LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 21 d. Nr. D1-352

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu:

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinius objektus – Abromiškio atodangą, Airėnų konglomeratą, Ausiutiškių konglomeratą, smegduobę Ievos duobę, smegduobę Lapės Olą, Ubagų kalno akmenį, Nauradų akmenį, Šlavės atodangą, Tyrelio akmenį, Vildžiūnų atodangą;

1.2. hidrogeologinį objektą – Koiskalnio šaltinį;

1.3. geomorfologinius objektus – Prarajos duobę, Vilkų duobę;

1.4. hidrografinius objektus – Beržoro ežero salą, Ilgio ežero salas (2), salą Gaidsalę, salą Pliksalę, salą Ubagsalę, Šončelio salą;

1.5. botaninius objektus – Balbieriškio dvaro parką, Birškaus buką, Daniliškio liepų alėją, Dovinės vingio parką, eglę Bobą, Girionių parką, Kalnelio daugiakamienę pušį, Mataučiznos guobą, Palūšės ąžuolą, Pašešupio parką, Pociškės pušį, Šaukšteliškių ąžuolą, Vainežerio dvaro parką, Veisiejų dvaro parką, Žagarės miško veimutinę pušį, Žeimių vinkšną.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus:

2.1. Abromiškio atodangos;

2.2. Airėnų konglomerato;

2.3. Ausiutiškių konglomerato;

2.4. Ievos duobės;

2.5. Lapės Olos;

2.6. Ubagų kalno akmens;

2.7. Nauradų akmens;

2.8. Šlavės atodangos;

2.9. Tyrelio akmens;

2.10 Vildžiūnų atodangos;

2.11. Koiskalnio šaltinio;

2.12. Prarajos duobės;

2.13. Vilkų duobės;

2.14. Beržoro ežero salos;

2.15. Ilgio ežero salų (2);

2.16. Gaidsalės;

2.17. Pliksalės;

2.18. Ubagsalės;

2.19. Šončelio salos;

2.20. Balbieriškio dvaro parko;

2.21. Birškaus buko;

2.22. Daniliškio liepų alėjos;

2.23. Dovinės vingio parko;

2.24. Eglės Bobos;

2.25. Girionių parko;

2.26. Kalnelio daugiakamienės pušies;

2.27. Mataučiznos guobos;

2.28. Palūšės ąžuolo;

2.29. Pašešupio parko;

2.30. Pociškės pušies;

2.31. Šaukšteliškių ąžuolo;

2.32. Vainežerio dvaro parko;

2.33. Veisiejų dvaro parko;

2.34. Žagarės miško veimutinės pušies;

2.35. Žeimių vinkšnos.

3. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

4. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

4.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www. vstt. lt);

4.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms apskričių viršininkų administracijoms, savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. birželio 21d. įsakymu Nr. D1-352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-352

redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūsiai

Savivaldybė
Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Papilės atodanga*

atodangos

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

2. Alovės atodanga*

atodangos

Alytaus r. sav. Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (47 kv., 23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

3. Didysis Dzūkijos akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

4. Dūdiškių akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

5. Nemunaičio atodangos*

atodangos

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas, Nemunaičio k.

 

6. Raudonasis akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

7. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (556 kv., 38 skl.) teritorija, Abromiškio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

8. Akmuo Puntukas*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (13 kv., 27 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

9. Akmuo Puntuko Brolis*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (2 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

10. Barboros akmuo*

rieduliai

Anykščių r. sav. Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

11. Pavadų akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

12. Slavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (7 kv., 8 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

13. Variaus atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 8 skl.) teritorija, Stakių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

14. Vetygalos atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

15. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (183 kv., 15 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

16. Siponių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

17. Škėvonių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 47 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

18. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

19. Jaronio duobė*

smegduobės

Biržų r. sav. Pabiržės sen.

Kirdonėlių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

20. Karvės Ola*

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

21. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

22. Tabokinės atodanga*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

23. Velniapilio uola*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija, Padvariečių k.

 

24. Snaigupėlės atodanga*

atodangos

Druskininkų sav. Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

25. Velnio akmuo*

rieduliai

Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

26. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav. Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Velniakampio kraštovaizdžio draustinis

27. Akmuo Gaidys*

rieduliai

Jonavos r. sav. Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

28. Akmuo Valiūnas

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

29. Andruškonių atodanga

atodangos

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15 skl.) teritorija, Andruškonių k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

30. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

31. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 7 skl.) teritorija

Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

32. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

33. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (373 kv., 19 skl.; 374 kv., 3 skl.) teritorija, Dovainonių k.

Kauno marių regioninis parkas

34. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

35. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (377 kv., 4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

36. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

37. Adomo Mickevičiaus akmuo

rieduliai

Kauno m. sav. Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis, A. Mickevičiaus slėnis

 

38. Drąseikių atodanga*

atodangos

Kauno r. sav. Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 24 skl.) teritorija, Drąseikių k.

 

39. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

40. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav. Babtų sen.

Karalgirio k.

 

41. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

42. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (34 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

43. Kriaučiaus akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

44. Oreliškės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Vaiguvos sen.

Oreliškės k.

 

45. Pašimšės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

46. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

47. Pilsupių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

48. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

49. Vosbučių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Vosbučių k.

 

50. Akmuo Baravykas

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

51. Lapiškės akmuo*

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (8 kv.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

52. Akmuo Daubos kūlis*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (12 kv.) teritorija, N. Įpilties k.

 

53. Akmuo Kūlių Bobelė*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

54. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

55. Pelėkių akmuo*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Pelėkių k.

 

56. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav. Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (3 kv.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

57. Stirniškių atodanga*

atodangos

Kupiškio r. sav. Subačiaus sen.

Stirniškio k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

58. Geidžių akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen.

Spurganų k.

 

59. Juodasis akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 9 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

60. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav. Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Svobiškėlio k.