LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 5, 7, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1218

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;“.

2. 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių „finansinės atskaitomybės“ įrašyti žodžius „finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) kontroliuoti ir vykdyti savo vadovaujamų biudžetinių įstaigų įsipareigojimus, atlikti pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių analizę;“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą jį išdėstyti taip:

6) užtikrinti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;“.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimą bei pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“

 

3 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengiamas atsižvelgiant į atitinkamų metų patvirtinto Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas bei perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą, skirtų specialioms programoms finansuoti, sumas.

2. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.

3. Savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius rengia savivaldybių administracijos, remdamosi savivaldybių biudžetų apskaitos duomenimis – į savivaldybių biudžetus gautų pajamų ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.

4. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles nustato Finansų ministerija.

5. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais Vyriausybei teikia Finansų ministerija.

6. Biudžeto finansuojamų įstaigų gaunama negrąžintina finansinė parama biudžetinių įstaigų apskaitoje registruojama atskiroje sąskaitoje.“

 

4 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimas

1. Vyriausybė gautą valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį išnagrinėja, priima atitinkamus sprendimus ir Seimo statuto nustatyta tvarka bei terminais pateikia Seimui tvirtinti.

2. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys tvirtinamas pagal šio Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose nurodytus rodiklius atsižvelgiant į valstybės aukštųjų mokyklų, valstybės mokslinio tyrimo įstaigų ataskaitas, sudaromas pagal visus ekonominės klasifikacijos straipsnius.

3. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį tvirtina savivaldybės taryba pagal rodiklius, nurodytus šio Įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje.

4. Savivaldybių konsoliduotų biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija ir pateikia Vyriausybei Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 37 straipsnio 3 dalies pakeitimas

37 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „ir finansinės atskaitomybės“ ir šią dalį išdėstyti taip: „3. Savivaldybių biudžetų vykdymo, savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programų sąmatų, savivaldybių biudžetų lėšų apskaitos, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditą atlieka savivaldybių kontrolierių tarnybos.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________