LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 24 d. Nr. B1-656

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą (Žin., 2004, Nr. 106-3959, Nr. 182-6750; 2005, Nr. 105-3902):

1. 6 eilutėje 2 skiltyje „Laboratorija“ vietoj žodžių „TŪB „Dalitas“ laboratorija“ įrašau žodžius „UAB „Alaus lyderis“ laboratorija“.

2. Naikinu 7 ir 12 eilutes.

3. 16 eilutėje 2 skiltyje „Laboratorija“ vietoj žodžių „UAB „Mažeikių lokys“ laboratorija“ įrašau žodžius „UAB „Brauer“ laboratorija“.

4. Naikinu 20 ir 21 eilutes.

5. 22 eilutės 3 skiltyje „Alkoholio produktai“ išbraukiu žodžius „alkoholiniai kokteiliai“ ir ją išdėstau taip: „Spiritiniai gėrimai, etilo alkoholis“.

6. 23 eilutėje 2 skiltyje „Laboratorija“ vietoj žodžių „AB „Stumbras“ Balbieriškio gamyklos laboratorija“ įrašau žodžius „AB „Biofuture“ laboratorija“.

7. 25 eilutės 2 skiltį „Laboratorija“ išdėstau taip:

„UAB „Švyturys-Utenos alus“ „Švyturio“

alaus daryklos laboratorija

Kūlių g. 7,

Klaipėda“.

8. Naikinu 32, 34, 36, 37 ir 38 eilutes.

9. Buvusias sąrašo 8–39 eilutes atitinkamai laikau 7–30 eilutėmis.

10. Papildau sąrašą nauja 31 eilute ir išdėstau taip:

„31“ – „Nacionalinės veterinarijos laboratorijos – „Alus“ – „(8 37) 269 464“

Kauno teritorinis skyrius

Tilžės g. 18,

Kaunas“.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

NEGYVŪNINIO MAISTO KLAUSIMAMS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                      ZENONAS STANEVIČIUS

 

SUDERINTA

Žemės ūkio ministerijos

2007-08-22 raštu Nr. 2D-4151-(11.56)