LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 20 d. Nr. 3-220

Vilnius

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119-4313; 2006, Nr. 24-807), 9 punktu:

1. Suteikiu Šiaulių miesto autobusų stočiai pirmą kategoriją.

2. Pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119-4313; 2006, Nr. 24-807), 2 priedą:

2.1. išbraukiu iš antros kategorijos autobusų stočių sąrašo 10 eilutę;

2.2. papildau pirmos kategorijos autobusų stočių sąrašą šia 5 eilute:

 

„5.

Šiaulių AS

Šiauliai, Tilžės g. 109

Šiaulių m., Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Kuršėnų AS“

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS