LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. spalio 26 d. Nr. V-874

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. V-651 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo bei Maisto papildų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3585):

1. Pakeičiu Vaistinių prekių grupių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017), 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Maisto papildais, turinčiais Maisto papildo registravimo pažymėjimą arba notifikuotais Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įrašytais į Notifikuotų maisto papildų sąrašą, skelbiamą http://www.wspt.lt/, prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.“

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS