LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 21 d. Nr. D1-352

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu:

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinius objektus – Abromiškio atodangą, Airėnų konglomeratą, Ausiutiškių konglomeratą, smegduobę Ievos duobę, smegduobę Lapės Olą, Ubagų kalno akmenį, Nauradų akmenį, Šlavės atodangą, Tyrelio akmenį, Vildžiūnų atodangą;

1.2. hidrogeologinį objektą – Koiskalnio šaltinį;

1.3. geomorfologinius objektus – Prarajos duobę, Vilkų duobę;

1.4. hidrografinius objektus – Beržoro ežero salą, Ilgio ežero salas (2), salą Gaidsalę, salą Pliksalę, salą Ubagsalę, Šončelio salą;

1.5. botaninius objektus – Balbieriškio dvaro parką, Birškaus buką, Daniliškio liepų alėją, Dovinės vingio parką, eglę Bobą, Girionių parką, Kalnelio daugiakamienę pušį, Mataučiznos guobą, Palūšės ąžuolą, Pašešupio parką, Pociškės pušį, Šaukšteliškių ąžuolą, Vainežerio dvaro parką, Veisiejų dvaro parką, Žagarės miško veimutinę pušį, Žeimių vinkšną.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus:

2.1. Abromiškio atodangos;

2.2. Airėnų konglomerato;

2.3. Ausiutiškių konglomerato;

2.4. Ievos duobės;

2.5. Lapės Olos;

2.6. Ubagų kalno akmens;

2.7. Nauradų akmens;

2.8. Šlavės atodangos;

2.9. Tyrelio akmens;

2.10 Vildžiūnų atodangos;

2.11. Koiskalnio šaltinio;

2.12. Prarajos duobės;

2.13. Vilkų duobės;

2.14. Beržoro ežero salos;

2.15. Ilgio ežero salų (2);

2.16. Gaidsalės;

2.17. Pliksalės;

2.18. Ubagsalės;

2.19. Šončelio salos;

2.20. Balbieriškio dvaro parko;

2.21. Birškaus buko;

2.22. Daniliškio liepų alėjos;

2.23. Dovinės vingio parko;

2.24. Eglės Bobos;

2.25. Girionių parko;

2.26. Kalnelio daugiakamienės pušies;

2.27. Mataučiznos guobos;

2.28. Palūšės ąžuolo;

2.29. Pašešupio parko;

2.30. Pociškės pušies;

2.31. Šaukšteliškių ąžuolo;

2.32. Vainežerio dvaro parko;

2.33. Veisiejų dvaro parko;

2.34. Žagarės miško veimutinės pušies;

2.35. Žeimių vinkšnos.

3. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

4. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

4.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www. vstt. lt);

4.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms apskričių viršininkų administracijoms, savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. birželio 21d. įsakymu Nr. D1-352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-352

redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūsiai

Savivaldybė
Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Papilės atodanga*

atodangos

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

2. Alovės atodanga*

atodangos

Alytaus r. sav. Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (47 kv., 23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

3. Didysis Dzūkijos akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

4. Dūdiškių akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

5. Nemunaičio atodangos*

atodangos

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas, Nemunaičio k.

 

6. Raudonasis akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

7. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (556 kv., 38 skl.) teritorija, Abromiškio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

8. Akmuo Puntukas*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (13 kv., 27 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

9. Akmuo Puntuko Brolis*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (2 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

10. Barboros akmuo*

rieduliai

Anykščių r. sav. Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

11. Pavadų akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

12. Slavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (7 kv., 8 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

13. Variaus atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 8 skl.) teritorija, Stakių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

14. Vetygalos atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

15. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (183 kv., 15 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

16. Siponių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

17. Škėvonių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 47 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

18. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

19. Jaronio duobė*

smegduobės

Biržų r. sav. Pabiržės sen.

Kirdonėlių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

20. Karvės Ola*

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

21. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

22. Tabokinės atodanga*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

23. Velniapilio uola*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija, Padvariečių k.

 

24. Snaigupėlės atodanga*

atodangos

Druskininkų sav. Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

25. Velnio akmuo*

rieduliai

Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

26. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav. Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Velniakampio kraštovaizdžio draustinis

27. Akmuo Gaidys*

rieduliai

Jonavos r. sav. Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

28. Akmuo Valiūnas

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

29. Andruškonių atodanga

atodangos

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15 skl.) teritorija, Andruškonių k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

30. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

31. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 7 skl.) teritorija

Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

32. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

33. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (373 kv., 19 skl.; 374 kv., 3 skl.) teritorija, Dovainonių k.

Kauno marių regioninis parkas

34. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

35. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (377 kv., 4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

36. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

37. Adomo Mickevičiaus akmuo

rieduliai

Kauno m. sav. Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis, A. Mickevičiaus slėnis

 

38. Drąseikių atodanga*

atodangos

Kauno r. sav. Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 24 skl.) teritorija, Drąseikių k.

 

39. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

40. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav. Babtų sen.

Karalgirio k.

 

41. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

42. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (34 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

43. Kriaučiaus akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

44. Oreliškės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Vaiguvos sen.

Oreliškės k.

 

45. Pašimšės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

46. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

47. Pilsupių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

48. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

49. Vosbučių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Vosbučių k.

 

50. Akmuo Baravykas

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

51. Lapiškės akmuo*

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (8 kv.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

52. Akmuo Daubos kūlis*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (12 kv.) teritorija, N. Įpilties k.

 

53. Akmuo Kūlių Bobelė*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

54. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

55. Pelėkių akmuo*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Pelėkių k.

 

56. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav. Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (3 kv.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

57. Stirniškių atodanga*

atodangos

Kupiškio r. sav. Subačiaus sen.

Stirniškio k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

58. Geidžių akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen.

Spurganų k.

 

59. Juodasis akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 9 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

60. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav. Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Svobiškėlio k.

 

61. Jurkiškio akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Utenos miškų urėdijos (Dubingių g-jos (1124 kv., 12 skl.) ir Bijutiškio g-jos (1077 kv., 59 skl.) riba) teritorija, Jurkiškio k., Jurkiškio up.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

62. Kreiviškių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Kreiviškių k.

 

63. Lakajos akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 4 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

64. Mindučių akmuo*

rieduliai

Molėtų r. sav. Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

65. Marių mergelio atodanga*

atodangos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (238 kv., 19 skl.; 241 kv., 4 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

66. Bulotiškio akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav. Žeimelio sen.

Pakruojo miškų urėdijos Žeimelio g-jos (21 kv., 5 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

67. Kundročių akmuo*

rieduliai

Pakruojo r. sav. Pakruojo sen.

Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (345 kv., 2 skl.) teritorija, Kundročių k.

 

68. Raudonpamūšio atodanga*

atodangos

Pakruojo r. sav. Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

69. Akmenys Mukolas ir Mukoliukas

rieduliai

Panevėžio r. sav. Smilgių sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija, Naurašilių k.

 

70. Akmuo Rapolas*

rieduliai

Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (87 kv., 25 skl.) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upė

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

71. Akmuo Velnio Pėda

rieduliai

Panevėžio r. sav. Upytės sen.

Ėriškių k.

 

72. Banionių akmuo*

rieduliai

Panevėžio r. sav. Panevėžio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

73. Barklainių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Ramygalos sen.

Barklainių k.

 

74. Ėriškių miško akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Ramygalos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Upytės g-jos (481 kv., 19 skl.) teritorija, Barklainių k.

 

75. Naujamiesčio akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

76. Nauradų akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Nauradų k.

 

77. Petraičių akmuo*

rieduliai

Pasvalio r. sav. Daujėnų sen.

Liukpetrių k.

 

78. Skalių kalno atodanga*

atodangos

Pasvalio r. sav. Joniškėlio sen.

Biržų miškų urėdijos Joniškėlio g-jos (776 kv., 9 skl.) teritorija, Stipinų k.

 

79. Akmuo Dievo Stalas*

rieduliai

Plungės r. sav. Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (9 kv.) teritorija, Keturakių miškas

 

80. Akmuo Galąstuvas

rieduliai

Plungės r. sav. Žlibinų sen.

Šašaičių k.

 

81. Dyburių atodanga

atodangos

Plungės r. sav. Šateikių sen.

Telšių miškų urėdijos Šateikių g-jos (1 kv.) teritorija, Dyburių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

82. Ubagų kalno akmuo

rieduliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Pamedinčių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

83. Atodanga Ožkų Pečius*

atodangos

Prienų r. sav. Jiezno sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 4 skl.) teritorija, Žideikonių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

84. Balbieriškio atodanga*

atodangos

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (456 kv., 12, 13, 14 skl.) teritorija, Žydaviškio k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

85. Šiauliškių akmuo*

rieduliai

Prienų r. sav. Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 12 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

86. Velnio akmuo*

rieduliai

Radviliškio r. sav. Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 12 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

87. Akmenės akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

88. Dubenuotas akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (23 kv.) teritorija, Žalpių k.

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

89. Pakalniškių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav. Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

90. Rinkšelių akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

Tytuvėnų regioninis parkas

91. Skirtino akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (3 kv.) teritorija, Skirtino up. slėnis, Paskirtinio k.

 

92. Ožakmenis*

rieduliai

Rokiškio r. sav. Juodupės sen.

Rokiškio miškų urėdijos Vyžuonos g-jos (71 kv., 4 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

93. Akmuo Stabo kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

94. Akmuo Šilalės kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (13 kv.) teritorija, Šilalės k.

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

95. Kulalių skaldyklos akmenynas

riedulynai

Skuodo r. sav. Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

96. Mosėdžio akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Mosėdžio mstl.

Salantų regioninis parkas

97. Puokės akmuo*

rieduliai

Skuodo r. sav. Barstyčių sen.

Puokės k.

 

98. Šauklių akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

99. Akmuo Mokas

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (66 kv., 11 skl.) teritorija

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

100. Cegelnios akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Gerviškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 14 skl.) teritorija, Karalinos k.

 

101. Kaniūkų akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Gerviškių sen.

Kaniūkų k.

 

102. Rėžių akmuo*

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

103. Stakų konglomerato luistai

konglomeratai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

104. Šaltinių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 1 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

105. Laumės akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

106. Martyno akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv.) teritorija, Skaistgirio miškas

Šilkalnių valstybinis geomorfologinis draustinis

107. Urkuvėnų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

108. Didysis Keberkščių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Keberkščių k.

 

109. Didžiųjų Vankių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

110. Drobūkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Šilalės kaimiškoji sen.

Drobūkščių k.

 

111. Gervuogynės akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

112. Gudirvių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Gudirvių k.

 

113. Gūvainių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Šilalės kaimiškoji sen.

Gūvainių k.

 

114. Ilgočio akmenys (2)*

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Pailgočio k.

 

115. Kunigiškių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

116. Lileikėnų akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

117. Pabremenio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pabremenio k.

 

118. Pakoplyčio akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

119. Rauško akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Kaltinėnų sen.

Požerės k., aukščiausia automagistralės Klaipėda-Kaunas vieta

 

120. Dūdų akmuo*

rieduliai

Širvintų r. sav. Gelvonų sen.

Dūdų k.

 

121. Ožkos akmuo*

rieduliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 29 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

122. Šakalių akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Šakalių k.

 

123. Akmuo Milžinas

rieduliai

Tauragės r. sav. Mažonų sen.

Tamošaičių k.

Pagramančio regioninis parkas

124. Didysis Jomantų akmuo*

rieduliai

Telšių r. sav. Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (114 kv.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

125. Nikronių akmuo*

rieduliai

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 14 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

126. Velnio duobė*

įgriuvos

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 44 skl; 16 kv., 22 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

127. Akmuo Mokas*

rieduliai

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

128. Juozapavos akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav. Veprių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vs.

 

129. Šaltupės akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

130. Akmenys Mokas ir Mokiukas*

rieduliai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (300 kv., 57 skl.) teritorija, Šeimaties k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

131. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola

atodangos

Utenos r. sav. Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

132. Utenio akmuo

rieduliai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

133. Vosgėlių akmuo*

rieduliai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Vosgėlių k.

 

134. Akmenys (2) su Jaučio Pėda

rieduliai

Varėnos r. sav. Valkininkų sen.

Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 44 skl.) teritorija, Kuršių k.

 

135. Akmuo Kiškio Bažnyčia

rieduliai

Varėnos r. sav. Varėnos sen.

Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių g-jos (71 kv., 35 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

136. Liškiavos atodanga

atodangos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (82 kv., 6, 8 skl.) teritorija, Liškiavos k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

137. Vištyčio akmuo*

rieduliai

Vilkaviškio r. sav. Vištyčio sen.

Nebūtkiemio k.

Vištyčio regioninis parkas

138. Plikakalnio atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Lazdynų g-jos (9 kv., 21 skl.) teritorija

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

139. Pučkorių atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (21 kv., 17 skl.) teritorija

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

140. Airėnų konglomeratas

konglomeratai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos teritorija, Airėnų I k.

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

141. Karmazinų atodanga

atodangos

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 19 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

142. Skališkių uola*

atodangos

Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34 skl.) teritorija

 

143. Akmuo Raganos Sostas

rieduliai

Zarasų r. sav. Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

144. Lygumų akmuo*

rieduliai

Zarasų r. sav. Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (8 kv., 15 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

145. Napoleono akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (48 kv., 32 skl.) teritorija, Salako miškas

 

146. Šavašos akmuo su Pėda

rieduliai

Zarasų r. sav. Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 15 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė
Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

147. Druskelės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas, Balkasodžio k.

 

148. Nemunaičio mineralinė versmė*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

149. Kavarsko tufų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav. Kavarsko sen.

Kavarsko mstl.

 

150. Šaltinis Karalienės liūnas

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (10 kv., 4 skl.) teritorija, Anykščių šilelis, Pašventupio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

151. Smardonės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav. Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

152. Švedpolio šaltinis

šaltiniai, versmės

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagariškių k.

Žagarės regioninis parkas

153. Darsūniškio mineralinis šaltinis

šaltiniai, versmės

Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

154. Vyžupio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.

Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos g-jos (427 kv., 27 skl.) teritorija, Ėgliškių k.

 

155. Svilės šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav. Šaukėnų sen.

Svilės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

156. Vilko šaltinis*

šaltiniai, versmės

Lazdijų r. sav. Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Paliepio g-jos (13 kv., 16 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

157. Vilktupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Panevėžio r. sav. Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Žaliosios g-jos (238 kv., 12 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

158. Baltasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav. Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

159. Žalsvasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav. Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

160. Koiskalnio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (66 kv., 19 skl.) teritorija, Plokščių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

161. Pilelio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (45 kv.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

162. Plokščių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (63, 64, 74 kv.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

163. Balbieriškio versmės*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

164. Žiupos šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav. Stakliškių sen.

Žiupos k.

 

165. Arimaičių šaltinis

šaltiniai, versmės

Radviliškio r. sav. Aukštelkų apylinkės sen.

Arimaičių k.

 

166. Šmitos versmė*

šaltiniai, versmės

Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (2 kv.) teritorija, Truikinų k.

 

167. Lekėčių šaltinis

šaltiniai, versmės

Sakių r. sav. Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv.) teritorija, Lekėčių miškas

 

168. Grimzdų šaltinis*

šaltiniai, versmės

Šilalės r. sav. Kvėdarnos sen.

Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (5 kv.) teritorija, Grimzdų k.

 

169. Lino verdenė*

šaltiniai, versmės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (13 kv., 1 skl.) teritorija

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

170. Saidžių šaltinis

šaltiniai, versmės

Trakų r. sav. Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 5 skl.) teritorija, Saidžių k.

Neries regioninis parkas

171. Lentvorų šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (559 kv., 20 skl.) teritorija, Lentvorų k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

172. Paduburio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

173. Siesarties šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (133 kv., 24 skl.) teritorija, Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

174. Žuvintės šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (528 kv., 25 skl.) teritorija, Sukinių k.

 

175. Lygamiškio šaltinis

šaltiniai, versmės

Utenos r. sav. Užpalių sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (259 kv., 26 skl.) teritorija, Lygamiškio k.

 

176. Skroblaus versmės*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (621, 626 kv.) teritorija, Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

177. Versmė Ūlos akis*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (šalia 16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

178. Mudrių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Vilkaviškio r. sav. Bartninkų sen.

Mudrių k.

 

179. Rudoji versmelė

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (880 kv., 4 skl.) teritorija, Sabalunkų k.

 

180. Šveicarkos šaltinis

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav. Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 14 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

181. Galvinio gūbrys*

kalvos, gūbriai

Alytaus r. sav. Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (779, 780, 783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

182. Panemuninkų skardis*

skardžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32, 37, 38, 43 kv.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

183. Ladakalnis*

kalvos, gūbriai

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (220 kv.) teritorija, Papiliakalnės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių geomorfologinis draustinis

184. Žagarės ozas*

ozai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

185. Agilos kopa*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės (89, 91 kv.) ir Preilos g-jų (93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

186. Angių kalnas*

kopos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

187. Karvaičių kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

188. Lydumo ragas*

kyšuliai

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (87 kv., 23, 24, 25 skl.; 89 kv., 17, 18, 19, 20 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

189. Naglių ragas*

kyšuliai

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (65, 67, 69 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

190. Raganos kalnas*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (1, 46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

191. Skirpsto kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (116, 119, 120, 121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

192. Urbo kalnas*

kopos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (9, 10, 12, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

193. Vecekrugo kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (174, 175, 176, 179, 180, 181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

194. Vingio kopa*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

195. Lapgirio ozas*

ozai

Pakruojo r. sav. Lygumų sen.

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (379 kv., 53 skl.; 381 kv., 6, 35 skl.) teritorija, Lapgirio k.

 

196. Prarajos duobė

daubos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (77 kv., 56 skl.) teritorija, Bebrungėnų k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

197. Pūkštės kalnas*

kalvos, gūbriai

Skuodo r. sav. Barstyčių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (86, 87, 89, 90 kv.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

198. Ozas Barzdos kalnas*

ozai

Ukmergės r. sav. Pivonijos sen.

Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (624 kv., 13 skl.) teritorija, Bartkūnų k.

 

199. Vyžuonų ozas

ozai

Utenos r. sav. Vyžuonų sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 8, 9, 10, 14, 17 skl.) teritorija, Čereškovietės k.

 

200. Didžioji Jonionių griova*

griovos, raguvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (17 kv.) teritorija, Kibyšių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

201. Krušonių skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (95, 99, 200 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

202. Mančiagirės skardžiai*

skardžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

203. Mardasavo skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (62 kv.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

204. Rudnios cirkas*

cirkai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 536 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

205. Rudnios pietinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (537 kv., 18, 19 skl.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

206. Rudnios šiaurinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 520 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

207. Sarkajiedų dauba*

daubos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (5, 6, 7 kv.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

208. Trakiškių kalvagūbris*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (841, 858, 875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

209. Uciekos skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (135 kv., 7, 48 skl.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

210. Šeškinės ozas*

ozai

Vilniaus m. sav. Šeškinės sen.

Dalis teritorijos, esančios tarp Gelvonų, Ozo ir Geležinio Vilko g.

 

211. Vilkų duobė

daubos

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (304 kv., 12 skl.) teritorija, Žemaitiškių miškas

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrografiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

212. Bedugnis*

ežerai

Alytaus r. sav. Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

213. Baluošo Ilgasalė*

salos

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (509 kv., 5, 6, 7 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

214. Dringio ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (588 kv.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siurių telmologinis draustinis

215. Ešerinis (2 ež.)

ežerai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (224, 524 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

216. Ožių ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (538 kv., 9, 10 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

217. Kaukinės ežeras (Žiedelis)

ežerai

Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

218. Auksalės pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (41 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

219. Beržoro ežero sala

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (31 kv., 16 skl.) teritorija, Beržoro ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kraštovaizdžio draustinis

220. Gaidsalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (42 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų hidrografinis draustinis

221. Ilgio ežero salos (2)

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (30 kv., 28 skl.) teritorija, Ilgio ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Pailgio botaninis draustinis

222. Kreiviškių pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (40 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

223. Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (100, 103, 104 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Šventorkalnio archeologinis draustinis

224. Pliksalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

225. Šončelio sala

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

226. Ubagsalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (99 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų hidrografinis draustinis

227. Aiseto pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

228. Alnio pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1, 2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio kraštovaizdžio draustinis

229. Mažųjų Siaurių pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5, 6 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

230. Aklažeris Vokštelis*

ežerai

Telšių r. sav. Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (113, 114 kv.) teritorija, Sydeklio k.

Varnių regioninis parkas

231. Bajorės rėva*

rėvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

232. Netiesų miško ežerėliai*

ežerai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

233. Siuvėjo rėva*

rėvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

234. Dovydžių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

235. Papilės penkiolikakamienė liepa

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

236. Rudikių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 29 skl.) teritorija, Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

237. Užbrasčių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

buv. Užbrasčių k.

 

238. Žibikų ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

239. Noriūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 8 skl.) teritorija, Noriūnų miškas

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

240. Punios šilo ąžuolai (4)

medžių grupės

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 17 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

241. Punios šilo pušis (aukščiausia Lietuvos pušis)*

medžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 9 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo rezervatas

242. Senoji Geisčiūnų guoba*

medžiai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

243. Senoji Geisčiūnų kriaušė

medžiai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

244. Storasis Punios šilo ąžuolas*

medžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 23 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

245. Žvirgždėnų pušis

medžiai

Alytaus r. sav. Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

246. Latežerio ąžuolas

medžiai

Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Latežerio g-jos (357 kv.) teritorija, Latežerio k.

 

247. Paneriškių ąžuolas

medžiai

Elektrėnų sav. Vievio sen.

Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Siviliškių kraštovaizdžio draustinis

248. Asalnų pušis*

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (537 kv., 21 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

249. Labakaršio pušis*

medžiai

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (503 kv., 18 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

250. Palūšės ąžuolas

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Palūšės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

251. Trainiškio ąžuolas*

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (501 kv., 26 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

252. Tverečiaus ąžuolas*

medžiai

Ignalinos r. sav. Tverečiaus sen.

Tverečiaus k.

 

253. Upninkų liepos (2)

medžiai

Jonavos r. sav. Upninkų sen.

Keižonių k.

 

254. Vainių tuopa

medžiai

Jonavos r. Šilų sen.

Vainių k.

 

255. Beržynės ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (214 kv.) teritorija, Beržynės miškas

 

256. Gumbuotasis Vaineikių ąžuolas*

medžiai

Joniškio r. sav. Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

257. Magnaus Butlerio dvaro liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

258. Maldenių ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (109 kv.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

259. Raistų ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

260. Raistų liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

261. Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

262. Taučiūnų liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Taučiūnų k.

 

263. Veršių ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Veršių k.

 

264. Žagarės miško veimutinė pušis

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (49 kv., 12 skl.) teritorija, Žagarės miškas

Žagarės regioninis parkas, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis

265. Žeimių vinkšna

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 10 skl.) teritorija, Žeimių k.

 

266. Avietiškių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

267. Baublio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

268. Gediminaičio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

269. Gelgaudų ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Skirsnemunės sen.

Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio architektūros draustinis

270. Globio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

271. Graužėnų pušis

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (16 kv.) teritorija, Graužėnų k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

272. Raudonės juodoji tuopa

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

273. Milaičių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

274. Papiškių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Veliuonos sen.

Papiškių k.

Panemunių regioninis parkas

275. Raudonės liepa

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

276. Vidkiemio ąžuolų alėja

medžių grupės

Jurbarko r. sav. Smalininkų sen.

Vidkiemio k.

 

277. Žvirblaukio ąžuolai (2)

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Žvirblaukio k.

 

278. Borų miško pušis

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Žąslių g-jos (516 kv., 6 skl.) teritorija, Borų miškas

 

279. Grigaliūno liepa

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

280. Rumšiškių miško pušis*

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

281. Žąslių guoba

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Žąslių mstl.

 

282. Lampėdžių liepa Gražuolė*

medžiai

Kauno m. sav.

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

 

283. Senoji Kauno obelis

medžiai

Kauno m. sav.

Kauno m., Obels g. 18

 

284. Dubravos Dvyniai

suaugę medžiai

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 16 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

285. Girionių parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Kauno r. sav. Samylų sen.

Girionių k.

 

286. Liepa Motinėlė

medžiai

Kauno r. sav. Zapyškio sen.

Braziukų k.

 

287. Didysis Gorainių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (1 kv.) teritorija, Gorainių k.

 

288. Eibarų ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Eibarų k.

 

289. Kiaunorių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

290. Martyno pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv.) teritorija, Plikšilio miškas

 

291. Pabutkalnio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (15 kv.) teritorija, Pabutkalnio k.

 

292. Pakarčemio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kelmės apylinkių sen.

Pakarčemio k.

 

293. Panūdžių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

294. Perkūnkalnio pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Šaukėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (35 kv.) teritorija, Želvių miškas

 

295. Reibių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kukečių sen.

Reibių k.

 

296. Spunsčio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (8 kv.) teritorija, Paspąsčio k.

 

297. Storoji Tytuvėnų šilo pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (32 kv., 35 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

298. Šventragių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Šventragių k.

 

299. Lančiūnavos ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas

300. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto sen.

Babėnų k.

 

301. Nykio vinkšna

medžiai

Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen.

Miegėnų k.

 

302. Šaravų ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

303. Šventybrasčio ąžuolai (4)

medžių grupės

Kėdainių r. sav. Vilainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 24 skl.) teritorija, Šventybrasčio k.

 

304. Storoji Klaipėdos liepa*

medžiai

Klaipėdos m. sav.

Minijos g.

 

305. Svencelės ąžuolas

medžiai

Klaipėdos r. sav. Priekulės sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (3 kv.) teritorija, Svencelės k.

 

306. Šernų ąžuolas

medžiai

Klaipėdos r. sav. Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv.) teritorija, Šernų miškas

 

307. Galdiko ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Imbarės sen.

Mažųjų Žalimų k.

 

308. Grūšlaukės ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Grūšlaukės k.

 

309. Salantų kaštonas

medžiai

Kretingos r. sav. Salantų miesto sen.

Salantų mstl.

Salantų regioninis parkas

310. Tamožinės miško ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (216 kv., 10 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

311. Tamožinės miško pušis

medžiai

Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (209 kv., 11 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

312. Vaineikupio ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

313. Buivėnų ąžuolas

medžiai

Kupiškio r. sav. Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

314. Didysis Širvinto ąžuolas

medžiai

Lazdijų r. sav. Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinta miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

315. Drevėtasis Širvinto ąžuolas

medžiai

Lazdijų r. sav. Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinta miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

316. Vainežerio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen.

Vainežerio k.

Veisiejų regioninis parkas, Ančios kraštovaizdžio draustinis

317. Veisiejų dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav. Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

318. Buktos ąžuolas

medžiai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 11 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

319. Dovinės vingio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Netičkampio k.

 

320. Grįstakelio ąžuolas

medžiai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 6 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

321. Pašešupio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav. Degučių sen.

Marijampolės m.

 

322. Storasis Gargždų ąžuolas*

medžiai

Mažeikių r. sav. Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

323. Storoji Renavo eglė

medžiai

Mažeikių r. sav. Sedos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 45 skl.) teritorija, Renavo k.

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

324. Alkūnų ąžuolas*

medžiai

Molėtų r. sav. Inturkės sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

325. Beržos ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Zaberžos k.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

326. Šaukšteliškių ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Luokesos sen.

Šaukšteliškių k.

 

327. Virintos ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 30 skl.) teritorija, Jakubėliškio k.

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

328. Vilkyškių ąžuolų alėja

medžių grupės

Pagėgių sav. Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (šalia 13, 82 kv.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

329. Raganų eglė*

medžiai

Pagėgių sav. Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas

330. Klovainių ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Klovainių k.

 

331. Rozalimo ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

332. Storasis Klovainių ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Klovainių k.

 

333. Storasis Pamūšio ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

334. Šilų ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 7 skl.) teritorija

 

335. Daniliškio liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (541 kv., 2 skl.) teritorija, Daniliškio k.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

336. Kalnelio daugiakamienė pušis

medžiai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (74 kv., 14 skl.) teritorija, Kalnelio k.

Krekenavos regioninis parkas

337. Pakuodžiupių kadagys

medžiai

Panevėžio r. sav. Panevėžio sen.

Pakuodžiupių k.

 

338. Gedučių ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (44 kv., 4 skl.) teritorija, Gedučių miškas

 

339. Girniūnų ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pasvalio sen.

Girniūnų k.

 

340. Moliūnų ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

341. Ramoninės ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pumpėnų sen.

Ramoninės k.

 

342. Šakarnių pušis

medžiai

Pasvalio r. sav. Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (17 kv., 12 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

343. Žadeikonių ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

344. Birškaus bukas

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Beržoro k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

345. Eglė Boba

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (5 kv., 15 skl.) teritorija, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

346. Mingėlos ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

347. Perkūno ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Plungės miesto sen.

Plungės m., M. Oginskio parkas

 

348. Platelių liepa*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (15 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

349. Platelių vinkšna*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

350. Raganos uosis*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

351. Stirbaičių ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (5 kv.) teritorija, Stirbaičių miškas, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

352. Balbieriškio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

353. Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis)

medžiai

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

354. Gojaus miško ąžuolas

medžiai

Prienų r. sav. Stakliškių sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 7 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Pakrovų k.

 

355. Aukštelkų ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Aukštelkų apylinkės sen.

Aukštelkų k.

 

356. Dapšionių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Sidabravo apylinkės sen.

Dapšionių k.

 

357. Dvikamienis Radvilonių miško ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 5 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

358. Kurklių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 1 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

359. Liaudiškių pušis

medžiai

Radviliškio r. sav. Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (146 kv., 15 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

360. Linkaičių pušis

medžiai

Radviliškio r. sav. Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 7 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

361. Radvilonių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

362. Gražusis Plauginių miško ąžuolas

medžiai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

363. Molavėnų ąžuolas

medžiai

Raseinių r. sav. Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (4 kv.) teritorija, Molavėnų k.

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

364. Vienišoji Zvėgių miško pušis

medžiai

Raseinių r. sav. Pagojukų sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv.) teritorija, Zvėgių miškas

 

365. Bradesių ąžuolas*

medžiai

Rokiškio r. sav. Kriaunų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (727 kv., 40 skl.) teritorija, Bradesių k.

Sartų regioninis parkas

366. Mataučiznos guoba

medžiai

Rokiškio r. sav. Obelių sen.

Mataučiznos k.

 

367. Žiūkeliškių ąžuolas

medžiai

Rokiškio r. sav. Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

368. Dvikamienė Zyplių miško pušis

medžiai

Sakių r. sav. Griškabūdžio sen.

Sakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (51 kv.) teritorija, Zyplių miškas

 

369. Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas

medžiai

Sakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

370. Gelgaudiškio dvaro parko pirmasis ąžuolas

medžiai

Sakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

371. Gelgaudiškio miško eglė (storiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

Sakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Sakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija, Gelgaudiškio miškas

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

372. Gelgaudiškio pušis

medžiai

Sakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Sakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija, Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

373. Ilguvos ąžuolas

medžiai

Sakių r. sav. Kriūkų sen.

Sakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (1 kv.) teritorija, Ilguvos k.

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

374. Obeliškių antrasis ąžuolas

medžiai

Sakių r. sav. Plokščių sen.

Sakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

375. Obeliškių pirmasis ąžuolas

medžiai

Sakių r. sav. Plokščių sen.

Sakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

376. Zyplių ąžuolas*

medžiai

Sakių r. sav. Lukšių sen.

Tubelių k.

 

377. Grybiškių ąžuolas

medžiai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

378. Stakų ąžuolas

medžiai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas Stakų kraštovaizdžio draustinis

379. Lieporių liepos (2)

medžiai

Šiaulių m. sav.

Lieporių k.

 

380. Bubių šešiakamienė eglė

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (353 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Raudos kraštovaizdžio draustinis

381. Bubių tuopos (5)

medžių grupės

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Bubių k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

382. Dugnų ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (3 kv.) teritorija, Dugnų miškas

 

383. Paežerių ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv.) teritorija, Paežerių miškas

 

384. Pociškės pušis

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Pociškės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

385. Zuikiškės ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (311 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

386. Antininkų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Bijotų sen.

Košių k.

 

387. Laumenų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Bilionių sen.

Laumenų k.

Varnių regioninis parkas

388. Ręsčių uosis

medžiai

Šilalės r. sav. Laukuvos sen.

Ręsčių k.

 

389. Visdžiaugų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Visdžiaugų k.

 

390. Didžioji tuja

medžiai

Šilutės r. sav. Kintų sen.

Kintų mstl.

 

391. Hermano Zudermano ąžuolas

medžiai

Šilutės r. sav. Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (15 kv., 23 skl.) teritorija, Žalgirių miškas

Nemuno deltos regioninis parkas, Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

392. Pagrynių ąžuolas

medžiai

Šilutės r. sav. Šilutės sen.

Šilutės m.

 

393. Abejučių ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv., 42 skl.) teritorija, Abejučių k.

Asvejos regioninis parkas, Asvejos hidrografinis draustinis

394. Adamavo ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Adamavo k.

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

395. Argirdiškės pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (119 kv., 11 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

396. Baltagalio pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

397. Gaigalinio kadagys

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (45 kv., 8 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas

398. Grybų ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos (337 kv., 7 skl.) teritorija, Grybų k.

 

399. Joniškės liepa

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Joniškės k.

Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis

400. Juodalksnis Gumbulis

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 1 skl.) teritorija, Januliškio k.

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

401. Kaltanėnų ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen.

Kaltanėnų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kaltanėnų urbanistinis draustinis

402. Karpakėlio pirmasis ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Karpakėlio k.

Asvejos regioninis parkas

403. Kretuonių ąžuolai (2)

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

404. Labanoro pušys (6)

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv., 11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas

Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio rezervatas

405. Laužėnų ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Laužėnų k.

 

406. Laužėnų liepa

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Laužėnų k.

 

407. Liepų Pavėsinė

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Šventos k.

Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis

408. Medišionių liepos (4)

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Medišionių k.

 

409. Obelų Rago kadagiai

medžiai

Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Žeimenio hidrografinis draustinis

410. Peršokšnos piramidinė eglė

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv., 38 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

411. Purviniškių pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos(131 kv., 1 skl.) teritorija, Purviniškių miškas

Asvejos regioninis parkas, Vyriogalos kraštovaizdžio draustinis

412. Purvino antrasis ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv., 8 skl.) teritorija, Dubingių miškas

Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis

413. Pušis su Koja

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

414. Karklotės ąžuolas

medžiai

Tauragės r. sav. Batakių sen.

Karklotės k.

 

415. Skliausčių ąžuolas

medžiai

Telšių r. sav. Luokės sen.

Skliausčių k.

Varnių regioninis parkas

416. Tado Blindos pušis

medžiai

Telšių r. sav. Luokės sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (26 kv.) teritorija, Byvainės miškas

 

417. Adomo Mickevičiaus ąžuolas

medžiai

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

418. Viktoro Bergo ąžuolas

medžiai

Trakų r. sav. Lentvario sen.

Rykantų k., automagistralės Vilnius-Kaunas 23 km

 

419. Atkočių tuopa

medžiai

Ukmergės r. sav. Deltuvos sen.

Atkočių k.

 

420. Felinkos ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

421. Lentvorų ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Lentvorų k.

 

422. Viškonių ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Taujėnų sen.

Balelių (Viškonių) k.

 

423. Pakalnių ąžuolas

medžiai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Pakalnių k.

 

424. Šuminų pušis

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (108 kv., 7 skl.) teritorija, Šuminų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

425. Varniškių ąžuolas

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 21 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kaimo kultūrinis rezervatas

426. Varniškių liepa

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 26 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kaimo kultūrinis rezervatas

427. Aukštagirio augavietė

augavietės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (568 kv., 33 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

428. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (1 kv., 13 skl.) teritorija

429. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (2 kv., 13 skl.) teritorija

430. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 26 skl.) teritorija

431. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 32 skl.) teritorija

432. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (24 kv., 8 skl.) teritorija

433. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (40 kv., 12 skl.) teritorija

434. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (45 kv., 36 skl.) teritorija

435. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

436. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

437. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (56 kv., 6 skl.) teritorija

438. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74 kv., 26 skl.) teritorija

439. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74kv., 26 skl.) teritorija

440. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (79 kv., 38 skl.) teritorija

441. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (82 kv., 46 skl.) teritorija

442. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (85 kv., 30 skl.) teritorija

443. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (86 kv., 3 skl.) teritorija

444. Drevėtos pušys (2)

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

445. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 24 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

446. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (160 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

447. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (182 kv., 41 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

448. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 5 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

449. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 36 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

450. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

451. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 16 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

452. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (269 kv., 14 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Didžbalės telmologinis draustinis

453. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 22 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

454. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 32 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

455. Drevėtos pušys (2)

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (2 kv., 20 skl.) teritorija, Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

456. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (79 kv., 7 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Drevių kampo geomorfologinis draustinis

457. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (107 kv., 14 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

458. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (127 kv., 52 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

459. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (143 kv., 80 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

460. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (197 kv., 32 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

461. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (198 kv., 12 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

462. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (199 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

463. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (326 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

464. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (197 kv., 12 skl.) teritorija, Trasninko k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

465. Dūbo pušis*

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (389 kv., 5 skl.) teritorija, Dūbo miškas

 

466. Lietuvio liepa*

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

467. Zervynų ąžuolas

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

468. Ąžuolų Karalienė

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

469. Belūnų ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Zujūnų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Sudervės g-jos (124 kv., 1 skl.) teritorija, Belūnų miškas

Griovių valstybinis geomorfologinis draustinis

470. Glitiškių ąžuolas*

medžiai

Vilniaus r. sav. Paberžės sen.

Glitiškių k.

 

471. Gojaus ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (301 kv., 25 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

472. Šventasis Daubų ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (323 kv., 2 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

473. Vaigeliškių ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (37 kv., 8 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

474. Balčių ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (509 kv., 69 skl.) teritorija, Senadvario miškas

Gražutės regioninis parkas, Veprio kraštovaizdžio draustinis

475. Eglės Sesės

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Gražutės g-jos (100 kv., 16 skl.) teritorija, Gražutės miškas

Gražutės regioninis parkas

476. Ilgašilio pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Dusetų sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (11 kv., 18 skl.) teritorija, Ilgašilio miškas

Sartų regioninis parkas, Ilgašilio kraštovaizdžio draustinis

477. Kalniukų ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Antazavės g-jos (221 kv., 40 skl.) teritorija, Kalniukų k.

 

478. Mukulių ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Zarasų sen.

Mukulių k.

 

479. Pakerniškių juodalksnis

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Pakerniškių k.

Gražutės regioninis parkas

480. Pažemio pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Degučių sen.

Pažemio k.

 

481. Salako pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (29 kv., 8 skl.) teritorija, Giteniškės miškas

Gražutės regioninis parkas, Dumblynės kraštovaizdžio draustinis

482. Stelmužės ąžuolas*

medžiai

Zarasų r. sav. Imbrado sen.

Stelmužės k.

 

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais.

______________