LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASKYRIMO METEOROLOGIJOS PASLAUGŲ ORO NAVIGACIJAI TEIKĖJU

 

2007 m. liepos 19 d. Nr. D1-415

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2007, Nr. 59-2279) 18 straipsnio 1 dalimi,

skiriu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                   ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________