LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1210

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų, įtėvių) prašymu, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Švietimo ir mokslo ministerija iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. parengia šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________