuderinamus su gyvybe sužeidimus

Privaloma

Privaloma

3.1.6.

Gydymo prioriteto nustatymas

Privaloma

Privaloma

3.1.7.

Rūšiavimo esant keliems pacientams atlikimas

Privaloma

Privaloma

3.1.8.

Gebėjimas atpažinti kritinės būsenos pacientus ir transportavimo organizavimas

Privaloma

Privaloma

4.

Detali apžiūra

 

 

4.1.

Galvos sužeidimų apžiūra

Privaloma

Privaloma

4.2.

Nugaros sužeidimų apžiūra

Privaloma

Privaloma

4.3.

Krūtinės sužeidimų apžiūra

Privaloma

Privaloma

4.4.

Pilvo sužeidimų apžiūra

Privaloma

Privaloma

4.5.

Galūnės sužeidimų apžiūra

Privaloma

Privaloma

4.6.

Neurologinės funkcijos įvertinimas

Privaloma

Privaloma

4.7.

Gebėjimas įvertini gyvybei pavojingus ir galūnei pavojingus sužeidimus

Privaloma

Privaloma

4.8.

Hipotermijos įvertinimas

Privaloma

Privaloma

4.9.

Šoko požymių įvertinimas

Privaloma

Privaloma

4.10.

Gyvybei grėsmingų sužeidimų įvertinimas

Privaloma

Privaloma

4.11.

Nudegimo gylio ir ploto įvertinimas

Privaloma

Privaloma

4.12.

Gebėjimas atlikti šoko diferencinę diagnostiką

Privaloma

Privaloma

5.

Veiksmai įvykio metu

 

 

5.1.

Gebėti vadovauti gaivinimui

Privaloma

Privaloma

5.2.

Vadovauti gaivinimui siekiant išsaugoti neurovaskulinę funkciją

Privaloma

Privaloma

5.3.

Žinoti, kaip išvengti pakartotinio susidūrimo ir sužeidimo

Privaloma

Privaloma

5.4.

Mokėti vadovauti paciento transportavimui

Privaloma

Privaloma

5.5.

Mokėti dokumentuoti įvykį

Privaloma

Privaloma

6.

INTERVENCIJOS

 

 

6.1.

Atviri kvėpavimo takai ir kvėpavimas

 

 

6.1.1.

Gebėti šalinti svetimkūnius iš kvėpavimo takų atliekant Heimlicho manevrą

Privaloma

Privaloma

6.1.2.

Gebėti atverti kvėpavimo takus atlošiant galvą, pakeliant smakrą

Privaloma

Privaloma

6.1.3.

Gebėti atverti kvėpavimo takus suteikiant pacientui stabilią šoninę padėtį

Privaloma

Privaloma

6.1.4.

Gebėti naudotis siurbimo priemonėmis

Privaloma

Privaloma

6.1.5.

Gebėti įvesti oro ir nazofaringinius vamzdelius

Privaloma

Privaloma

6.1.6.

Gebėti ventiliuoti burna į veido kaukę

Privaloma

Privaloma

6.1.7.

Gebėti ventiliuoti naudojant maišą ir kauke

Privaloma

Privaloma

6.1.8.

Gebėti skirti deguonį

Privaloma

Privaloma

6.1.9.

Gebėti naudotis papildomomis kvėpavimo takų atvėrimo priemonėmis (pvz., kombinuotu vamzdeliu, laringine kauke ir kt.)

Neprivaloma

Privaloma

6.1.10.

Gebėti uždėti trikampį tvarstį

Neprivaloma

Privaloma

6.1.11.

Gebėti atlikti endotrachėjinę intubaciją

Neprivaloma

Privaloma

6.1.12.

Gebėti naudoti stemplinį detektorių

Neprivaloma

Privaloma

6.1.13.

Gebėti atlikti adatinę krikotiroidotomiją1

Neprivaloma

Privaloma

6.1.14.

Gebėti atlikti skrandžio dekompresiją

Neprivaloma

Privaloma

6.1.15.

Gebėti atlikti pleuros dekompresiją1

Neprivaloma

Privaloma

7.

Kraujotaka, hipotermija ir šokas

 

 

7.1.

Gebėti stabdyti išorinį kraujavimą užspaudžiant kraujuojančią vietą

Privaloma

Privaloma

7.2.

Gebėti pakelti nukentėjusiojo galūnes esant šokui

Privaloma

Privaloma

7.3.

Gebėti teisingai imobilizuoti pacientą

Privaloma

Privaloma

7.4.

Gebėti kraujavimo stabdymo ir skausmo malšinimo tikslais įtverti galūnes

Privaloma

Privaloma

7.5.

Gebėti apsaugoti nuo šilumos netekimo

Privaloma

Privaloma

7.6.

Gebėti panaudoti šilumą konservuojančias priemones

Privaloma

Privaloma

7.7.

Gebėti matuoti ir registruoti AKS, ŠSD

Privaloma

Privaloma

7.8.

Gebėti sekti paciento temperatūrą

Privaloma

Privaloma

7.9.

Gebėti uždėti spaudžiamąjį tvarstį

Privaloma

Privaloma

7.10.

Gebėti įvertinti paciento intraveninių skysčių poreikį

Neprivaloma

Privaloma

7.11.

Gebėti imobilizuoti dubenį lūžus dubens kaulams

Neprivaloma

Privaloma

7.12.

Gebėti įvesti periferinį intraveninį kateterį

Neprivaloma

Privaloma

7.13.

Gebėti skirti intraveninius skysčius

Neprivaloma

Privaloma

7.14.

Mažesniems nei 5 metų vaikams gebėti pritaikyti intraosalinį skysčių skyrimą

Neprivaloma

Privaloma

7.15.

Gebėti atlikti kraujo pakaitalų perpylimą

Neprivaloma

Privaloma

7.16.

Gebėti atlikti pradinį gaivinimą

Privaloma

Privaloma

7.17.

Gebėti priklijuoti EKG monitoriaus elektrodus ar defibriliatoriaus menteles „greitam“ ritmo įvertinimui

Privaloma

Privaloma

7.18.

Gebėti įvertinti paciento širdies ritmą

Neprivaloma

Privaloma

7.19.

Suteikti būtinąją medicinos pagalbą sutrikus širdies ritmui

Neprivaloma

Privaloma

7.20.

Gebėti atlikti defibriliaciją automatiniu defibriliatoriumi

Privaloma

Privaloma

7.21.

Gebėti atlikti transkutaninę širdies stimuliaciją

Neprivaloma

Privaloma

7.22.

Gebėti atlikti defibriliaciją rankiniu defibriliatoriumi

Neprivaloma

Privaloma

8.

Žaizdos

 

 

8.1.

Gebėti sutvarstyti žaizdas

Privaloma

Privaloma

8.2.

Gebėti atlikti pirminį žaizdos sutvarkymą

Neprivaloma

Privaloma

9.

Nudegimai

 

 

9.1.

Gebėti atvėsinti nudegusią vietą su vandeniu

Privaloma

Privaloma

9.2.

Gebėti švariai sutvarstyti nudegusią žaizdą

Privaloma

Privaloma

9.3.

Gebėti įvertinti ir apsaugoti nuo hipotermijos

Privaloma

Privaloma

9.4.

Gebėti steriliai uždengti žaizdą.

Privaloma

Privaloma

10.

Galūnių sužalojimai ir lūžiai

 

 

10.1.

Gebėti imobilizuoti lūžusias galūnes

Privaloma

Privaloma

10.2.

Gebėti naudoti pagalbines imobilizavimo priemones

Privaloma

Privaloma

10.3.

Gebėti naudoti stuburo lentą

Privaloma

Privaloma

10.4.

Gebėti atlikti uždaro lūžio repoziciją

Neprivaloma

Privaloma

11.

Galvos ir stuburo sužalojimai

 

 

11.1.

Ištraukiant ir gabenant gebėti naudoti stuburo apsauginius metodus

Privaloma

Privaloma

11.2.

Gebėti naudoti izoliuotas imobilizavimo priemones

Privaloma

Privaloma

11.3.

Gebėti imobilizuoti pacientą, kad būtų galima išvengti komplikacijų

Privaloma

Privaloma

11.4.

Gebėti palaikyti normalų kraujospūdį ir pakankamą ventiliaciją

Neprivaloma

Privaloma

11.5.

Mokėti sekti neurologinę funkciją

Neprivaloma

Privaloma

12.

Malšinti skausmą

 

 

12.1.

Mokėti malšinti skausmą be vaistų – naudojant šaltį, pakėlimą ir mobilizaciją

Privaloma

Privaloma

12.2.

Mokėti malšinti skausmą be narkotinių analgetikų

Privaloma

Privaloma

12.3.

Malšinti skausmą naudojant narkotinius analgetikus

Neprivaloma

Privaloma

13.

Vaistai

 

 

13.1.

Mokėti skirti vietinius dezinfektantus ir antiseptines priemones

Privaloma

Privaloma

13.2.

Mokėti skirti kitus medikamentus

Neprivaloma

Privaloma

 

Privaloma – tai minimalus privalomi kompetencijos reikalavimai, butini kvalifikuotai ikistacionarinei pagalbai teikti.

Šiems reikalavimams įgyvendinti reikalingos minimalios investicijos, dažniausiai juos galima įgyvendinti atitinkamai planuojant, organizuojant darbą ir apmokant personalą.

Neprivaloma – tai kompetencijos, kurios nebūtinos pradinio gyvybės palaikymo paslaugai teikti.

 

1 Nuo 2010 metų.

______________