LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugpjūčio 22 d. Nr. I-1507

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 71-1706)

 

1 straipsnis. 30 straipsnio 6 dalies papildymas

Papildyti 30 straipsnio 6 dalies antrąjį sakinį žodžiais „jeigu įstatymų nenustatyta kitaip“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Valstybė (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), savivaldybės, bankai negali būti viešosios informacijos rengėjo savininkais, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Valstybė (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), savivaldybės, bankai negali turėti viešosios informacijos rengėjų akcijų, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________