LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STUDIJŲ KRYPČIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2007 m. liepos 23 d. Nr. ISAK-1540

Vilnius

 

Vadovaudamasi Švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1844 (Žin., 2006, Nr. 101-3930), 32.1 punktu:

1. Tvirtinu Studijų krypčių klasifikatorių (pridedama).

2. Nustatau Studijų krypčių klasifikatorių naudoti švietimo įstaigose bei mokslo ir studijų institucijose, Švietimo ir mokslo ministerijos administracijos padaliniuose, kitose Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose įstaigose, kurie kuria ir naudoja integralias švietimo ir mokslo informacines sistemas ir registrus.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro

2007 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1540

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba

Studijų kryptys

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba

Study areas

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba abėcėlinė santrumpa

KL_STUD_KRYPT

Klasifikatoriaus paskirtis

Klasifikuoti pagal kryptis universitetines ir neuniversitetines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose

Klasifikatoriaus tipas

Žinybinis

Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas

Švietimo informacinių technologijų centras

 

Klasifikatoriaus duomenys:

 

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas lietuvių kalba

Pavadinimas anglų kalba

Aprašymas

1

01B1

Biologija

Biology

Biomedicinos mokslų studijų sritis

2

02B1

Biofizika

Biophysics

3

03B1

Ekologija ir aplinkotyra

Ecology and Environmental Studies

4

06B1

Agronomija

Agronomy

5

06B2

Žemės ūkis

Agriculture

6

07B1

Medicina

Medicine

7

08B1

Odontologija

Odontology

8

09B1

Farmacija

Pharmacy

9

10B1

Visuomenės sveikata

Public Health

10

11B1

Slauga

Nursing

11

11B2

Reabilitacija

Rehabilitation

12

12B1

Veterinarinė medicina

Veterinary Medicine

13

13B1

Gyvulininkystės technologija

Animal Husbandry Technology

14

14B1

Miškininkystė

Forestry

15

01H1

Filosofija

Philosophy

Humanitarinių mokslų studijų sritis

16

02H1

Teologija

Theology

17

02H2

Religijos mokslai

Religious Studies

18

03H1

Menotyra

History and Theory of Arts

19

04H1

Filologija

Philology

20

05H1

Istorija

History

21

05H2

Archeologija

Archaeology

22

07H1

Etnologija

Ethnology

23

01M1

Muzika

Music

Meno studijų sritis

24

02M1

Dailė

Fine Arts

25

03M1

Teatras

Theatre Studies

26

04M1

Audiovizualinis menas

Multimedia Arts

27

05M1

Architektūra

Architecture

28

01P1

Matematika

Mathematics

Fizinių mokslų studijų sritis

29

01P2

Statistika

Statistics

30

02P1

Fizika

Physics

31

03P1

Chemija

Chemistry

32

04P1

Biochemija

Biochemistry

33

05P1

Geologija

Geology

34

06P1

Geografija

Geography

35

09P1

Informatika

Informatics

36

01S1

Teisė

Law

Socialinių mokslų studijų sritis

37

02S1

Politikos mokslai

Political Sciences

38

03S1

Vadyba ir verslo administravimas

Management and Business Administration

39

03S2

Viešasis administravimas

Public Administration

40

03S3

Rekreacija ir turizmas

Recreation and Tourism

41

03S4

Visuomenės saugumas

Public Security

42

04S1

Ekonomika

Economics

43

05S1

Sociologija

Sociology

44

05S2

Socialinis darbas

Social Work

45

06S1

Psichologija

Psychology

46

07S1

Edukologija

Education

47

08S1

Sportas

Sports

48

09S1

Komunikacija ir informacija

Communication and Information

49

01T1

Elektros inžinerija

Electrical Engineering

Technologijos mokslų studijų sritis

50

01T2

Elektronikos inžinerija

Electronic Engineering

51

02T1

Statybos inžinerija

Civil Engineering

52

02T2

Saugos inžinerija

Safety Engineering

53

03T1

Transporto inžinerija

Transport Engineering

54

04T1

Aplinkos inžinerija

Environmental Engineering

55

04T2

Kraštotvarka

Town and Country Planning

56

05T1

Chemijos inžinerija

Chemical Engineering

57

05T2

Bioinžinerija

Bioengineering

58

06T1

Energetika

Power Engineering

59

07T1

Informatikos inžinerija

Informatics Engineering

60

08T1

Medžiagų mokslas

Materials Science

61

08T2

Pramonės inžinerija

Industrial Engineering

62

09T1

Mechanikos inžinerija

Mechanical Engineering

63

10T1

Matavimų inžinerija

Measurement Engineering

______________