LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8, 9, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1216

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1997, Nr. 20-449, Nr. 171-6296)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdymas

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms įstaigoms.

Asignavimų valdytojai organizuoja socialinių ekonominių programų finansavimą ir tvirtina jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas bei sąlygas.

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų bei piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai, sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku išmokėtų darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi:

rengti pavaldžioms įstaigoms darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvus, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus ir, suderinę su Finansų ministerija, juos tvirtinti bei taikyti;

prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti ir analizuoti pavaldžių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

garantuoti pavaldžių įstaigų bei savo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai, taip pat jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai, pažeidę biudžetų asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Biudžetinių įstaigų piniginės lėšos, gautos ne kaip biudžeto asignavimai

Biudžetinės įstaigos gali turėti piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai.

Šių lėšų naudojimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o savivaldybių biudžetinėms įstaigoms – savivaldybių tarybos.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS