LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 28 d. Nr. 1R-205

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 6 straipsnio 2 dalimi,

1. Tvirtinu Antstolio kvalifikacinio egzamino programą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ 2 punktą.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1R-205

 

ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROGRAMA

 

I TEMA. BENDRIEJI ANTSTOLIŲ VEIKLOS PAGRINDAI

 

Antstolio teisinis statusas. Reikalavimai asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais. Antstolio (antstolių) kontora (skyrius). Antstolio funkcijos ir teikiamos paslaugos, jų teisinis reglamentavimas. Antstolio atstovas, pavaduojantis antstolis, antstolio padėjėjas.

Antstolio (jo atstovo, padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio civilinės atsakomybės draudimas. Antstolių savivalda. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro funkcijos užtikrinant antstolių veiklą.

 

II TEMA. CIVILINĖ TEISĖ

 

Civilinių teisių objektai ir jų rūšys. Daiktai ir turtas. Daiktų apskaita ir registrai. Daiktų rūšys. Pagrindinis daiktas ir jo priklausinys. Daikto vaisiai ir pajamos. Pinigai kaip civilinių teisių objektas. Turtinės teisės kaip civilinių teisių objektai. Ūkinės veiklos rezultatai. Intelektinės veiklos rezultatai. Asmeninės neturtinės vertybės, saugomos civilinių įstatymų. Asmeninė, profesinė, komercinė paslaptis. Vertybiniai popieriai, jų sąvoka, skiriamieji požymiai. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai bei jų teisinis statusas. Prekybos vertybinių popierių biržoje organizavimas.

Termino sąvoka, terminų taikymas ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senatis.

Civilinių teisių įgyvendinimas. Civilinių teisių apsauga ir gynimas. Civilinių teisių garantijų sistema.

Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgaliojimo sąvoka, rūšys, forma, jo esminės sąlygos. Įgaliojimo pasibaigimas. Perįgaliojimas. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgaliojimų arba juos viršijant.

Civilinės būklės aktai, jų rūšys, registravimo tvarka.

Globa ir rūpyba. Globos ir rūpybos tikslai ir funkcijos. Globos ir rūpybos steigimas. Globėjo ir rūpintojo teisinis statusas, teisės ir pareigos, atsakomybė. Globos ir rūpybos nutraukimas ir pasibaigimas.

Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinio asmens registravimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas, jo įgyvendinimas. Juridinio asmens organai ir atstovai. Filialai ir atstovybės. Juridinio asmens pabaiga (reorganizavimas ir likvidavimas) bei pertvarkymas.

Juridinių asmenų turtas ir atsakomybė pagal savo prievoles.

Juridinių asmenų rūšys, teisinės formos.

Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Ypatumai ir skirtumai.

Biudžetinės įstaigos. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Profesinės sąjungos.

Religinės bendrijos ir bendruomenės.

Ūkinių bendrijų samprata ir rūšys. Ūkinių bendrijų steigimo dokumentai, bendrijos nario teisės ir pareigos, atsakomybė. Ūkinės bendrijos reorganizavimas, likvidavimas, bankrotas.

Akcinės bendrovės rūšys, steigimas, auditas ir revizija. Akcinės bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Akcininkų teisės, jų realizavimas.

Kredito įstaigos. Bankų rūšys. Komercinių bankų steigimas, valdymas ir veikla. Kredito unijos.

Draudimo bendrovės. Draudimo bendrovių steigimas, valdymas ir veikla, jos priežiūra.

Investicinės bendrovės. Investicinių bendrovių steigimas, valdymas ir veikla, jos priežiūra.

Kooperatinės bendrovės. Kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių teisinio statuso ypatumai. Gyvenamųjų namų savininkų, gyvenamųjų namų statybos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos.

Įmonių bankrotas, restruktūrizavimas. Įmonės nemokumas. Bankroto, restruktūrizavimo procedūros. Teisminis ir neteisminis bankrotas. Kreditorių teisių gynimas ir jų reikalavimų tenkinimo tvarka.

Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių rūšys. Atskirų daiktinių teisių rūšių apibūdinimas. Daiktinių teisių suvaržymai. Servitutas, uzufruktas, superficies, emphyteusis. Hipotekos samprata ir rūšys. Įkeitimas.

Valdymas, jo pagrindai, atsiradimas ir pasibaigimas, įgyvendinimas ir gynimas.

Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata, rūšys, subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas.

Paveldėjimo teisė. Palikėjas. Įpėdiniai. Paveldėjimo teisės objektas. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldimo turto apsauga. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įstatyminiai įpėdiniai. Paveldėjimas atstovavimo teise. Įpėdinių dalys paveldint pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka, rūšys, turinys. Privalomoji palikimo dalis. Antrinio įpėdinio paskyrimas. Testamentinė išskirtinė. Testamentinis įpareigojimas. Testamento galiojimo sąlygos. Palikimo priėmimas, priėmimo būdai. Paveldėjimo transmisija. Paveldėjimo teisės liudijimas. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Turto apyrašo sudarymo tvarka ir teisinė galia.

Sandorio samprata ir forma. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimo sąvoka ir pagrindai. Sandorio negaliojimo pasekmės. Restitucijos taikymo sąlygos.

Prievolės sąvoka. Prievolės šalys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Regresinė prievolė. Prievolių rūšys. Prievolės su asmenų daugetu. Asmenų pasikeitimas prievolėje, būdai. Prievolės įvykdymo būdai, principai, subjektai. Prievolės įvykdymo subjektų pakeitimo būdai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Prievolių įvykdymo eiliškumo nustatymas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Prievolių pasibaigimo pagrindai. Prievolių įvykdymo įforminimas. Įskaitymas. Novacija. Restitucija.

Sutarties samprata, elementai, rūšys. Vartojimo sutarties samprata ir ypatumai. Viešosios sutarties samprata ir sudarymo ypatumai. Taikos sutartis. Preliminarioji sutartis. Oferta ir akceptas. Sutarčių turinys, sąlygų rūšys. Sutarčių vykdymas. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas.

Pirkimo–pardavimo sutartis. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas-pardavimas. Prekių pirkimas-pardavimas aukcione. Pirkimas–pardavimas. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo-pardavimo sutartis. Kitokių pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Tarptautinės taisyklės („Incoterms“) kaip teisės šaltiniai, reglamentuojantys pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą.

Komiso sutartis. Mainų sutartis. Dovanojimo sutartis. Auka. Turto perleidimas esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos. Rentos sutartis. Turto nuomos sutartis. Subnuoma. Vartojimo nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ar įrenginių nuoma. Įmonės nuoma. Žemės nuoma. Finansinė nuoma (lizingas).

Panaudos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Rangos sutartis. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės ir savivaldybių biudžeto. Viešas konkursas. Mokslinio tyrimo bandomųjų konstravimo ir technologinių darbų sutartis. Paslaugų sutartis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis. Turizmo paslaugų sutartis. Vežimo sutartys. Ekspedicijos sutartis. Paskolos. Kreditavimo sutartis. Banko indėlis, banko sąskaita. Faktoringas. Franšizė. Pavedimo sutartis. Pasaugos sutartis. Jungtinės veiklos sutartis. Draudimas.

Atsiskaitymų tvarka. Atsiskaitymas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Atsiskaitomieji dokumentai. Atsiskaitymų mokėjimo pavedimais tvarka. Atšaukiamas ir neatšaukiamas akredityvas. Inkaso pavedimas ir jo vykdymas. Čekis ir jo rekvizitai. Vekselis ir jo rekvizitai. Obligacijos.

Prievolės, atsirandančios dėl turto įgijimo ar sutaupymo be pagrindo, sąvoka, dalykas, subjektai, jų teisės ir pareigos.

Civilinė teisinė atsakomybė. Civilinės teisinės atsakomybės rūšys. Civilinė teisinė atsakomybė ir sankcija. Sankcijų rūšys civilinėje teisėje. Civilinės teisinės atsakomybės taikymo sąlygos. Žala ir nuostoliai. Civilinės atsakomybės taikymas kartu su kitomis teisinės atsakomybės rūšimis. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo, sąvoka, rūšys, atsiradimo pagrindai. Prievolės dėl žalos padarymo subjektai. Juridinio asmens atsakomybė už žalą, padarytą dėl jo darbuotojų kaltės. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimo dydžio nustatymas. Atsakomybė už žalą, padarytą kelių asmenų bendrai. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę ir padariusiojo žalą asmens turtinę padėtį. Žalos atlyginimo išieškojimo tvarka. Regresiniai prievolės atlyginti žalą reikalavimai.

Šeimos teisinių santykių samprata, šių teisinių santykių struktūra. Sužadėtuvių teisinės pasekmės. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimas. Ginčai dėl šių teisių įgyvendinimo ir jų sprendimo tvarka. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Santuokos pabaigos pagrindai. Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Gyvenimas skyrium (separacijos), jo teisinės pasekmės. Bendro gyvenimo neįregistravus santuokos teisinė reikšmė, įgyto turto teisinis režimas.

Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys. Šeimos turto samprata. Šeimos turto teisinis režimas. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga. Nepilnamečių vaikų teisių apsauga, naudojant šeimos turtą. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė. Turtas pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Bendrosios jungtinės nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarka. Leidimas sudaryti sandorius ir įgaliojimas tvarkyti turtą. Sutuoktinių dovanų teisinis režimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai. Vedybų sutartis. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Sutuoktinių turto padalijimas. Sutuoktinių kreditorių garantijos. Sutuoktinių tarpusavio pareigos padalijus turtą, nenutraukiant santuokos.

Giminystės samprata. Giminystės linijos. Giminystės laipsnis. Svainystė. Vaikų teisių ir pareigų samprata ir turinys. Vaikų teisių įgyvendinimo užtikrinimas ir jų dalyvavimas užtikrinant šias teises. Asmeninių tėvų teisių ir pareigų samprata ir turinys. Tėvų teisės bendrauti su vaiku, jiems gyvenant skyrium, realizavimas. Ginčai dėl vaikų vardo, pavardės, gyvenamosios vietos ir bendravimo. Nepilnamečių vaikų turtas.

Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus samprata. Išlaikymo dydžio, formos, būdo ir tvarkos nustatymas, teikimo teisiniai pagrindai. Išlaikymas dviem ir daugiau vaikų. Vaikui skirto išlaikymo panaudojimas. Vengimo mokėti priteistą išlaikymą teisinės pasekmės. Priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai. Pilnamečių vaikų tėvams mokamo išlaikymo dydis, forma, būdas ir išieškojimas.

 

III TEMA. DARBO TEISĖ

 

Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas. Darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Teisminio darbo ginčų nagrinėjimo ypatumai. Teismo sprendimų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, vykdymo ypatumai.

 

IV TEMA. CIVILINIS PROCESAS

 

Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą.

Civilinio proceso šalys, jų procesinės teisės ir pareigos. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Procesinis teisių perėmimas. Kuratorius.

Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai ir rūšys. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos.

Atstovavimas civiliniame procese. Atstovavimo rūšys. Atstovo procesinė padėtis. Atstovo teisme įgalinimai, jų įforminimas. Asmenys, kurie negali atstovauti teisme.

Teismo rezoliucija, dokumentinis procesas, preliminarus sprendimas.

Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys. Civilinių bylų žinybingumas. Žinybingumo samprata ir bendrosios civilinių bylų žinybingumo taisyklės. Civilinių bylų teismingumas. Teismingumo samprata ir skirtumas nuo žinybingumo. Teismingumo rūšys. Teismingumo taisyklių nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai. Civilinės bylos, teismo priimtos savo žinion, perdavimo kitam teismui tvarka. Teismingumo atribojimo tarp bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų klausimai.

Bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese samprata ir rūšys. Žyminis mokestis: samprata, rūšys ir dydis, mokėjimo tvarka. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių ir jų atlyginimas valstybei. Užstatas. Išlaidų advokatui atlyginimas.

Teismo nuobaudos, jų rūšys. Teismo baudos. Areštas. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka.

Procesiniai terminai, jų samprata, rūšys, skaičiavimas. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Procesinio termino sustabdymas, prailginimas ir atstatymas.

Įrodinėjimas. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo dalykas. Įrodinėjimo pareiga. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodymų sąvoka, požymiai ir rūšys. Oficialūs įrodymai. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Įrodymų užtikrinimas. Teismo pavedimai.

Taikos sutartis civiliniame procese.

Laikinosios apsaugos priemonės, jų rūšys ir taikymo tvarka.

Pasirengimas nagrinėti civilinę bylą. Teismo pranešimai ir šaukimai. Civilinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme. Teisminio nagrinėjimo tvarka, teismo posėdis, jo dalys. Teismo posėdžio protokolas, jo turinys ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas. Bylos baigimas nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės. Pirmosios instancijos teismo sprendimai ir jų rūšys. Teismo sprendimas už akių. Teismo nutartys. Sprendimo forma ir turinys (jo sudedamosios dalys). Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinės pasekmės. Sprendimo trūkumų šalinimas. Papildomasis sprendimas. Sprendimo išaiškinimas. Apsirikimų rašant sprendimą ir aiškių aritmetinių klaidų jame ištaisymas. Sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas. Skubiai vykdomi sprendimai (rūšys ir pagrindai). Sprendimo vykdymo užtikrinimas.

Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingoji teisena.

Teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė (sąlygos ir pagrindai, tvarka, terminai, sprendimai, jų rūšys). Proceso atnaujinimas.

Tarptautinis civilinis procesas.

 

V TEMA. VYKDYMO PROCESAS

 

Vykdymo proceso sąvoka. Vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. Vykdomojo rašto (jo dublikato) išdavimas. Vykdomosios bylos iškėlimas. Vykdymo veiksmų sustabdymas. Vykdomojo dokumento grąžinimas Išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomosios bylos užbaigimas.

Vykdymo proceso dalyviai. Jų teisės ir pareigos. Teisių ir pareigų realizavimo tvarka. Atstovavimas vykdymo procese. Vykdymo proceso kalba. Kviestiniai.

Taikos sutartis vykdymo procese.

Teismo vaidmuo vykdymo procese, teisėjo sprendimų įforminimas.

Vykdytini teismų ir kitų institucijų sprendimai. Vykdomojo dokumento sąvoka ir rūšys. Vykdomojo dokumento turinys ir išdavimo tvarka.

Vykdymo vieta ir laikas. Skolininko paieškos paskelbimo sąlygos ir tvarka.

Teisių perėmimas vykdymo procese.

Procesiniai terminai. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti. Vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senatis ir jos praleidimo pasekmės.

Antstolio veiksmai priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti. Priverstinio vykdymo priemonės.

Vykdymo išlaidos, rūšys, išieškojimo tvarka.

Raginimo įvykdyti sprendimą geruoju reikšmė. Raginimo įvykdyti sprendimą geruoju turinys ir raginimo įteikimo tvarka.

Skolininko buto ir kitų patalpų apžiūros tvarka.

Išieškojimo nukreipimo į skolininko turtą tvarka. Apribojimai taikomi nukreipiant išieškojimą į fizinio asmens turtą. Apribojimai vykdant išieškojimą iš biudžetinių įstaigų bei valstybės ar savivaldybės įmonių. Skolininko fizinio asmens dalies turte, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, nustatymas. Išieškojimo tvarka likviduojant organizacijas. Išieškojimo nukreipimo į ūkinių bendrijų, individualių (personalinių) įmonių turtą ypatumai.

Turto areštas, procedūra. Turto arešto akto turinys. Turto arešto akto ir turto aprašo pateikimo turto areštų registro tvarkytojui tvarka. Areštuoto turto įkainojimo tvarka ir reikšmė. Ekspertizės skyrimo vykdymo procese tvarka. Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų. Piniginių lėšų, vertybinių popierių, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto tvarka. Turto administravimas vykdymo procese.

Areštuoto turto realizavimo samprata ir būdai. Skolininko ir išieškotojo teisės realizuojant turtą. Atskirų turto rūšių realizavimo ypatumai. Varžytynės. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui.

Išieškojimo nukreipimo į turtines teises ypatumai.

Išieškojimo nukreipimo į skolininko darbo užmokestį ar kitokias jo pajamas tvarka. Išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitokių jo pajamų dydis. Pinigų sumos, į kurias išieškojimas negali būti nukreipiamas. Išlaikymo išieškojimo ypatumai.

Hipotekos, įkeitimo, daikto sulaikymo samprata ir teisinė reikšmė vykdant išieškojimą. Išieškojimo nukreipimas į hipoteka įkeistą turtą, įkeitimu įkeistą turtą, į daikto sulaikymo teise sulaikytą daiktą tvarka ir ypatumai.

Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eilės tvarka. Prisijungimas prie išieškojimo.

Sprendimo įvykdymo atgręžimo samprata ir reikšmė. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo išsprendimas pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme. Sprendimo įvykdymo atgręžimo apribojimai.

Nepiniginio pobūdžio sprendimų samprata ir bendroji vykdymo tvarka. Teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimas Išieškotojui. Iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir įkeldinimo į gyvenamąsias patalpas pagal teismo sprendimą tvarka.

Iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų pagal prokuroro sankciją tvarka. Sprendimų bylose dėl garbės ir orumo gynimo vykdymo ypatumai. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymo tvarka. Sprendimų grąžinti į darbą ir pakeisti atleidimo iš darbo formulavimą neįvykdymo pasekmės.

Antstolio veiksmų apskundimo tvarka ir teisinės pasekmės. Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimus.

Užsienio valstybių ir Europos Sąjungos valstybių narių teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo ypatumai. Europos vykdomojo rašto vykdymas.

 

VI TEMA. ADMINISTRACINĖ TEISĖ

 

Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo protokolas. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas.

Administracinių nuobaudų rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, į nuosavybę, į nustatytą valdymo tvarką, į teisingumą. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas.

 

VII TEMA. BAUDŽIAMOJI TEISĖ. BAUDŽIAMASIS PROCESAS

 

Bausmių rūšys pagal LR baudžiamąjį kodeksą. Teistumas bei jo išnykimas. Baudžiamojo poveikio priemonės, jų skirtumas nuo bausmių.

Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir vešiesiems interesams.

Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo kaip nusikaltimo sudėties požymiai bei baudžiamoji atsakomybė už jį. Nuosprendžio vykdymo senatis. Vengimo išlaikyti savo vaikus sudėties požymiai bei baudžiamoji atsakomybė už jį. Bauda, baudos skyrimo tvarka, baudos išieškojimas. Turto konfiskavimas, turto konfiskavimo vykdymas.

 

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

I. NORMINIAI TEISĖS AKTAI

 

1) Lietuvos Respublikos Konstitucija

2) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

3) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

4) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

5) Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

6) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

7) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

8) Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

9) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

10) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas

11) Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymas

12) Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas

13) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymas

14) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas

15) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas

16) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas

17) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas

18) Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas

19) Lietuvos Respublikos teismų įstatymas

20) Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas

21) Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymas

22) Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

23) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas

24) Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas

25) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas

26) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas

27) Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas

28) Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas

29) Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas

30) Lietuvos Respublikos čekių įstatymas

31) Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas

32) Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas

33) Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas

34) Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

35) Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas

36) Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymas

37) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

38) Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

39) Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas

40) Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas

41) Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

42) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

43) Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

44) Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas

45) Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

46) Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymas

47) Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

48) Lietuvos Respublikos patentų įstatymas

49) Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas

50) Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas

51) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

52) Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, įgyvendinimo

53) Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo

54) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682)

55) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57)

56) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 254 „Dėl reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietoms bei darbo laikui“ (Žin., 2002, Nr. 96-4210).

 

II. TEISINĖ LITERATŪRA

 

1) Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005.

2) Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005.

3) Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999.

4) Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. Vilnius: Justitia, 1996.

5) P. Vitkevičius, S. Vėlyvis, V. Mikelėnas, P. Rasimavičius, V. Staskonis, A. Taminskas, A. Vileita, P. Vitkevičius. Civilinė teisė, Kaunas: Vijusta, 1998.

6) Abramavičius A., Mikelėnas V. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 1999.

7) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001.

8) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justitia, 2002.

9) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Vilnius: Justitia, 2002.

10) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Vilnius: Justitia, 2002.

11) Mikelėnas V. Prievolių teisė. Pirmoji dalis (serija „Naujasis Civilinis kodeksas“). Vilnius: Justitia, 2002.

12) Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius, 2005.

13) Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. I dalis. Vilnius, 2006.

14) Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. – Vilnius, 2003.

15) Piesliakas V. Mokymas apie nusikaltimą ir nusikaltimo sudėtį. Vilnius, 1996.

16) Piesliakas V. Nusikaltimo sudėtis: samprata, elementai ir požymiai // Kriminalinė justicija. LPA Mokslo darbai. 1995. T. 4.

17) Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Vilnius, 2000.

18) Jovaišas K. Nusikaltimai nuosavybei // Teisės problemos. 1995. Nr. 3. Taip pat žr.: Verslo ir komercinė teisė. 1999, Nr. 4-5.

19) Fedosiuk O. Sukčiavimo normos koncepcija naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jos įgyvendinimo problemos // Teisė. 2003, Nr. 48.

20) Fedosiuk O. Turto prievartavimo atribojimo problemos. // Kriminalinė Justicija. LPA Mokslo darbai. 1997. T. 6.

21) Fedosiuk O. Šantažas užsienio valstybių ir Lietuvos baudžiamojoje teisėje // Teisės problemos. 1998, Nr. 3-4.

22) Fedosiuk O. Psichinės prievartos samprata baudžiamojoje teisėje // Jurisprudencija. 2001. T 21 (13).

23) Fedosiuk O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė // Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. 2004. T. 60 (52).

24) Fedosiuk O. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose // Jurisprudencija. 2002. T. 28 (20).

25) Fedosiuk O. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra turtinių prievolių išvengimo bylose // Jurisprudencija. 2006, Nr. 7(85).

26) Jovaišas K. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. // Teisės problemos. 1997, Nr. 3.

27) Misiūnas J. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. (310, 312 str.)// Verslo ir komercinė teisė. 1999, Nr. 4-5.

28) Misiūnas J. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai: BK 310 str., ATPK 177 str. ir 1772 str.// Teisės problemos. 1997, Nr. 3.

29) Piesliakas V. Ekonominiai nusikaltimai Vakarų Europos valstybių ir JAV teisėje. // Kriminalinė Justicija. LPA Mokslo darbai. 1993. T. 1.

30) Piesliakas V. Nusikaltimai ekonomikai. Falsifikuotų prekių gaminimas. Komentaras. // Teisės problemos. 1994. Nr. 1.

31) Piesliakas V. Nusikaltimai ekonomikai. Vertimasis uždrausta komercine ūkine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Komentaras. // Teisės problemos. 1994, Nr. 2.

32) Sinkevičius E. Veikos, susijusios su neteisėtu banko kredito gavimu arba panaudojimu, bei jų teisinio vertinimo problemos. Daktaro disertacija. Vilnius, 1999.

33) Jovaišas K. Nusikaltimai finansams. // Teisės problemos. 1996, Nr. 3.

34) Piesliakas V. Nusikaltimai finansams. Operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais taisyklių pažeidimas. Komentaras. // Teisės problemos. 1994, Nr. 4.

35) Piesliakas V. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Nusikalstamas apskaitos vedimas. Komentaras. // Teisės problemos. 1993, Nr. 2.

36) Sinkevičius E. Vertybiniai popieriai kaip nusikaltimų dalykas // Kriminalinė Justicija. LPA Mokslo darbai. 1997. T. 6.

37) Ušinskaitė D. Mokėjimo instrumento sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje // Jurisprudencija. 2004, Nr. 60 (52).

 

III. TEISMŲ PRAKTIKA

 

1) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (Nutarimų, sprendimų ir išvadų rinkiniai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainė internete adresu http://www. lrkt. lt/);

2) Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (šaltiniai – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo svetainė internete adresu http://www. lat. litlex. lt/;

3) Administracinių teismų praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis.

______________