LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. 1286 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 954

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 141-5080):

1. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Registro duomenų teikėjai rašytinį prašymą įregistruoti kelių transporto priemonę ir (ar) kitus dokumentus, nurodytus Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėse, pateikia teritoriniams registratoriams asmeniškai arba per įgaliotus asmenis. Rašytinį prašymą (pranešimą-deklaraciją) išregistruoti kelių transporto priemonę, rašytinį prašymą (pranešimą-deklaraciją) pakeisti registro duomenis ir jį pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėse, registro duomenų teikėjas asmeniškai ar per įgaliotus asmenis pateikia teritoriniam ar centriniam registratoriui.“

2. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Centrinis ar teritorinis registratorius, kuriam pateiktas prašymas įregistruoti, prašymas (pranešimas-deklaracija) išregistruoti kelių transporto priemonę ar prašymas (pranešimas-deklaracija) pakeisti registro duomenis ir (ar) kiti Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai, per 8 darbo valandas nuo šių dokumentų gavimo momento atlieka šių Nuostatų 27 punkte nurodytus patikrinimus, priima sprendimą įregistruoti, išregistruoti kelių transporto priemonę ar pakeisti registro duomenis, įrašo kelių transporto priemonės duomenis į centrinę duomenų bazę, registruojamai kelių transporto priemonei suteikia unikalų identifikavimo kodą, Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių nustatytais atvejais išduoda kelių transporto priemonės registravimo dokumentą ir (ar) apie laikiną registravimą (išregistravimą) pažymi duomenų teikėjo pateiktame dokumente.“

3. Išdėstyti 27.1 punktą taip:

27.1. Duomenų teikėjų pateiktus duomenis teritorinis registratorius ar centrinis registratorius, kuriam pateiktas prašymas įregistruoti, prašymas (pranešimas-deklaracija) išregistruoti kelių transporto priemonę ar prašymas (pranešimas-deklaracija) pakeisti registro duomenis, sutikrina su susijusių registrų duomenimis, o nesant techninių galimybių atlikti tokią patikrą registruoja (išregistruoja) kelių transporto priemonę, keičia registro duomenis pateiktų dokumentų pagrindu.“

4. Išdėstyti 27.3 punktą taip:

27.3. Centrinis registratorius, gavęs duomenų teikėjo prašymą (pranešimą-deklaraciją) pakeisti registro duomenis ar išregistruoti kelių transporto priemonę, arba teritorinio registratoriaus prašymu patikrina, ar registruojamai kelių transporto priemonei taikomi apribojimai; nustačius tokį faktą, atitinkamam teritoriniam registratoriui nedelsiant perduodamas pranešimas apie registruojamai kelių transporto priemonei taikomus apribojimus.“

5. Išdėstyti 27.4 punktą taip:

27.4. Keičiant registro duomenis arba išregistruojant kelių transporto priemonę, centrinis registratorius ar teritorinis registratorius, kuriam pateiktas prašymas (pranešimas-deklaracija) pakeisti registro duomenis ar išregistruoti kelių transporto priemonę, patikrina, ar centrinėje duomenų bazėje anksčiau įrašyti atitinkami duomenys sutampa su keisti arba išregistruoti pateiktais duomenimis.“

6. Išdėstyti 58 punktą taip:

58. Registro duomenų saugą reglamentuoja vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai.“

7. Išdėstyti 60 punktą taip:

60. Konkrečios registro duomenų saugos programinės, techninės, organizacinės, administracinės ir kitokios priemonės nustatomos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatuose, vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS