LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮSTATYMO 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1243

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauju 3 punktu:

3) lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;“.

2. Buvusius 3 straipsnio 3 ir 4 punktus atitinkamai laikyti 4 ir 5 punktais.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

4) želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai;“.

2. Buvusius 4 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 5 ir 6 punktais.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS