VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-106 „DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMŲ, JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 21 d. Nr. VA-48

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 17 ir 18.11 punktais,

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3201; 2006, Nr. 110-4193; 2007, Nr. 16-615) patvirtintus:

1.1. Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą (toliau – FR0630A forma) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. FR0630A formos priedo Akmens anglių akcizų apskaičiavimo FR0630G formą (toliau – FR0630G forma) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.3. FR0630A formos priedo Kokso ir/ar lignito akcizų apskaičiavimo FR0630L formą (toliau – FR0630L forma) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.4. Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1.4.1. Išdėstau Taisyklių 92 punktą taip:

92. FR0630A formos deklaraciją ir jos priedus Registruoti tiekėjai privalo pateikti ir tada, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus neatsirado. Tokiu atveju FR0630A formos deklaracijos Al laukelio „Viso mokestinio laikotarpio apskaičiuota visa mokėtina arba grąžintina akcizų (-) suma, Lt (Iš FR0630D priedo D3 laukelio)“ paskutiniame langelyje įrašomas skaičius nulis (0).

Registruoti naudotojai ir asmenys (išskyrus gyventojus), kurie neturėdami leidimo sunaudojo ar iš kitų ES šalių atsigabeno akmens anglis, koksą ir/ar lignitą (visi toliau vadinami – Neregistruoti tiekėjai), AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra užsiregistravę mokesčių mokėtojais, pagal šias taisykles užpildytą FR0630A formos deklaraciją, šių taisyklių 91 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus bei teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas ir pan.) privalo pateikti tik tada, kai ataskaitinį mėnesį jiems atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiems asmenims FR0630Aformos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.“;

1.4.2. išdėstau Taisyklių 14.6 punktą taip:

14.6. prie įrašomų skaičių nepridėti jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.), išskyrus atvejus, kai prieš skaičių turi būti įrašomas minuso (-) ženklas.

Jeigu deklaracijos ar jos priedo stulpelyje yra apskaičiuojama ne į biudžetą mokėtina, o iš biudžeto grąžintina akcizų suma, tai prieš šią sumą turi būti rašomas minuso (-) ženklas. Toks pat ženklas turi būti rašomas ir prieš tos pačios eilutės kito stulpelio skaičių, kuriame yra nurodomas Prekių, kurių akcizas skaičiuojamas, kiekis.“;

1.4.3. papildau Taisyklių 18 punktą tokiu paskutiniu sakiniu:

„Teikiant pirminę ar patikslintą deklaraciją turi būti pildoma teikimo metu galiojanti FR0630 formos deklaracija ir jos priedai, neatsižvelgiant į tai, kokio mokestinio laikotarpio akcizai deklaruojami.“;

1.4.4. išdėstau Taisyklių 28.2 ir 28.3 punktus taip:

28.2. 20 eilutės laukeliuose nurodomas 19 eilutės laukeliuose nurodytos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas litais (tūkstantosios dalies tikslumu). Prekių tarifinės grupės akcizų tarifas turi būti pasirinktas pagal šių taisyklių 1 priedo skiltį „Akcizų tarifų taikymo paaiškinimai“. Jeigu vienos Prekių tarifinės grupės Prekėms taikomi skirtingi akcizų tarifai, tai jie turi būti nurodomi atskiruose tos Prekių tarifinės grupės FR0630S prieduose;

28.3. 20b eilutės laukeliuose nurodoma biologinės kilmės žaliavų priemaišų masės dalis (vienos šimtosios procento dalies tikslumu) mineralinio energetinio produkto ir šių priemaišų mišinyje (toliau – energetinis mišinys). Kai deklaruojami ne energetinio mišinio, o gryno biologinės kilmės energetinio produkto (Prekių tarifinės grupės, kurių kodai yra 610, 640, 641 ir 649) akcizai, šiuose laukeliuose įrašomas skaičius vienas šimtas (100,00). Kai vienos Prekių tarifinės grupės energetinių produktų mišiniuose biologinės kilmės priemaišų dalis per tą patį mokestinį laikotarpį buvo skirtinga, šiuose laukeliuose nurodoma vidutinė biologinės kilmės žaliavų priemaišų masės dalis energetiniame mišinyje. Visais atvejais energetinių mišinių akcizų sumos, kurias reikia nurodyti FR0630S priedo pozicijose, turi būti apskaičiuojamos FR0630B prieduose;“;

1.4.5. išdėstau Taisyklių 30.1, 30.2 ir 30.3 punktus taip:

30.1. kai priedų pozicijose akcizų suma skaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 120, 210, 215, 230, 235, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 640, 641, 649, 910, 911, 912, 913, 940, 941, 942, 951 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis, padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto šių taisyklių 1 priede;

30.2. kai priedo pozicijose akcizų suma skaičiuojama mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, priskirtiems vienai iš Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 420, 460, 465, 475 arba 495, visais atvejais turi būti pildomas FR0630 B priedas. FR0630B priedo B6 laukelio, Apskaičiuota akcizų suma (Lt)“ stulpelyje pagal atitinkamą šių taisyklių 78.6 punkte nurodytą lygtį apskaičiuojama kiekvienos FR0630S priedo pozicijos mokėtina arba grąžintina (-) akcizų suma ir atitinkamai įrašoma į FR0630S priedą;

30.3. turi būti pildomas atskiras kiekvienos iš Prekių tarifinių grupių FR0630B priedas ir tiek kiekvieno priedo papildomų lapų, kad būtų galima apskaičiuoti visų pozicijų akcizų sumas.

FR0630B priedo B5 stulpelio atitinkamoje eilutėje turi būti nurodoma mineralinių energetinių produktų dalis kilogramais mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniuose.

FR0630B priedo B6 stulpelio atitinkamoje eilutėje akcizų suma apskaičiuojama pagal tokią lygtį:

 

Akcizų suma = Q mineralinio (produkto) x A(T) =, Lt, kur:

 

Q mineralinio produkto – mineralinio energetinio produkto dalis mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinyje (vykdant tą operaciją), išreikšta tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais, nurodytais šių taisyklių 1 priede;

A(T) – FR0630S priedo 20 eilutės laukeliuose nurodytas akcizų tarifas, litais (tūkstantosios dalies tikslumu) už energetinių produktų mišinyje esantį mineralinio energetinio produkto kiekį, atitinkantį tos Prekių tarifinės grupės vieną matavimo vienetą, nurodytą šių taisyklių 1 priede.

FR0630B priede apskaičiuotos akcizų sumos turi būti nurodomos FR0630S priedo atitinkamose pozicijose.

Kai yra žinoma (išmatuota), koks kiekis mineralinio energetinio produkto yra energetiniame mišinyje, akcizų suma skaičiuojama pagal šiame punkte pateiktą lygtį. Sumaišytų dviejų ir daugiau energetinių mišinių, kuriuose biologinės kilmės medžiagų masės ar tūrio dalys buvo skirtingos, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama pagal Leidimo biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-75, (Žin., 2004, Nr. 75-2611; 2006, Nr. 36-1307; toliau – Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklės) pateiktas lygtis.“;

1.4.6. išdėstau Taisyklių 45 punktą taip:

45. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas kiekis kitų, iki šios pozicijos nenurodytų, Prekių, kurių sumokėti akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas yra grąžintini.

Šios pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas variklių benzino ir dyzelino kiekis, kuris benzino ir dyzelino garų rekuperavimo įrenginiu buvo sugaudytas ir sugrąžintas į sandėlio degalų saugojimo talpyklas, kai panaikinant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą degalai buvo pilami į transporto priemones. FR0630S priedo 98 pozicijos laukeliuose įrašomų rekuperuotų degalų kiekis negali būti didesnis kaip 0,15 proc. į transporto priemones pripilto kiekio, o degalų garų rekuperavimo įrenginys turi būti teisės aktų nustatyta tvarka priimtas eksploatuoti. Jeigu Prekių kiekis 98 pozicijos laukeliuose nurodomas, tai 98A pozicijos laukeliuose skaičiuojama tų Prekių grąžintina akcizų suma (prieš prekių kiekį ir grąžintiną akcizų sumą turi būti rašomas minuso (-) ženklas.“;

1.4.7. išdėstau Taisyklių 59 punkto paskutinį sakinį taip:

„Energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių arba cigarečių akcizai apskaičiuojami FR0630B priede arba FR0630C priede ir įrašomi atitinkamose R5 stulpelio eilutėse.“;

1.4.8. išdėstau Taisyklių 61.3 punktą taip:

61.3. 3 eilutėje „Mokesčių mokėtojo tipas“ –“X“ ženklas įrašomas:

61.3.1. laukelyje „Neregistruotas prekybininkas“, jeigu deklaraciją teikia neregistruoti prekybininkai ir šių taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys arba

61.3.2. laukelyje „Kitas asmuo“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 9 punkte nurodyti asmenys, deklaruojantys kitų (ne akmens anglių, kokso ir/ar lignito) Prekių akcizus, arba

61.3.3. laukelyje „Deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 91 ir 92 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo privalo akcizus deklaruoti kaip neregistruotas prekybininkas, kaip Kitas asmuo ir kaip asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus, tai jis privalo pateikti tris atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus;“;

1.4.9. papildau Taisykles tokiais 61.9 ir 61.10 punktais:

61.9. G2 eilutėje „Akmens anglių“–“X“ ženklas įrašomas:

61.9.1. laukelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia Registruotas tiekėjas arba

61.9.2. laukelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 92 punkto antrojoje pastraipoje nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus.

Jeigu tas pats asmuo to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Jeigu asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio kokso ir/ar lignito bei akmens anglių akcizus, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėta po vieną atitinkamą L2 ir G2 laukelį;

61.10. L2 eilutėje „Kokso ir/ar lignito“–“X“ ženklas įrašomas:

61.10.1. laukelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia Registruotas tiekėjas arba

61.10.2. laukelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu deklaraciją teikia šių taisyklių 92 punkto antrojoje pastraipoje nurodyti kiti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir/ar lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo kokso ir/ar lignito akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Jeigu asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių ir kokso bei/ar lignito akcizus, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėta po vieną atitinkamą G2 ir L2 laukelį.“;

1.4.10. išdėstau Taisyklių 63 punktą taip:

63. Deklaracijos 16 eilutės laukeliuose „nuo“ įrašoma mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pradžios data (metai, mėnuo ir diena (skaičiais), o laukeliuose „iki“ – pabaigos data.

Neregistruoti prekybininkai ir šių taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys laukeliuose „nuo“ turi nurodyti tą dieną, kurią faktiškai gavo iš kitos ES atgabentas Prekes, o laukeliuose „iki“ nurodo datą, kada baigiasi penktoji darbo diena nuo Prekių gavimo.

Šių taisyklių 9 punkte nurodyti Kiti asmenys, deklaruojantys Prekių, išskyrus akmens anglių, kokso ir/ar lignito, akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti tą dieną, kurią atsirado akcizų prievolė (pvz., Prekę pagamino ne sandėlyje, Prekę įsigijo Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, tačiau panaudojo ne pagal paskirtį), o laukeliuose „iki“ – kitą darbo dieną po akcizų prievolės atsiradimo, t. y. dieną, kada pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šių taisyklių 91 ir 92 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti praėjusio mėnesio, kurio deklaracija teikiama, pirmąją kalendorinę dieną, o laukeliuose „iki“ – to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.“;

1.4.11. išdėstau Taisyklių 64 punktą taip:

64. Deklaracijos 17 eilutėje „X“ ženklas įrašomas laukelyje „Pirminė“, kai pateikiama mokestinio laikotarpio deklaracija ir jos priedai, arba laukelyje „Patikslinta“ – kai teikiama patikslinta to paties laikotarpio deklaracija.

Teikiant pirminę ar patikslintą deklaraciją mokestinių laikotarpių, prasidedančių nuo 2007 m. birželio 1 d., turi būti pildoma teikimo metu galiojanti FR0630A formos deklaracija ir atitinkami jos priedai (pvz., FR0630A formos deklaracijos 4 versija, FR0630D priedo 3 versija, FR0630L priedo 4 versija, FR0630G priedo 4 versija, FR0630R priedo 1 versija, FR0630K priedo 1 versija, FR0630B priedo 1 versija ar FR0630C priedo 1 versija).

Teikiant pirmines ar patikslintas deklaracijas (išskyrus akmens anglių, kokso ir/ar lignito deklaracijas) mokestinių laikotarpių, prasidėjusių iki 2007 m. birželio 1 d., turi būti pildoma FR0630A formos 2 versija ir atitinkamai FR0630D priedo 3 versija, FR0630R priedo 1 versija, FR0630K priedo 1 versija, FR0630B priedo 1 versija ar FR0630C priedo 1 versija.

Teikiant pirminę ar patikslintą 2007 m. sausio 1 d.–2007 m. birželio 1 d. mokestinių laikotarpių akmens anglių, kokso ir/ar lignito deklaraciją turi būti pildoma 4 versijos FR0630A forma, FR0630G priedas ir/ar FR0630L priedas“;

1.4.12. papildau Taisyklių 65 punktą tokiu antru ir trečiu sakiniais:

„Kai deklaraciją teikia Neregistruotas prekybininkas, Kitas asmuo, ar deklaruojantis akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizus Registruotas tiekėjas, bet šiems asmenims prievolė mokėti akcizus neatsirado, šio laukelio paskutiniame langelyje turi būti įrašomas skaičius nulis (0).“;

1.4.13. išdėstau Taisyklių 67 punktą taip:

67. Deklaracijos eilutėje „Vadovas“ turi pasirašyti neregistruotas prekybininkas arba kito akcizus deklaruojančio vieneto (asmens) vadovas arba neribotos atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitą) ir nurodyti savo vardą bei pavardę. Jeigu deklaraciją pasirašo mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas. Deklaraciją pildant EDS ši eilutė nepildoma.“;

1.4.14. išdėstau Taisyklių 68 punktą taip:

68. Deklaracijos eilutėje „Vyr. buhalteris“ turi pasirašyti ir nurodyti vardą bei pavardę neregistruoto prekybininko ar kito akcizus deklaruojančio vieneto (asmens) vyr. buhalteris (įgaliotas asmuo), arba buhalterinę apskaitą tvarkyti samdomas buhalteris, arba šią apskaitą tvarkyti samdomos įmonės vadovas (įgaliotas asmuo). Jeigu deklaraciją pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su deklaracija AVMI turi būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas. Jeigu deklaraciją teikia neribotos atsakomybės vieneto savininkas, kuris pats tvarko apskaitą, ši eilutė nepildoma. Deklaraciją pildant EDS ši eilutė nepildoma.“;

1.4.15. išdėstau Taisyklių 74 punktą taip:

74. FR0630B priedas pildomas visais atvejais, kai reikia apskaičiuoti mineralinių energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, akcizų sumas, pritaikius akcizų lengvatą biologinės kilmės žaliavų daliai. FR0630B priedai pildomi tais atvejais, kai deklaruojamas energetinių produktų mišinių, priskirtų Prekių tarifinėms grupėms 420, 460, 464, 465, 475 arba 495, akcizai.“;

1.4.16. išdėstau Taisyklių 78.1 punktą taip:

78.1. stulpelyje B1 iš eilės pagal pozicijų numerius AIS turi būti įrašyti FR0630S priede arba FR0630K priede nurodyti Prekių kiekiai operacijose, kurių akcizų sumos turi būti apskaičiuotos šiame FR0630B priede. Jeigu FR0630B priedas pildomas skaičiuojant akcizų sumas FR0630R priede, šio stulpelio laukeliai nepildomi.

Kiekvienai Prekių tarifinei grupei (420, 460, 465, 475 arba 495) turi būti pildomi atskiri FR0630B priedai. FR0630B priedas gali turėti kelis lapus, jeigu viename lape neįmanoma surašyti visų reikiamų pozicijų.

Kai skaičiuojamos FR0630R priede įrašytinos akcizų sumos, tai kiekvienai Prekių tarifinei grupei turi būti pildoma po vieną FR0630B priedą, o eilučių jame pildoma tiek, kiek yra mišinių, kuriuose biologinės kilmės žaliavų dalis skirtinga;“;

1.4.17. išdėstau Taisyklių 78.3, 78.4, 78.5 ir 78.6 punktus taip:

78.3. stulpelio B3 eilutėse nurodomi energetinių produktų mišiniams gaminti sunaudotų biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį.

Maišant tarpusavyje skirtingos biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišinius, biologinės kilmės žaliavų kiekio duomenys mišinyje apskaičiuojami iš sumaišyto energetinio mišinio kiekio atėmus šių taisyklių 78.5 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą mineralinių energetinių produktų dalį (kg);

78.4. stulpelio B4 eilutėse nurodomi biologinės kilmės žaliavų dalies duomenys (proc.) energetinių produktų mišiniuose pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį. Kai akcizus deklaruoja sandėlio, kuriame šie mišiniai gaminami, savininkas, biologinės kilmės žaliavų dalis procentais apskaičiuojama biologinės kilmės žaliavų dalį (kg) padalijant iš energetinių produktų mišinio kiekio, išreikšto šių taisyklių 1 priede nurodytais tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais, ir padauginant iš 100. Gautas skaičius turi būti apvalinamas vienos šimtosios dalies tikslumu. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energetinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B4 eilutėse biologinės kilmės žaliavų dalis (proc.) turi būti nurodyta pagal tokio energetinių produktų mišinio gabenimo dokumentą (AAD), akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) arba kokybės pažymėjimą.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, biologinės kilmės žaliavų dalies (proc.) duomenys apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas lygtis;

78.5. stulpelio B5 eilutėse nurodomi energetiniams mišiniams sunaudotų mineralinių energetinių produktų kiekio duomenys (kg) pagal kiekvieną stulpelyje B1 nurodytą FR0630S, FR0630R ar FR0630K priedų pozicijos numerį. Tais atvejais, kai deklaruojami ne pasigamintų, o atsigabentų energetinių produktų mišinių akcizai, FR0630B priedo stulpelio B5 eilutėse mineralinių energetinių produktų dalis (kg) turi būti nurodyta pagal energetinių produktų mišinio akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA), gabenimo dokumentą (AAD) ar kokybės pažymėjimą.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, mineralinių energetinių produktų dalies (kg) duomenys apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas lygtis;

78.6. stulpelio B6 „Apskaičiuota akcizų suma (Lt)“ eilutėse, taikant taisyklių 30.3 punkte nurodytą lygtį ir naudojant to paties numerio pozicijų laukeliuose (toje pat eilutėje) stulpelyje B5 nurodytų mineralinių energetinių produktų kiekio duomenis, apskaičiuojama akcizų suma, kuri taip pat nurodoma FR0630S, FR0630R arba FR0630K priedų atitinkamose pozicijose su indeksu „A“.

Maišant tarpusavyje energetinių produktų mišinius, kurių biologinės kilmės žaliavų dalis yra skirtinga, akcizai apskaičiuojami pagal Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo taisyklėse nurodytas energetinių mišinių akcizų apskaičiavimo lygtis.

Tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo (pvz., Prekių įsigijimo (kokybės) dokumentuose nėra nurodytas energetinių produktų mineralinės dalies tikslus kiekis) pagal šių taisyklių 30.3 punkte nurodytą formulę nėra akcizų sumos apskaičiavimo galimybės, tada energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių akcizų sumos apskaičiuojamos pagal tokią lygtį:

 

 

Qm – operacijos Prekių kiekis, išreikštas tos Prekių tarifinės grupės matavimo vienetais pagal šių taisyklių 1 priedą,

AT – akcizų tarifas, litais (tūkstantosios dalies tikslumu), Prekių kiekio, atitinkančio vieną matavimo vienetą pagal šių taisyklių 1 priedą,

ΔB – biologinės kilmės žaliavų dalis procentais (šimtosios dalies tikslumu) iš priedo FR0630S 20b eilutės.

Ginčo dėl akcizų sumos apskaičiavimo teisingumo atveju sprendimas turi būti priimamas pagal šių taisyklių 30.3 nurodytą lygtį.“;

1.4.18. išbraukiu Taisyklių 133.3 punkte žodžius „ar importuotos“, „ir/ar importavo iš trečiųjų šalių“ bei „ir/ar importuotų“ ir šį punktą išdėstau taip:

133.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus, Registruotus naudotojus ir gyventojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ pildo asmenys (išskyrus Registruotus tiekėjus, Registruotus naudotojus ir gyventojus), kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo ir/ar Naudotojo leidimo, akmens anglis įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,“;

1.4.19. išbraukiu Taisyklių 133.4. punkte žodžius „ar importuotos“, „ir/ar iš trečiosios šalies importavo“ bei „ir/ar importuotų“ ir šį punktą išdėstau taip:

133.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo akmens anglis. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose,“;

1.4.20. išbraukiu Taisyklių 134.3 punkte žodžius „ir/ar importuotas“, „ir/ar importavo iš trečiųjų šalių“ bei „ir/ar importuoto“ ir šį punktą išdėstau taip:

134.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir/ar lignitas“ pildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį neturėdami Tiekėjo leidimo arba Naudotojo leidimo, koksą ir/ar lignitą įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 52 str. 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,“;

1.4.21. išbraukiu Taisyklių 134.4. punkte žodžius „ir/ar importuotas“, „ir/ar iš trečiosios šalies importavo“ bei „ir/ar importuoto“ ir šį punktą išdėstau taip:

134.4. priedo 4 laukelį „Registruotų naudotojų per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytas koksas ir/ ar lignitas“ pildo tik tie Registruoti naudotojai, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigijo koksą ir/ ar lignitą. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigyto kokso ir/ar lignito kiekis, o taikant Akcizų įstatymo 53 str. 2 dalyje nurodytą akcizų tarifą apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose,“;

1.4.22. išdėstau Taisyklių 1 priedo Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose ir jų prieduose naudojamų prekių kiekio matavimo vienetų bei akcizų tarifų lentelės 310 kodu pažymėtos eilutės stulpelius taip:

 

Prekių tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimų vienetų rašymo tikslumas

Akcizų tarifas, Lt, išreikštas pagal matavimo vienetą

Akcizų tarifų taikymo paaiškinimai

310

MIL

0,001

47,5 + 15% mažmeninės kainos,

66 + 15% mažmeninės kainos

Taikomas kombinuotas akcizų tarifas, susidedantis iš specifinio 47,5 Lt (deklaruojant akcizus iki 2007 m. vasario 28 d.) arba 66 Lt (deklaruojant akcizus nuo 2007 m. kovo 1 d.) už MIL (1000 VNT) elemento ir vertybinio 15% nuo mažmeninės cigarečių kainos elemento. Akcizų suma pagal formulę apskaičiuojama pildant FR0630C priedą

 

2. Pavedu:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamentui:

2.1.1. įtraukti į Dokumentų formų registrą naujos redakcijos 4 versijos FR0630A formą ir jos priedų FR0630G formą bei FR0630L formą,

2.1.2. iš Dokumentų formų registro pašalinti 1 ir 3 versijos FR0630A formą ir jos priedų 3 versijos FR0630G formą bei FR0630L formą,

2.1.3. programinę įrangą rengti naudojant naujos redakcijos 4 versijos FR0630A formą ir jos priedų FR0630G formą ir FR0630L formą.

2.2. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad:

2.2.1. deklaruojant ir tikslinant nuo 2007 m. birželio 1 d. prasidedančių mokestinių laikotarpių akcizus būtų teikiama naujos redakcijos 4 versijos FR0630A forma ir jos priedų FR0630G forma bei FR0630L forma,

2.2.2. tikslinant ir teikiant 2007 m. sausio 1 d.–2007 m. birželio 1 d. mokestinių laikotarpių akmens anglių, kokso ir/ ar lignito deklaracijas būtų teikiama naujos redakcijos 4 versijos FR0630A forma ir jos priedų FR0630G forma bei FR0630L forma,

2.3. VMI prie FM viršininko pavaduotojams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS VIRŠININKĄ                                                   SAULIUS TREČEKAUSKAS 

 


 

 

______________