LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1259

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti projekto 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai naudotojo mokestį moka už važiavimą magistraliniais keliais. Už važiavimą valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) naudotojo mokestis nemokamas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________