LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 170 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2007 m. spalio 10 d. Nr. 4-418

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630, Nr. 96-3551; 2005, Nr. 94-3504):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.353 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EC dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 32):“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse:

2.1. įrašau 29 punkte vietoj žodžių „Prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina:“ žodžius „Vartotojams siūlomų prekių kainos nurodomos laikantis šių reikalavimų:“;

2.2. išdėstau 29.7 punktą taip:

29.7. jeigu vadovaujantis kitais teisės aktais yra reikalaujama nurodyti kai kurių fasuotų produktų grynąją masę (masę be pakuotės) ir nusausinto (filtruoto) produkto grynąją masę (masę be skystos terpės, kuri gali būti užšaldyta arba greitai užšaldyta), nurodant standartinio vieneto kainą, pakanka nurodyti nusausinto (filtruoto) produkto grynosios masės standartinio vieneto kainą;“.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                           VYTAS NAVICKAS