LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1046

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403; 2004, Nr. 56-1944, Nr. 107-3989, Nr. 155-5643; 2005, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 72-2715):

1.1. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

„2.2. fizinio ar juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimą:

2.2.1. per 7 darbo dienas (už vieną asmenį)

8 litai

2.2.2. per 2 darbo dienas (už vieną asmenį)

16 litų.“

1.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

„2.3. išdavimą dokumento, patvirtinančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

10 litų.“

1.3. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

„2.4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą arba pratęsimą

10 litų.“

1.4. Išdėstyti 2.5 punktą taip:

„2.5. dokumentų išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą (toliau vadinama – dokumentų tvarkymas) ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi) išdavimą:

2.5.1. dokumentų tvarkymą

300 litų

2.5.2. leidimo laikinai gyventi išdavimą

20 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiui, jeigu:

1.1. jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.2. jam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.3. jis negali būti išsiųstas arba sprendimo dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymas atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) nustatyta tvarka;

1.4. dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos.

2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, valstybės rinkliava už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Valstybės rinkliava už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, kelti kvalifikacijos ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis.

4. Valstybės rinkliava už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis.

5. Iš užsieniečio šeimos nario už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui.“

1.5. Išdėstyti 2.6 punktą taip:

„2.6. dokumentų pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi tvarkymą ir pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą:

2.6.1. dokumentų tvarkymą

300 litų

2.6.2. pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą

20 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už dokumentų pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą ir pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, mažinama 50 procentų.“

1.6. Pripažinti netekusiu galios 2.7 punktą.

1.7. Išdėstyti 2.8 punktą taip:

„2.8. dokumentų išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi) tvarkymą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.8.1. dokumentų tvarkymą

150 litų

2.8.2. leidimo nuolat gyventi išdavimą

20 litų.“

1.8. Papildyti šiuo 2.81 punktu:

„2.81. dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą ir pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.81.1. dokumentų tvarkymą

40 litų

2.81.2. pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą

20 litų.“

 

1.9. Pripažinti netekusiu galios 2.21 punktą.

1.10. Išbraukti 2.24 punkto 3 pastaboje skaičių „2.7“ ir įrašyti po skaičiaus „2.8“ skaičių „2.81“.

1.11. Išdėstyti 2.30 punkto pirmąją pastraipą taip:

2.30. užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, neturinčių leidimo nuolat gyventi, įdarbinimo dokumentų:“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1304 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5643) 2.9 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.2 ir 1.1.3 punktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                RIMANTAS ŠADŽIUS