LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO 6 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1271

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 41-1162)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos bei įmonės privalo sudaryti sąlygas Specialiųjų tyrimų tarnybai neatlygintinai ir netrukdomai naudotis valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei įmonių duomenų bankais, o kitų įmonių, įstaigų, organizacijų bei fizinių asmenų – pagal sutartis.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas

11 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „pavaduotoją“ įrašyti žodį „pavaduotojus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarnybos direktoriaus pirmąjį pavaduotoją ir pavaduotojus direktoriaus teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS