LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 19 d. Nr. A1-165

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) bei Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755, Nr. 130-4891) 2, 6, 10 ir 14 straipsniais:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986):

1.1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formą nauja redakcija (pridedama).

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formos I dalį „Šeimos pajamos“ taip:

 

„Paskutinių 3 mėn. iki kreipimosi mėnesio _____________  arba kreipimosi mėnesio _____________

                                                                                           (nurodyti mėnesius)                                                       (nurodyti mėnesį)

pajamos:

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas2

Pajamos, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

 

 

 

3.

Autorinis atlyginimas

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, invalidumo, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą

 

 

 

10.

Žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

11.

Gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

 

 

 

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai, vaikų išlaikymo fondo išmoka)

 

 

 

13.

Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos (išmoka vaikui, vaiko globos (rūpybos) išmoka, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.)

x

x

x

14.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

15.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

x

x

x

16.

Žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

17.

Turto nuomos pajamos

 

 

 

18.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

19.

Kitos faktiškai gautos pajamos:

 

 

 

 

labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 VRP dydžius

 

 

 

 

gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

 

paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

 

užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos

 

 

 

 

loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimų duomenų apie išmokas.“

 

1.3. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formos II dalį „Papildoma informacija apie šeimą“ taip:

 

„Ar dėl socialinės paramos mokiniams kreipiatės pirmą kartą?                             £ Taip £ Ne

Jei atsakėte „Taip“, turite užpildyti Šeimos duomenų socialinei paramai SP-1 formą bei Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį SP-2 formą. Jei atsakėte „Ne“, esant pasikeitimams, turite tik patikslinti SP-1 ir SP-2 formą.“

1.4. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo SP-12 formos 1 dalį taip:

 

„1. Skiriu šiems ___________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas, adresas)

mokiniams socialinę paramą:

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas ir pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Socialinės paramos mokiniams rūšys

 

Mokinių nemokamas maitinimas

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

 

Pietūs

Pusryčiai

Maitinimas mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ