LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS, FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 28 d. Nr. B1-492

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Paraiškos gauti veterinarijos praktikos licenciją formą;

1.2. Paraiškos gauti fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją formą;

1.3. Paraiškos gauti juridinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją formą;

1.4. Paraiškos pakeisti licenciją formą;

1.5. Veterinarijos praktikos licencijos formą;

1.6. Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos formą;

1.7. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarinių vaistų gamyba) licencijos formą;

1.8. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (didmeninė veterinarinių vaistų prekyba) licencijos formą;

1.9. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarijos vaistinės veikla) licencijos formą;

1.10. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarinių vaistų importas) licencijos formą;

1.11. Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašą.

2. Įgalioju apskričių, miestų, rajonų valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas išduoti veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijas.

3. Suteikiu teisę pasirašyti veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijas apskričių, miestų, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams arba juos pavaduojantiems asmenims.

4. Pavedu:

4.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų ir informacijos skyriui parengti kompiuterinius licencijų registravimo sąrašus, vykdyti šių sąrašų naudojimo priežiūrą, duomenis apie licencijas skelbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje;

4.2. apskričių, miestų, rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms licencijų registravimo žurnaluose, kompiuteriniuose licencijų registravimo sąrašuose registruoti duomenis apie licencijas ir jų dublikatus, tvarkyti išduodamų licencijų ir jų dublikatų pagal rūšis apskaitą.

5. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui ir Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Paraiškos gauti veterinarijos praktikos licenciją formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

         (apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto

                    ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

PARAIŠKA GAUTI VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ

 

___________

(data)

______________________

(vieta)

 

Prašome išduoti veterinarijos praktikos licenciją.

PRIDEDAMA:

1. Universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalai ir kopijos, lapas (-ai).      £

2. Studijų baigimo diplomo ir jo priedų vertimas, lapas (-ai).                                                  £

3. Kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, lapas (-ai). £

4. Asmens tapatybės kortelės arba asmens pasas ir jo kopija, lapas (-ai).                                 £

5. Vardo ar pavardės keitimo dokumentas ir jo kopija, lapas (-ai).                                          £

6. Dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos kėlimą, lapas (-ai).                                             £

 

                            ____                                       

                                                                                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Paraiškos gauti fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

       (apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto

                ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

PARAIŠKA GAUTI FIZINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJĄ

 

___________

(data)

______________________

(vieta)

 

Prašome išduoti fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją.

PRIDEDAMA:

1. Universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų ar vaistininko studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalai ir kopijos, lapas (-ai).                                                                                                                               £

2. Studijų baigimo diplomo ir jo priedų vertimas, lapas (-ai).                                                  £

3. Kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, lapas (-ai). £

4. Asmens tapatybės kortelės arba asmens pasas ir jo kopija, lapas (-ai).                                 £

5. Vardo ar pavardės keitimo dokumentas ir jo kopija, lapas (-ai).                                          £

6. Dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos kėlimą, lapas (-ai).                                             £

 

_________________                                       

                                                                                 (parašas)                              (vardas ir pavardė)

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Paraiškos gauti juridinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens patalpų, kuriose bus verčiamasi licencijuojama veikla, adresas (-ai), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

______________________________________

______________________________________

      (apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto

              ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

PARAIŠKA GAUTI JURIDINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJĄ

 

___________

(data)

______________________

(vieta)

 

Prašome išduoti juridinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją (-as):

£ veterinarinių vaistų gamybai

£ didmeninei veterinarinių vaistų prekybai

£ veterinarijos vaistinės veiklai

£ veterinarinių vaistų importui

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo arba kvalifikuoto asmens vardas, pavardė)

 

PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us), kuriame (kuriuose) bus vykdoma licencijuojama veikla, lapas (-ai) 1.           £

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir jo kopija, lapas (-ai).

3. Juridinio asmens ir jo filialo (-ų) veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto asmens – fizinio asmens – veterinarinės farmacijos licencijos (-ų) kopija (-os), lapas (-ai).                                 £

4. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad juridinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies reikalavimus, lapas (-ai) 2. £

5. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad juridinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies reikalavimus, lapas (-ai) 3. £

6. Numatomų gaminti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai) 4.                             £

7. Numatomų importuoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai) 5.                        £

8. Numatomų parduoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai) 6.                            £

 

__________________________           ____________________          _________________________

      (juridinio asmens vadovo                    A. V.                 (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

           ar jo įgalioto asmens,

    užpildžiusio paraišką, pareigos)

 

___________________

1 Jeigu pateikiama paraiška gauti didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ar veterinarijos vaistinės veiklos licenciją ir juridinis asmuo turi filialus, kuriuose bus verčiamasi licencijuojama veikla.

2 Jeigu pateikiama paraiška gauti veterinarinių vaistų gamybos ar veterinarinių vaistų importo licenciją.

3 Jeigu pateikiama paraiška gauti didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ar veterinarijos vaistinės veiklos licenciją.

4 Jeigu pateikiama paraiška gauti veterinarinių vaistų gamybos licenciją.

5 Jeigu pateikiama paraiška gauti veterinarinių vaistų importo licenciją.

6 Jeigu pateikiama paraiška gauti didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją.

______________

 


 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

DUOMENYS APIE JURIDINIO ASMENS FILIALĄ (-US), KURIAME (KURIUOSE) BUS VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

Eil. Nr.

Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us)

Duomenys apie juridinio asmens filialo (-ų) vadovą (-us) veterinarinės farmacijos

Adresas

Telefono numeris

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data, numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                                              ______________________

          (juridinio asmens vadovo ar           A. V.                            (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

                  jo įgalioto asmens,

          užpildžiusio paraišką, pareigos)

______________

 


________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

NUMATOMŲ GAMINTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

1.

Sterilus veterinariniai vaistai

 

1.1. Pagaminti aseptinėmis sąlygomis (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

1.1.1. Didelio tūrio skysčiai

£

 

 

1.1.2. Liofilizatai

£

 

 

1.1.3. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

1.1.4. Mažo tūrio skysčiai

£

 

 

1.1.5. Kieti veterinariniai vaistai ir implantai

£

 

 

1.1.6. Kiti aseptinėmis sąlygomis pagaminti veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sterilizuoti gamybos pabaigoje (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

1.2.1. Didelio tūrio skysčiai

£

 

 

1.2.2. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

1.2.3. Mažo tūrio skysčiai

£

 

 

1.2.4. Kieti veterinariniai vaistai ir implantai

£

 

 

1.2.5. Kiti veterinariniai vaistai, sterilizuoti gamybos pabaigoje (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tik serijos sertifikavimas

£

2.

Nesterilus veterinariniai vaistai

 

2.1. Nesterilūs veterinariniai vaistai (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

2.1.1. Kapsulės kietu apvalkalu

£

 

 

2.1.2. Kapsulės minkštu apvalkalu

£

 

 

2.1.3. Kramtomosios gumos

£

 

 

2.1.4. Impregnuotosios matricos

£

 

 

2.1.5. Išorinio naudojimo skysčiai

£

 

 

2.1.6. Vidinio naudojimo skysčiai

£

 

 

2.1.7. Medicininės dujos

£

 

 

2.1.8. Kitos kietųjų vaistų formos

£

 

 

2.1.9. Suslėgti veterinariniai vaistai

£

 

 

2.1.10. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

2.1.11. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

2.1.12. Žvakutės

£

 

 

2.1.13. Tabletės

£

 

 

2.1.14. Transderminiai pleistrai

£

 

 

2.1.15. Didžiojo prieskrandžio priemonės

£

 

 

2.1.16. Vaistiniai premiksai

£

 

 

2.1.17. Kiti nesterilus veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tik serijos sertifikavimas

£

3.

Biologiniai veterinariniai vaistai

 

3.1. Biologiniai veterinariniai vaistai

 

 

 

3.1.1. Kraujo produktai

£

 

 

3.1.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.1.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

3.1.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

3.1.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.1.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

3.1.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tik serijos sertifikavimas

 

 

 

3.2.1. Kraujo produktai

£

 

 

3.2.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.2.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

3.2.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

3.2.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.2.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

3.2.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kiti produktai ar gamybos veikla

 

4.1. Gamyba:

 

 

 

4.1.1. Augalinių veterinarinių vaistų

£

 

 

4.1.2. Homeopatinių veterinarinių vaistų

£

 

 

4.1.3. Biologiškai aktyviųjų pradinių medžiagų

£

 

 

4.1.4. Kitų (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Veikliųjų medžiagų/pagalbinių medžiagų/gatavų produktų sterilizavimas:

 

 

 

4.2.1. Filtruojant

£

 

 

4.2.2. Sausuoju karščiu

£

 

 

4.2.3. Drėgnuoju karščiu

£

 

 

4.2.4. Cheminiu būdu

£

 

 

4.2.5. Gama spinduliais

£

 

 

4.2.6. Elektronų pluoštu

£

 

4.3. Kita (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tik pakavimas

 

5.1. Pirminis pakavimas

 

 

 

5.1.1. Kapsulės kietu apvalkalu

£

 

 

5.1.2. Kapsulės minkštu apvalkalu

£

 

 

5.1.3. Kramtomosios gumos

£

 

 

5.1.4. Impregnuotosios matricos

£

 

 

5.1.5. Išorinio naudojimo skysčiai

£

 

 

5.1.6. Vidinio naudojimo skysčiai

£

 

 

5.1.7. Medicininės dujos

£

 

 

5.1.8. Kitos kietųjų vaistų formos

£

 

 

5.1.9. Suslėgti veterinariniai vaistai

£

 

 

5.1.10. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

5.1.11. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

5.1.12. Žvakutės

£

 

 

5.1.13. Tabletės

£

 

 

5.1.14. Transderminiai pleistrai

£

 

 

5.1.15. Didžiojo prieskrandžio priemonės

£

 

 

5.1.16. Vaistiniai premiksai

£

 

 

5.1.17. Kiti nesterilūs veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Antrinis pakavimas

£

6.

Kokybės kontrolės tyrimai

 

6.1. Mikrobiologiniai: sterilumo

£

 

6.2. Mikrobiologiniai: nesterilumo

£

 

6.3. Cheminiai/fizikiniai

£

 

6.4. Biologiniai

£

 

___________________________          ___________________________                                            

         (juridinio asmens vadovo                A. V.                    (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

                  ar jo įgalioto asmens,

          užpildžiusio paraišką, pareigos)

______________

 


________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

NUMATOMŲ IMPORTUOTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

1.

Importuojamų veterinarinių vaistų kokybės kontrolės tyrimai

 

1.1. Mikrobiologiniai: sterilumo

£

 

1.2. Mikrobiologiniai: nesterilumo

£

 

1.3. Cheminiai/fizikiniai

£

 

1.4. Biologiniai

£

2.

Importuojamų veterinarinių vaistų serijos sertifikavimas

 

2.1. Sterilūs veterinariniai vaistai

 

 

 

2.1.1. Pagaminti aseptinėmis sąlygomis

£

 

 

2.1.2. Sterilizuoti gamybos pabaigoje

£

 

2.2. Nesterilūs veterinariniai vaistai

£

 

2.3. Biologiniai veterinariniai vaistai

 

 

 

2.3.1. Kraujo produktai

£

 

 

2.3.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.3.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

2.3.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

2.3.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.3.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

2.3.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai ({rašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kita importo veikla

 

 

 

2.4.1. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

2.4.2. Medicininės dujos

£

 

 

2.4.3. Augaliniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.4.4. Homeopatiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.4.5. Biologiškai aktyviosios pradinės medžiagos

£

 

 

2.4.6. Kiti (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________               ________________________

        (juridinio asmens vadovo           A. V.                        (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

              ar jo įgalioto asmens,

     užpildžiusio paraišką, pareigos)

______________

 


________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

NUMATOMŲ PARDUOTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

Sterilus veterinariniai vaistai

£

Nesterilūs veterinariniai vaistai

£

Biologiniai veterinariniai vaistai

£

Kiti produktai

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                              ______

            (juridinio asmens vadovo             A. V.                   (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

                    ar jo įgalioto asmens,

               užpildžiusio paraišką, pareigos)

______________

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Paraiškos pakeisti licenciją formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė/juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens/juridinio asmens kodas)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens/juridinio asmens gyvenamosios vietos/buveinės ir patalpų, kuriose vykdoma licencijuojama veikla, adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

______________________________________

______________________________________

   (apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto

          ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

PARAIŠKA PAKEISTI LICENCIJĄ

 

___________

(data)

______________________

(vieta)

 

Prašome pakeisti ____________________________________________________________

                                                              (galiojančios licencijos pavadinimas, išdavimo data, numeris)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

į _______________________________________________________________________________

(licencijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

I. Keičiant fiziniam asmeniui išduotą licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje ar verstis veterinarine praktika:

1. Galiojančios licencijos originalas (dublikatas), lapas.                                                           £

2. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija, lapas (-ai).                                         £

3. Vardo ar pavardės keitimo dokumentas ir jo kopija, lapas (-ai).                                          £

II. Keičiant juridinio asmens licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje:

1. Galiojančios licencijos originalas (dublikatas), lapas.                                                           £

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, lapas (-ai).                                             £

3. Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us), kuriame (kuriuose) yra vykdoma licencijuojama veikla (nurodyti adresą (-us), telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą, veterinarijos farmacijos vadovo (-ų) vardą (-us), pavardę (-es), lapas (-ai)1.                                                                              £

4. Gaminamų veterinarinių vaistą kategorijų sąrašas, lapas (-ai)2.                                            £

5. Parduodamų veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai)3.                                         £

6. Duomenys apie kvalifikuotą asmenį ir (ar) juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovą (nurodyti vardą, pavardę), lapas.                                                                                                         £

 

_________________________________________________            _________________________

            (juridinio asmens vadovo               A. V.                     (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

               ar jo įgalioto asmens,

        užpildžiusio paraišką, pareigos) 4

 

___________________

1 Jeigu juridinis asmuo turi filialus, kuriuose vykdoma licencijuojama veikla.

2 Jeigu pateikiama paraiška pakeisti turimą juridinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją į veterinarinių vaistų gamybos licenciją.

3 Jeigu pateikiama paraiška pakeisti turimą juridinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją į didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją.

4 Pildo tik juridiniai asmenys, pateikiantys paraišką.

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Veterinarijos praktikos licencijos formos pavyzdys)

 

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJA

 

___________ Nr. _________

                                                    (data)

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                                                 (vardas ir pavardė)

Asmens kodas                                         __________________________________________

 

Gyvenamosios vietos adresas                  __________________________________________

__________________________________________

 

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                __________________

                                                                             (data)

 

________________________________                                                                                               

            (licenciją išdavusios                   A. V.                     (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

             apskrities, miesto, rajono

        valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens pareigos)

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos formos pavyzdys)

 

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

FIZINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJA

 

__________ Nr. _________

                                                    (data)

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                                                                                                (vardas ir pavardė)

Asmens kodas                                         __________________________________________

 

Gyvenamosios vietos adresas                  __________________________________________

__________________________________________

 

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                ___________________

                                                                                (data)

 

___________________________                   ____________________________________________

            (licenciją išdavusios                     A. V.                         (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

             apskrities, miesto, rajono

        valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens pareigos)

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarinių vaistų gamyba) licencijos formos pavyzdys)

 

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

JURIDINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJA

 

___________ Nr. __________

                                                   (data)

 

Licencijos rūšis                                        ______Veterinarinių vaistų gamyba____________

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                   (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma)

__________________________________________

                                                                                            (juridinio asmens kodas)

Buveinės adresas                                     __________________________________________

                                                                                  (juridinio asmens buveinės adresas)

Veiklos vietos adresas                             __________________________________________

                                                              (patalpų, kuriose bus verčiamasi veterinarine farmacija, adresas (-ai)

Duomenys apie kvalifikuotą asmenį       __________________________________________

                                                                                                 (vardas ir pavardė)

__________________________________________

                                                         (fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data ir numeris)

 

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                ___________________

                                                                                 (data)

 

PRIEDAI:

1. Leidžiamų gaminti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai).

2. Duomenys apie veterinarinių vaistų gamybą pagal sutartį, lapas (-ai)*.

3. Duomenys apie veterinarinių vaistų kokybės tyrimus pagal sutartį, lapas (-ai)*.

4. Duomenys apie asmenis, atsakingus už veterinarinių vaistų kokybės kontrolę ir gamybą, lapas (-ai).

5. Duomenys apie licencijos turėtojo įvertinimą lapas (-ai).

6. Duomenys apie gaminamus registruotus veterinarinius vaistus, lapas (-ai).

 

______________________________                                                  _________________________

           (licenciją išdavusios                   A. V.                     (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto

      ir veterinarijos tarnybos viršininko ar

        jį pavaduojančio asmens pareigos)

 

* pildoma, jeigu reikia

______________

 


_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

            (data)

£ priedas

 

LEIDŽIAMŲ GAMINTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

1.

Sterilūs veterinariniai vaistai

 

1.1. Pagaminti aseptinėmis sąlygomis (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

1.1.1. Didelio tūrio skysčiai

£

 

 

1.1.2. Liofilizatai

£

 

 

1.1.3. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

1.1.4. Mažo tūrio skysčiai

£

 

 

1.1.5. Kieti veterinariniai vaistai ir implantai

£

 

 

1.1.6. Kiti aseptinėmis sąlygomis pagaminti veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sterilizuoti gamybos pabaigoje (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

1.2.1. Didelio tūrio skysčiai

£

 

 

1.2.2. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

1.2.3. Mažo tūrio skysčiai

£

 

 

1.2.4. Kieti veterinariniai vaistai ir implantai

£

 

 

1.2.5. Kiti veterinariniai vaistai, sterilizuoti gamybos pabaigoje (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tik serijos sertifikavimas

£

2.

Nesterilūs veterinariniai vaistai

 

2.1. Nesterilūs veterinariniai vaistai (vaisto formų sąrašas)

 

 

 

2.1.1. Kapsulės kietu apvalkalu

£

 

 

2.1.2. Kapsulės minkštu apvalkalu

£

 

 

2.1.3. Kramtomosios gumos

£

 

 

2.1.4. Impregnuotosios matricos

£

 

 

2.1.5. Išorinio naudojimo skysčiai

£

 

 

2.1.6. Vidinio naudojimo skysčiai

£

 

 

2.1.7. Medicininės dujos

£

 

 

2.1.8. Kitos kietųjų vaistų formos

£

 

 

2.1.9. Suslėgti veterinariniai vaistai

£

 

 

2.1.10. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

2.1.11. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

2.1.12. Žvakutės

£

 

 

2.1.13. Tabletės

£

 

 

2.1.14. Transderminiai pleistrai

£

 

 

2.1.15. Didžiojo prieskrandžio priemonės

£

 

 

2.1.16. Vaistiniai premiksai

£

 

 

2.1.17. Kiti nesterilus veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tik serijos sertifikavimas

£

3.

Biologiniai veterinariniai vaistai

 

3.1. Biologiniai veterinariniai vaistai

 

 

 

3.1.1. Kraujo produktai

£

 

 

3.1.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.1.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

3.1.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

3.1.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.1.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

3.1.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tik serijos sertifikavimas

 

 

 

3.2.1. Kraujo produktai

£

 

 

3.2.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.2.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

3.2.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

3.2.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

3.2.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

3.2.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kiti produktai ar gamybos veikla

 

4.1. Gamyba:

 

 

 

4.1.1. Augalinių veterinarinių vaistų

£

 

 

4.1.2. Homeopatinių veterinarinių vaistų

£

 

 

4.1.3. Biologiškai aktyviųjų pradinių medžiagų

£

 

 

4.1.4. Kitą (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Veikliųjų medžiagų/pagalbinių medžiagų/gatavų produktų sterilizavimas:

 

 

 

4.2.1. Filtruojant

£

 

 

4.2.2. Sausuoju karščiu

£

 

 

4.2.3. Drėgnuoju karščiu

£

 

 

4.2.4. Cheminiu būdu

£

 

 

4.2.5. Gama spinduliais

£

 

 

4.2.6. Elektronų pluoštu

£

 

4.3. Kita (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tik pakavimas

 

 

5.1. Pirminis pakavimas

£

 

 

5.1.1. Kapsulės kietu apvalkalu

£

 

 

5.1.2. Kapsulės minkštu apvalkalu

£

 

 

5.1.3. Kramtomosios gumos

£

 

 

5.1.4. Impregnuotosios matricos

£

 

 

5.1.5. Išorinio naudojimo skysčiai

£

 

 

5.1.6. Vidinio naudojimo skysčiai

£

 

 

5.1.7. Medicininės dujos

£

 

 

5.1.8. Kitos kietųjų vaistų formos

£

 

 

5.1.9. Suslėgti veterinariniai vaistai

£

 

 

5.1.10. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

5.1.11. Pusiau kieti veterinariniai vaistai

£

 

 

5.1.12. Žvakutės

£

 

 

5.1.13. Tabletės

£

 

 

5.1.14. Transderminiai pleistrai

£

 

 

5.1.15. Didžiojo prieskrandžio priemonės

£

 

 

5.1.16. Vaistiniai premiksai

£

 

 

5.1.17. Kiti nesterilus veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Antrinis pakavimas

£

6.

Kokybės kontrolės tyrimai

 

6.1. Mikrobiologiniai: sterilumo

£

 

6.2. Mikrobiologiniai: nesterilumo

£

 

6.3. Cheminiai/fizikiniai

£

 

6.4. Biologiniai

£

______________

____________________  juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. _______________

                (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE VETERINARINIŲ VAISTŲ GAMYBĄ PAGAL SUTARTĮ

 

Gamybą pagal sutartį vykdančio juridinio asmens (sutarties vykdytojo) pavadinimas

Veiklos vietos adresas

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

           (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE VETERINARINIŲ VAISTŲ KOKYBĖS TYRIMUS PAGAL SUTARTĮ

 

Kokybės tyrimus pagal sutartį vykdančio juridinio asmens (sutarties vykdytojo) pavadinimas

Veiklos vietos adresas

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

          (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ VETERINARINIŲ VAISTŲ KOKYBĖS KONTROLĘ IR GAMYBĄ

 

Už veterinarinių vaistų kokybės kontrolę atsakingo asmens

Už veterinarinių vaistų gamybą atsakingo asmens

vardas

pavardė

vardas

pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

         (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE LICENCIJOS TURĖTOJO ĮVERTINIMĄ

 

Data

Licencijos turėtojo Įvertinimas

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

         (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE GAMINAMUS REGISTRUOTUS VETERINARINIUS VAISTUS

 

Registracijos žymuo

Pavadinimas, sudėtis

Paskirtis, pakuotė

ATCvet kodas

Registruotojas

 

 

 

 

 

______________

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (didmeninė veterinarinių vaistų prekyba) licencijos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

JURIDINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJA

 

__________ Nr. __________

                                                  (data)

 

Licencijos rūšis                                        __Didmeninė veterinarinių vaistų prekyba_

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                  (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma)

__________________________________________

                                                                                                (juridinio asmens kodas)

Buveinės adresas                                     __________________________________________

                                                                                     (juridinio asmens buveinės adresas)

Veiklos vietos adresas                             __________________________________________

                                                                  (patalpų, kuriose bus verčiamasi veterinarine farmacija, adresas)

Duomenys apie veterinarinės

farmacijos vadovą                                   __________________________________________

                                                                                            (vardas ir pavardė)

__________________________________________

                                                    (fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data ir numeris)

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                ___________________

                                                                             (data)

 

PRIEDAI:

1. Leidžiamų parduoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, 1 lapas.

2. Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us), lapas (-ai)*.

 

__________________________                                               _______                                                

      (licenciją išdavusios apskrities,         A. V.                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

     miesto, rajono valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos viršininko ar jį

     pavaduojančio asmens pareigos)

 

* pildoma, jeigu reikia

______________


_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

        (data)

1 priedas

LEIDŽIAMŲ PARDUOTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

Sterilus veterinariniai vaistai

£

Nesterilūs veterinariniai vaistai

£

Biologiniai veterinariniai vaistai

£

Kiti produktai

£

______________

 


 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr.                   (data) 2 priedas

DUOMENYS APIE JURIDINIO ASMENS FILIALĄ (-US), KURIAME (KURIUOSE) VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

Eil. Nr.

Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us)

Duomenys apie filialo (-ų) veterinarinės farmacijos vadovą (-us)

Adresas

Telefono numeris

Fakso numeris

Vardas ir pavardė

Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data, numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarijos vaistinės veikla) licencijos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

JURIDINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJA

 

___________ Nr. __________

                                                   (data)

 

Licencijos rūšis                                        _____Veterinarijos vaistinės veikla_____

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                   (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma)

__________________________________________

                                                                                            (juridinio asmens kodas)

Buveinės adresas                                     __________________________________________

                                                                              (juridinio asmens buveinės adresas)

Veiklos vietos adresas                             __________________________________________

                                                             (patalpų, kuriose bus verčiamasi veterinarine farmacija, adresas)

Duomenys apie veterinarinės

farmacijos vadovą                                   __________________________________________

                                                                                          (vardas ir pavardė)

__________________________________________

                                                         (fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data ir numeris)

 

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                ___________________

                                                                              (data)

 

PRIEDAS*:

Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us), lapas (-ai).

 

________________________________________________________________________________

           (licenciją išdavusios apskrities,            A. V.                  (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

          miesto, rajono valstybinės maisto

       ir veterinarijos tarnybos viršininko ar jį

            pavaduojančio asmens pareigos)

 

* pildoma, jeigu reikia

______________

 


_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

          (data)

 

priedas

DUOMENYS APIE JURIDINIO ASMENS FILIALĄ (-US), KURIAME (KURIUOSE) VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

Eil. Nr.

Duomenys apie juridinio asmens filialą (-us)

Duomenys apie filialo (-ų) veterinarinės farmacijos vadovą (-us)

Adresas

Telefono numeris

Fakso numeris

Vardas ir pavardė

Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data, numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

(Juridinio asmens veterinarinės farmacijos (veterinarinių vaistų importas) licencijos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

JURIDINIO ASMENS VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJA

 

___________ Nr. __________

                                                  (data)

 

Licencijos rūšis                                        _____Veterinarinių vaistų importas____________

 

Licencijos turėtojas                                 __________________________________________

                                                                   (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma)

__________________________________________

                                                                                             (juridinio asmens kodas)

Buveinės adresas                                     __________________________________________

                                                                                       (juridinio asmens buveinės adresas)

Veiklos vietos adresas                             __________________________________________

(patalpų, kuriose verčiamasi veterinarine farmacija, adresas (-ai)

Duomenys apie kvalifikuotą asmenį       __________________________________________

                                                                                               (vardas ir pavardė)

__________________________________________

                                                           (fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimo data ir numeris)

Licencijos išdavimo teisinis pagrindas    __________________________________________

 

Licencija patikslinta/papildyta                ___________________

                                                                              (data)

PRIEDAI:

1. Leidžiamų importuoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašas, lapas (-ai).

2. Duomenys apie importuojamų veterinarinių vaistų kokybės tyrimus pagal sutartį, lapas (-ai)*.

3. Duomenys apie asmenis, atsakingus už importuojamų veterinarinių vaistų kokybės kontrolę, lapas (-ai).

4. Duomenys apie licencijos turėtojo įvertinimą, lapas (-ai).

5. Duomenys apie importuojamus registruotus veterinarinius vaistus, lapas (-ai).

 

________________________________________________           ___________________________

    (licenciją išdavusios apskrities,         A. V.                    (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

   miesto, rajono valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos viršininko ar

  jį pavaduojančio asmens pareigos)

 

* pildoma, jeigu reikia

______________


 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

          (data)

£ priedas

 

LEIDŽIAMŲ IMPORTUOTI VETERINARINIŲ VAISTŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

1.

Importuojamų veterinarinių vaistų kokybės kontrolės tyrimai

 

1.1. Mikrobiologiniai: sterilumo

£

 

1.2. Mikrobiologiniai: nesterilumo

£

 

1.3. Cheminiai/fizikiniai

£

 

1.4. Biologiniai

£

2.

Importuojamų veterinarinių vaistų serijos sertifikavimas

 

2.1. Sterilūs veterinariniai vaistai

 

 

 

2.1.1. Pagaminti aseptinėmis sąlygomis

£

 

 

2.1.2. Sterilizuoti gamybos pabaigoje

£

 

2.2. Nesterilūs veterinariniai vaistai

£

 

2.3. Biologiniai veterinariniai vaistai

 

 

 

2.3.1. Kraujo produktai

£

 

 

2.3.2. Imunologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.3.3. Ląstelių terapijos produktai

£

 

 

2.3.4. Genų terapijos produktai

£

 

 

2.3.5. Biotechnologiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.3.6. Išgauti iš žmogaus ar gyvūnų produktai

£

 

 

2.3.7. Kiti biologiniai veterinariniai vaistai (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kita importo veikla

 

 

 

2.4.1. Radionuklidų generatoriai

£

 

 

2.4.2. Medicininės dujos

£

 

 

2.4.3. Augaliniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.4.4. Homeopatiniai veterinariniai vaistai

£

 

 

2.4.5. Biologiškai aktyviosios pradinės medžiagos

£

 

 

2.4.6. Kiti (įrašyti)

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

          (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE IMPORTUOJAMŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ KOKYBĖS TYRIMUS PAGAL SUTARTĮ

 

Kokybės tyrimus pagal sutartį vykdančio juridinio asmens (sutarties vykdytojo) pavadinimas

Veiklos vietos adresas

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

        (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ IMPORTUOJAMŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ KOKYBĖS KONTROLĘ

 

Už importuojamų veterinarinių vaistų kokybės kontrolę atsakingo asmens

vardas

pavardė

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

         (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE LICENCIJOS TURĖTOJO ĮVERTINIMĄ

 

Data

Licencijos turėtojo Įvertinimas

 

 

______________

 

_____________ juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos Nr. ______________________

         (data)

£ priedas

 

DUOMENYS APIE IMPORTUOJAMUS REGISTRUOTUS VETERINARINIUS VAISTUS

 

Registracijos žymuo

Pavadinimas, sudėtis

Paskirtis, pakuotė

ATCvet kodas

Registruotojas

 

 

 

 

 

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B1-492

 

VETERINARIJOS PRAKTIKOS, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS, FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – šis Tvarkos aprašas) reglamentuoja veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo, patikslinimo, papildymo, atsisakymo jas išduoti, patikslinti ar papildyti, jų galiojimo sustabdymo, jų galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarime Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088).

3. Už veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų (toliau – licencijos) išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2007, Nr. 54-2089) nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. LICENCIJŲ IŠDAVIMO, PAPILDYMO, PATIKSLINIMO, DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Licencijas teritoriniu principu išduoda apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės tarnybos), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449 patvirtintomis Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklėmis, Juridinių asmenų veterinarinės praktikos licencijavimo taisyklėmis, Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklėmis (toliau – Licencijavimo taisyklės).

5. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti naujas licencijas, pateikia teritorinei tarnybai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) patvirtintas atitinkamos formos paraiškas ir dokumentus, nurodytus Licencijavimo taisyklėse.

6. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys pakeisti Tarnybos anksčiau išduotas galiojančias licencijas, teritorinei tarnybai pateikia Tarnybos patvirtintos formos paraišką pakeisti licenciją ir turimą licencijos originalą (dublikatą). Už licencijos pakeitimą valstybės rinkliava nėra mokama.

7. Veterinarijos praktikos licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, turinčiam veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

8. Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, turinčiam veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikaciją. Veterinarijos felčeriai ir vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) dirba veterinarijos farmacijos įmonėse, kontroliuojami veterinarijos gydytojo arba vaistininko, turinčio fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją.

9. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija išduodama tik tiems juridiniams asmenims, kuriuose dirba fizinis asmuo (asmenys), turintis(-ys) fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją, ir vienas iš jų yra paskirtas veterinarinės farmacijos vadovu didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonėje ir (ar) veterinarijos vaistinėje, o veterinarinių vaistų gamybos ar importo įmonėje dirba kvalifikuotas asmuo, turintis fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją.

10. Licencijas papildo, patikslina, jų dublikatus išduoda licenciją išdavusi teritorinė tarnyba vadovaudamasi Licencijavimo taisyklėmis.

11. Licencijos spausdinamos ant balto A4 formato popieriaus lapo.

 

III. TERITORINIŲ TARNYBŲ FUNKCIJOS, SUSIJUSIOS SU LICENCIJŲ IŠDAVIMU

 

12. Teritorinė tarnyba:

12.1. išduoda, patikslina, papildo licencijas, atsisako jas išduoti, patikslinti, papildyti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;

12.2. keičia Tarnybos išduotas galiojančias licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka:

12.2.1. fiziniam asmeniui išduotą licenciją verstis veterinarine praktika (veterinarinės profilaktikos priemonės, gyvūnų gydymas) į veterinarijos praktikos licenciją,

12.2.2. fiziniam asmeniui išduotą licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) į fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją,

12.2.3. juridiniam asmeniui išduotą licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba) į veterinarinių vaistų gamybos licenciją,

12.2.4. juridiniam asmeniui išduotą licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas) į didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją,

12.2.5. juridiniam asmeniui išduotą licenciją verstis farmacine veikla veterinarijoje (mažmeninė veterinarinių vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) į veterinarijos vaistinės veiklos licenciją;

12.3. kompiuteriniuose licencijų registravimo sąrašuose registruoja duomenis apie licenciją išdavusią teritorinę tarnybą bei duomenis apie licencijas;

12.4. licencijų registravimo žurnaluose registruoja duomenis, nurodytus Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių 30 punkte, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių 32 punkte, Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių 31 punkte, apie licencijas;

12.5. tvarko licencijų ir jų dublikatų apskaitą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus teritorinei tarnybai pateiktus dokumentus licencijai išduoti, patikslinti, papildyti, jos dublikatui išduoti, jos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;

12.7. priėmusi sprendimą išduoti juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja raštu Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą – valstybės įmonę Registrų centrą;

12.8. išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;

12.9. sustabdžiusi ar panaikinusi veterinarijos praktikos ar fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas raštu informuoja teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių.

 

IV. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

13. Licencijų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina licencijas išdavusi teritorinė tarnyba.

14. Licencijų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 73 straipsnio, Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių 21–26, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių 23–29, Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių 22–27 punktuose nustatyta tvarka.

 

V. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Teritorinės tarnybos duomenis apie licencijas registruoja atitinkamuose kompiuteriniuose licencijų registravimo sąrašuose ir licencijų registravimo žurnaluose.

16. Licencijoms numeriai suteikiami automatiškai, įvedus duomenis į atitinkamą kompiuterinį licencijų registravimo sąrašą. Tos pačios licencijų rūšies licencijos numeruojamos eilės tvarka.

17. Išduotų licencijų sąrašai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VALSTYBINĖ KONTROLĖ

 

18. Licencijuojamos veiklos valstybinę kontrolę vykdo teritorinės tarnybos, Lietuvos valstybinė veterinarijos preparatų inspekcija, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Licencijavimo taisyklėmis ir šiuo Tvarkos aprašu.

______________