LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 5 d. Nr. ISAK-1113

Vilnius

 

Vadovaudamasi Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 (Žin., 2007, Nr. 41-1550), 11.1 punktu:

1. Tvirtinu Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau Mokyklų tobulinimo išorės audito metodikos bandomojo projekto vykdymo metu bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės auditą vykdžiusius asmenis pirmą kartą atestuoti pagal jų atliktas funkcijas ir įgytą praktinę patirtį.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. birželio 5 d. Nr. ISAK-1113

 

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų (toliau vadinama – išorės vertintojai) atrankos ir atestavimo tikslą, uždavinius, principus, išorės vertintojų atranką, išorės vertintojų atestavimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Išorės vertintojo atestavimas – savanoriškas ir tęstinis asmens įsivertinimo ir vertinimo procesas, kurio metu pripažįstama ir/arba patvirtinama išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija.

Išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija – atestavimo metu pripažintas išorės vertintojo kvalifikacijos lygmuo, atitinkantis numatytus kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

Išorės vertintojų atranka – objektyvi, skaidri ir atvira procedūra, kurios metu pagal nustatytus reikalavimus viešo konkurso metu atrenkami kandidatai į išorės vertintojus.

Kandidatas į išorės vertintojus – asmuo, sėkmingai perėjęs išorės vertintojų atranką.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 587 (Žin., 2007, Nr. 41-1550), vartojamas sąvokas.

 

II. IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO
TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

3. Išorės vertintojų atrankos ir atestavimo tikslas – užtikrinti kokybišką bendrojo lavinimo mokyklų (toliau vadinama – mokykla) veiklos kokybės išorės audito procesą.

4. Išorės vertintojų atrankos ir atestavimo uždaviniai:

4.1. atrinkti asmenis, kurie turėtų pozityvias, į mokyklos veiklos tobulinimą ir pagalbos teikimą orientuotas nuostatas;

4.2. užtikrinti, kad nuolatos būtų tobulinama išorės vertintojo kompetencija vertinant mokyklos veiklą ir formuojant jos tobulinimo gaires;

4.3. užtikrinti, kad išorės vertintojai mokyklose skleistų mokyklų veiklos kokybės išorės audito kultūrą, skatinančią mokyklas tobulėti.

5. Išorės vertintojų atrankos ir atestavimo principai:

5.1. objektyvumas – išorės vertintojų atranka ir atestavimas vykdomas dalykiškai, nešališkai ir be išankstinių nuostatų, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

5.2. skaidrumas – išorės vertintojų atranka ir atestavimas atviras, aiškus, informatyvus vertinamojo ir vertinančiojo asmens dialogas;

5.3. viešumas – išorės vertintojų atranka ir atestavimas vykdomi viešai, suteikiama apeliacijos teisė;

5.4. tęstinumas – tęstinis ir savanoriškas atestavimas skatina išorės vertintojus nuolat tobulinti savo kvalifikaciją ir kompetencijas, o sistemingai organizuojamos išorės vertintojų atrankos procedūros teikia galimybių atrasti ir pritraukti naujus asmenis.

 

III. IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKA

 

6. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti išorės vertintojų atrankoje (toliau vadinama – pretendentas), turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

7. Bendrieji reikalavimai:

7.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio arba/ir vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;

7.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, el. paštas).

8. Specialieji reikalavimai:

8.1. išmanyti bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus auditą ir švietimą reglamentuojančius teisės aktus;

8.2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8.3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, būti aktyviu komandos nariu ir pasitikėti kitais asmenimis;

8.4. gebėti greitai ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;

8.5. gebėti priimti objektyvius sprendimus, išlaikant pusiausvyrą tarp emocionalumo ir racionalumo.

9. Pretendentas Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai (toliau vadinama – Agentūra) pateikia motyvuotą prašymą, savo gyvenimo aprašymą ir stebėtos pamokos analizę bei jos vertinimą.

10. Išorės vertintojų atranką vykdo Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos komisija (toliau vadinama – Atrankos komisija). Atrankos komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtina Agentūros direktorius.

11. Atrankos komisija sudaroma trejiems metams iš 7 asmenų ir kiekvieną kadenciją jos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip vienu trečdaliu. Atrankos komisijoje turi būti ne mažiau kaip vienas Agentūros darbuotojas, vienas psichologas, vienas mokyklos darbuotojas.

12. Atrankos komisija vertina pretendento pateiktus dokumentus. Pretendentas, atitinkantis bendruosius reikalavimus, kviečiamas pokalbio. Pokalbio metu Atrankos komisijos nariai vertina, ar pretendentas atitinka specialiuosius reikalavimus, numatytus šių Taisyklių 8 punkte.

13. Atsižvelgdamas į Atrankos komisijos siūlymą dėl pretendento tinkamumo mokyklos išorės audito veiklai, Agentūros direktorius įsakymu tvirtina kandidatų į išorės vertintojus sąrašą.

 

IV. IŠORĖS VERTINTOJŲ ATESTAVIMAS

 

14. Išorės vertintojų kvalifikacinės kategorijos yra šios:

14.1. vertintojas – išorės vertintojas, turintis teisę atlikti mokyklos veiklos kokybės išorės auditą;

14.2. kuruojantysis vertintojas – išorės vertintojas, turintis teisę vadovauti stažuotojams jų praktikos metu;

14.3. vadovaujantysis vertintojas – išorės vertintojas, turintis teisę vadovauti išorės vertintojų komandos darbui mokyklos veiklos kokybės išorės audito metu.

15. Išorės vertintojų atestavimo reikalavimus apibrėžia kvalifikacinė kategorija.

16. Reikalavimai asmeniui, siekiančiam įgyti vertintojo kvalifikacinę kategoriją:

16.1. pirmą kartą atestuojamas asmuo turi būti dalyvavęs 60 valandų išorės vertintojų rengimo mokymuose pagal Agentūros parengtą programą ir dviejų mokyklų veiklos kokybės išorės auditų praktiniuose mokymuose;

16.2. pakartotinai atestuojamas išorės vertintojas turi būti dalyvavęs ne mažiau kaip šešiuose audituose po paskutinio atestavimo ir ne mažiau kaip 90 valandų mokymuose. Privalomų temų sąrašą nustato Agentūra;

16.3. įnašas į išorės vertintojų komandos darbą ir informacijos fiksavimo kokybė pamokos stebėjimo protokole ir išorės vertintojo užrašuose;

16.4. specialieji reikalavimai, numatyti šių Taisyklių 8 punkte;

16.5. Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvarkos aprašo 2 priedo „Bendrojo lavinimo veiklos kokybės išorės vertintojų elgesio taisyklės“ (toliau vadinama – išorės vertintojų elgesio taisyklės) laikymasis.

17. Reikalavimai išorės vertintojui, siekiančiam įgyti kuruojančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją:

17.1. reikalavimai, numatyti šių Taisyklių 16 punkte;

17.2. vadybiniai gebėjimai: pagalba, parama ir dalykinis kolegų konsultavimas, savo ir kitų veiklos bei laiko planavimas, orientacija sudėtingose situacijose, atsakomybės prisiėmimas;

17.3. įgytos patirties sklaida.

18. Reikalavimai išorės vertintojui, siekiančiam įgyti vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją:

18.1. reikalavimai, numatyti šių Taisyklių 17 punkte;

18.2. lyderiavimo gebėjimai: pokyčių valdymas, vadovavimo įtaka kolegoms siekiant veiksmingo išorės vertintojų komandos darbo ir kuriant palankius mokyklos ir išorės vertintojų komandos tarpusavio santykius.

19. Išorės vertintojams kvalifikacinė kategorija suteikiama trejiems metams. Ne vėliau kaip po 3 metų išorės vertintojas privalo pakartotinai atestuotis.

20. Pirmą kartą atestuojamas asmuo gali įgyti tik vertintojo kvalifikacinę kategoriją.

21. Išorės vertintojui pakartotinai atestuojantis patvirtinama jo turima, suteikiama aukštesnė (vertintojui – kuruojančiojo vertintojo, o kuruojančiajam vertintojui – vadovaujančiojo vertintojo) ar žemesnė kvalifikacinė kategorija arba ji nesuteikiama.

22. Išorės vertintojų atestavimą vykdo Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atestacijos komisija (toliau vadinama – Atestacijos komisija). Atestacijos komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtina Agentūros direktorius.

23. Atestacijos komisija sudaroma trejiems metams iš 7 asmenų ir kiekvieną kadenciją jos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip vienu trečdaliu. Atestacijos komisijos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas išorės vertintojas, vienas Agentūros darbuotojas, vienas Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas atstovas, vienas mokyklos darbuotojas, vienas Atrankos komisijos narys.

24. Atestacijos komisija nagrinėja ir vertina:

24.1. pageidaujančio atestuotis išorės vertintojo parengtą kokybinę ir kiekybinę veiklos savianalizę;

24.2. informaciją apie išorės vertintoją, kurią saugo Agentūra.

25. Atestavimo metu vyksta Atestacijos komisijos narių ir atestuojamo išorės vertintojo pokalbis, kurio metu:

25.1. analizuojama, kaip išorės vertintojas atitinka pasirinktai atestuotis kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus;

25.2. fiksuojamos besiatestuojančio išorės vertintojo tobulintinos kompetencijos sritys, į kurias bus atsižvelgiama kito atestavimo metu.

26. Atestacijos komisija Agentūros direktoriui gali siūlyti:

26.1. suteikti vertintojo, kuruojančiojo vertintojo arba vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją;

26.2. nesuteikti kvalifikacinės kategorijos;

26.3. atidėti atestavimo terminą iki tam tikros datos.

27. Kvalifikacinė kategorija nesuteikiama, kai asmuo:

27.1. neatitinka vertintojo kvalifikacinei kategorijai numatytų reikalavimų;

27.2. šiurkščiai pažeidė išorės vertintojų elgesio taisykles.

28. Išorės vertintojui dėl svarbių priežasčių nedalyvaujant mokyklų veiklos kokybės išorės audituose arba negalint pakartotinai atestuotis, jo atestavimas gali būti atidedamas. Išorės vertintojo prašymą dėl atestavimo atidėjimo nagrinėja Atestacijos komisija.

29. Paaiškėjus informacijai apie asmens šiurkštų išorės vertintojų elgesio taisyklių pažeidimą, Agentūros direktorius inicijuoja asmens atestavimą.

30. Dėl išorės vertintojo atestavimo Agentūros direktorius priima sprendimą atsižvelgdamas į Atestacijos komisijos siūlymą.

31. Nepatenkintas Atestacijos komisijos sprendimu išorės vertintojas per 14 kalendorinių dienų gali pateikti apeliaciją Agentūros direktoriui. Apeliacijai nagrinėti Agentūros direktorius sudaro Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų apeliacijos komisiją (toliau vadinama – Apeliacijos komisija). Apeliacijos komisijos nariais negali būti skiriami Atestacijos komisijos nariai. Apeliacijos komisija per 21 kalendorinę dieną išnagrinėja išorės vertintojo pateiktą apeliaciją ir teikia siūlymą Agentūros direktoriui dėl išorės vertintojo atestavimo.

32. Asmuo, neatestuotas dėl šiurkštaus išorės vertintojų elgesio taisyklių pažeidimo, negali pakartotinai atestuotis ir dalyvauti išorės vertintojų atrankoje.

33. Asmuo, neatestuotas vertintojo kvalifikacinei kategorijai, gali pateikti Agentūrai prašymą dėl įtraukimo į kandidatų į išorės vertintojus sąrašą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Atrankos komisijos, Atestacijos komisijos ir Apeliacinės komisijos narių darbas apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Išorės vertintojui išduodamas jo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantis Išorės vertintojo atestacijos pažymėjimas. Išorės vertintojo atestacijos pažymėjimą pasirašo Agentūros direktorius.

36. Išorės vertintojo atestacijos pažymėjimo formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

______________