LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 83 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. spalio 18 d. Nr. X-1297

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 63-2243)

 

1 straipsnis. 83 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos sumokamos per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos gali būti sumokėti grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną, turintį įgaliojimą priimti grynuosius pinigus. Kai galimybė sumokėti mokestį ir (arba) su juo susijusias sumas grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną nesudaryta, mokesčių mokėtojui fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis užtikrinama galimybė mokestį ir (arba) su juo susijusias sumas sumokėti per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą nemokamai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________