LIETUVOS RESPUBLIKOS

KULTŪROS RĖMIMO FONDO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiuo įstatymu steigiamas Kultūros rėmimo fondas (toliau – Fondas).

2. Šis įstatymas reglamentuoja Fondo, kurio lėšos skiriamos kultūrai ir menui remti, steigimą, valdymą, lėšų šaltinius, veiklos sritis, tikslus ir likvidavimą.

 

2 straipsnis. Kultūros rėmimo fondo statusas

1. Fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė.

2. Fondas nėra juridinis asmuo.

3. Fondo administratorius – Kultūros ministerija.

4. Fondo lėšos laikomos atskiroje Kultūros ministerijos sąskaitoje ir įtraukiamos į apskaitą pagal atskirą programą.

 

3 straipsnis. Fondo lėšų šaltiniai

1. Fondo lėšas sudaro:

1) 1 procentas akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;

2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio;

3) kitos teisėtai įgytos lėšos.

2. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma:

1) 1 procentas praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;

2) 10 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

 

4 straipsnis. Fondo remiamos veiklos sritys

Fondo lėšomis remiami:

1) architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno projektai, reikšmingai prisidedantys prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo visuose šalies regionuose;

2) tęstinių kultūros ir meno projektų materialinės bazės stiprinimas.

 

5 straipsnis. Fondo valdymas

1. Fondo lėšas skirsto Fondo taryba (toliau – Taryba).

2. Tarybą sudaro 7 nepriekaištingos reputacijos asmenys. Į Tarybą po vieną narį deleguoja Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Meno kūrėjų organizacijų asociacija, tris narius – Kultūros ministerija, vienas jų turi būti kultūros srities atstovas iš regionų, du narius – Lietuvos kultūros ir meno taryba, vienas jų turi būti kultūros srities atstovas iš regionų.

3. Tarybos sudėtį ir jos pirmininką kultūros ministro teikimu dvejiems metams tvirtina Vyriausybė.

4. Tarybos sudėtis po kiekvienos kadencijos atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

5. Kiekvienos kadencijos pradžioje Taryba dvejų metų laikotarpiui patvirtina projektų teikimo gaires. Jose nustato rėmimo sritis ir jų prioritetus, rėmimo ir vertinimo kriterijus, paraiškos formą, projektų pateikimo, lėšų skyrimo bei atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką. Kultūros ir meno rėmimo sričių prioritetus ir projektų vertinimo kriterijus Taryba nustato suderinusi su Lietuvos kultūros ir meno taryba.

6. Taryba kasmet skelbia ne mažiau kaip du konkursus projektams, kurie bus remiami Fondo lėšomis, atrinkti.

 

6 straipsnis. Fondo tarybos kompetencija

Taryba:

1) tvirtina Fondo administravimo pajamų ir išlaidų sąmatą. Fondo administravimui skirtos išlaidos negali viršyti 1 procento metinio Fondo biudžeto;

2) skelbia konkursus remiamiems projektams atrinkti;

3) nagrinėja kultūros ir meno ekspertų komisijų išvadas ir priima sprendimus remti šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytas veiklos sritis;

4) teikia Vyriausybei Fondo veiklos pusmečio ir metų ataskaitas;

5) vykdo kitus Fondo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

 

7 straipsnis. Fondo administratoriaus funkcijos

1. Fondo administratorius:

1) disponuoja Fondo lėšomis ir tvarko jas pagal Tarybos priimtus sprendimus finansuoti Fondo remiamų veiklos sričių projektus;

2) vykdo Tarybos sprendimus ir jos pirmininko pavedimus;

3) sudaro finansavimo sutartį Tarybai priėmus sprendimą skirti lėšų projektui;

4) pagal kompetenciją, nustatytą Fondo nuostatuose, atstovauja Fondui valstybės ir savivaldybių institucijose, teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose visais su jo veikla susijusiais klausimais;

5) rengia Fondo veiklos pusmečio ir metų ataskaitas;

6) rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Finansų ministerijai finansines ataskaitas;

7) kontroliuoja ir kaupia informaciją apie Fondo lėšų naudojimą;

8) sprendžia kitus Fondo nuostatuose numatytus klausimus.

 

8 straipsnis. Kultūros ir meno ekspertų komisijos

1. Paraiškas, kuriose aprašomi į Fondo finansavimą pretenduojantys projektai, nagrinėja kultūros ir meno ekspertų komisijos. Kultūros ir meno ekspertų komisijų narių skaičių nustato Taryba. Kultūros ir meno ekspertų komisijų sudėtis kas dveji metai atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo kultūros ir meno ekspertų komisijos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Kultūros ir meno ekspertų komisijos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.

2. Kultūros ir meno ekspertų komisijos sudėtį ir pirmininką tvirtina kultūros ministras. Į kultūros ir meno ekspertų komisiją narius deleguoja Lietuvos kultūros ir meno taryba.

3. Kultūros ir meno ekspertų komisijos pagal Tarybos nustatytus rėmimo ir vertinimo kriterijus nagrinėja pateiktus projektus ir teikia išvadas Tarybai dėl projektų finansavimo.

4. Kultūros ir meno ekspertų komisijų darbo reglamentą tvirtina Taryba. Kultūros ir meno ekspertų komisijų nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai, atlyginimas mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Fondo veiklos garantijos

1. Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti.

2. Per metus nepanaudotos Fondo lėšos lieka Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais numatytiems projektams finansuoti.

 

10 straipsnis. Fondo likvidavimas

1. Fondas likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka.

2. Fondą likvidavus, jo lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.

 

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalies nuostatas, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios:

1) Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 95-2634);

2) Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 32-1311).

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, Kultūros ir sporto rėmimo fondas likviduojamas, o šio fondo sąskaitoje esančios lėšos lygiomis dalimis paskirstomos Kultūros rėmimo fondui ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui.

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, Kultūros ir sporto rėmimo fondui pateikti ir neišnagrinėti prašymai programoms rengti pagal remiamas veiklos sritis perduodami Kultūros rėmimo fondo tarybai ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybai.

5. Šio įstatymo 5 straipsnyje numatytas Kultūros rėmimo fondo valdymo organas – Kultūros rėmimo fondo taryba turi būti sudaryta iki Įstatymo įsigaliojimo šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS