LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO 41, 47 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1266

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755; 2007, Nr. 43-1628)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. 41 straipsnio 1 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 41 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) vaikų socializacijos centras (vidurinio, pagrindinio, pradinio ugdymo ir (ar) pirminio profesinio mokymo programos);“.

3. 41 straipsnio 6 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

4. 41 straipsnio 7 dalį papildyti 8 punktu:

8) sanatorinė mokykla (vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programos).“

5. 41 straipsnio 9 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

47 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžių „ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus“ įrašyti žodžius „būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį“ ir visą punktą išdėstyti taip:

3) gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;“.

 

3 straipsnis. 49 straipsnio 2 dalies 7 punkto pakeitimas

49 straipsnio 2 dalies 7 punkte vietoj žodžio „nuolat“ įrašyti žodžius „mokyklos tarybos ir mokyklos vadovo nustatyta tvarka“, vietoj žodžių „tėvus (globėjus, rūpintojus)“ įrašyti žodžius „tėvus (įtėvius), globėjus ar rūpintojus“, vietoj žodžio „pasiekimus“ įrašyti žodžius „būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) mokyklos tarybos ir mokyklos vadovo nustatyta tvarka informuoti tėvus (įtėvius), globėjus ar rūpintojus apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 5 dalys įsigalioja 2007 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2, 3, 4 dalys ir 2, 3 straipsniai įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________