LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. spalio 24 d. Nr. 1133

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2005, Nr. 126-4477):

1. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Apklausos koordinatorius, gavęs siūlymus dėl apklausos, per 20 darbo dienų teisės aktų nustatyta tvarka juos išnagrinėja, priima sprendimą dėl apklausos ir apie jį informuoja apklausos siūlytojus.

Sprendime dėl apklausos vykdymo nurodoma apklausos komisijos sudėtis, apklausos komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai, apklausos komisijos padaliniai (jeigu jie sudaromi), apklausos vykdymo data, vieta ir būdas. Sprendimas įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

Jeigu apklausoje turi teisę dalyvauti daugiau kaip 5000 vietos gyventojų, vidaus reikalų ministro įsakymu apklausai vykdyti iš apklausos komisijos narių gali būti sudaromi apklausos komisijos padaliniai, kuriems vadovauja apklausos komisijos pirmininko pavaduotojai.“

2. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Apklausos komisija sudaroma iš vietos gyventojų. Į apklausos komisiją turi būti deleguota atstovų iš apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės (savivaldybių) administracijos (administracijų). Kiekviename apklausos komisijos padalinyje gali būti po vieną iniciatyvinės grupės atstovą.“

3. Įrašyti 11 punkte vietoj sakinio „Apklausos koordinatorius per savivaldybės administracijos direktorių apklausos komisijai pateikia apklausos dalyvių sąrašo lapus ir jų pildymo pavyzdžius.“ sakinį „Savivaldybės administracijos direktorius iš apklausos koordinatoriaus pasiima apklausos dalyvių sąrašo lapus, kitus apklausos vykdymo dokumentus, jų pildymo pavyzdžius ir pateikia juos apklausos komisijai.“.

4. Įrašyti 12.1 punkte vietoj skaičiaus „20“ skaičių „22“.

5. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Jeigu apklausiama tiesioginiu gyventojų nuomonės pareiškimo būdu, atvykęs į apklausos vietą asmuo pateikia apklausos komisijos nariui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įsitikinęs, kad šis asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, apklausos komisijos narys įrašo jį apklausos dalyvių sąrašo lape ir duoda pasirašyti po pasirinktu atsakymo variantu – „taip“ arba „ne“. Esant abejonei, ar asmuo turi teisę dalyvauti apklausoje, apklausos komisijos narys įrašo asmenį atskirame laisvos formos apklausos dalyvių sąrašo lape (nurodydamas asmens vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą ir duodamas jam pasirašyti po pasirinktu atsakymo variantu – „taip“ arba „ne“), šiame lape pasirašo ir pateikia jį apklausos koordinatoriui kartu su kitais apklausos vykdymo dokumentais.“

6. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Uždarius apklausos patalpą, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/5 apklausos komisijos ar apklausos komisijos padalinio narių, surenkami nepanaudoti apklausos dalyvių sąrašo lapai. Dalyvaujant stebėtojams (jeigu tokių yra), surašomas nepanaudotų apklausos dalyvių sąrašo lapų aktas (toliau vadinama – aktas), kuriame nurodomas nepanaudotų ar sugadintų apklausos dalyvių sąrašo lapų skaičius. Po to suskaičiuojami panaudoti apklausos dalyvių sąrašo lapai ir jų skaičius įrašomas apklausos balsų skaičiavimo protokole.

Apklausos komisija suskaičiuoja panaudotuose apklausos dalyvių sąrašo lapuose įrašytus dalyvius, kiek iš jų atsakė „taip“ ir „ne“, ir šiuos duomenis įrašo apklausos balsų skaičiavimo protokole.

Apklausos rezultatai sumuojami pagal gyvenamąsias vietoves, seniūnijų ir savivaldybių teritorijas.

Jeigu apklausą vykdė apklausos komisijos padaliniai, visi apklausos rezultatai, pasibaigus apklausos vykdymo laikui, pristatomi apklausos komisijai, sumuojami ir surašomas apklausos balsų skaičiavimo protokolas.

Aktą ir apklausos balsų skaičiavimo protokolą pasirašo apklausoje dalyvavę apklausos komisijos nariai. Paskui aktą ir apklausos balsų skaičiavimo protokolą pasirašo stebėtojai (jeigu tokių yra). Jų pastabos, apklausos komisijos narių atskirosios nuomonės pridedamos prie akto ir apklausos balsų skaičiavimo protokolo ir yra neatskiriama apklausos balsų skaičiavimo protokolo dalis.“

7. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Apklausos komisija visus apklausos dalyvių sąrašo lapus (tiek panaudotus, tiek nepanaudotus), atskirus laisvos formos apklausos dalyvių sąrašo lapus, aktą ir apklausos balsų skaičiavimo ar sueigos protokolą kitą dieną po įvykusios apklausos pateikia apklausos koordinatoriui.

Apklausos koordinatorius patikrina, ar atskiruose laisvos formos apklausos dalyvių sąrašo lapuose įrašyti asmenys atitinka šio Aprašo 5 punkto reikalavimus, ir tik tuo atveju, jeigu šie asmenys turi teisę dalyvauti apklausoje, jų pareikštą nuomonę įskaito į apklausos rezultatus.“

8. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Pasibaigus apklausos vykdymo laikui, apklausos rezultatus visuomenės informavimo priemonėms gali pranešti apklausos komisija.“

9. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Apklausa turi būti atliekama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią turėjo būti vykdoma apklausa, jeigu numatytoji apklausa neįvyko dėl vykdytojų kaltės, jeigu pareikšti savo nuomonės neatvyko nė vienas apklausiamos teritorijos gyventojas, turintis teisę dalyvauti apklausoje, arba per 3 mėnesius nuo įvykusios apklausos dienos, jeigu apklausos rezultatai dėl šiurkščių pažeidimų buvo pripažinti negaliojančiais. Sprendimas įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu, kuriame nurodomas naujos apklausos vykdymo laikas.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS