LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-713 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 18:2007 „VIEŠOJO NAUDOJIMO KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ PRIEIGOS TAŠKAI: SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. spalio 23 d. Nr. V-861

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-713 (Žin., 2007, Nr. 96-3895), ir įrašau:

1. 7 punkte vietoj nuorodų „[5.2, 5.4, 5.8]“ nuorodas „[4.2, 4.4, 4.8]“;

2. 9 punkte vietoj nuorodos „[5.9]“ nuorodą „[4.9]“;

3. 10 punkte vietoj nuorodos „[5.1]“ nuorodą „[4.1]“;

4. 13 punkte vietoj nuorodos „[5.11]“ nuorodą „[4.11]“;

5. 15 punkte vietoj nuorodos „[5.11]“ nuorodą „[4.11]“;

6. 17 punkte vietoj nuorodos „[5.11]“ nuorodą „[4.11]“;

7. 18 punkte vietoj nuorodos „[5.13]“ nuorodą „[4.13]“;

8. 20 punkte vietoj nuorodos „[5.3]“ nuorodą „[4.3]“;

9. 24 punkte vietoj nuorodos „[5.14]“ nuorodą „[4.14]“;

10. 25 punkte vietoj nuorodos „[5.12]“ nuorodą „[4.12]“;

11. 28 punkte vietoj nuorodos „[5.7]“ nuorodą „[4.7]“;

12. 31 punkte vietoj nuorodos „[5.10]“ nuorodą „[4.10]“;

13. 50 punkte vietoj nuorodų „[5.5, 5.6]“ nuorodas „[4.5, 4.6]“;

14. 51 punkte vietoj nuorodos „[5.15]“ nuorodą „[4.15]“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS