LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 8, 11, 14 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. gegužės 24 d. Nr. X-1150

Vilnius

 

Žin., 2002, Nr. 56-2225)

 

1 straipsnis.         2 straipsnio 4, 5, 8, 9, 11 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 14 dalimi

1. 2 straipsnio 4 dalyje po žodžio „psichosocialinių“ įrašyti žodžius „ir kitų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai – žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Visuomenės sveikatos priežiūros auditas – asmenų teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų veiksmingumo, kokybės (tinkamumo) ir prieinamumo įvertinimas.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė – visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimo ir (ar) esamo poveikio visuomenės sveikatai nustatymas, apibūdinimas ir vertinimas bei išvadų ir pasiūlymų, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui ar jį riboti, rengimas.“

5. 2 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžio „aplinkos“ įrašyti žodžius „visuomenės sveikatai darančių įtaką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Visuomenės sveikatos sauga – organizacinių, techninių, socialinių, ekonominių ir teisinių priemonių, skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai apsaugoti nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių kenksmingo poveikio arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti, visuma.“

6. Papildyti 2 straipsnį 14 dalimi:

14. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – įgaliotų valstybės institucijų ir pareigūnų atliekami veiksmai ūkinės komercinės veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugos norminių teisės aktų reikalavimams įvertinti bei administracinėms poveikio priemonėms taikyti.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų sistemos struktūra

1. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų sistemą sudaro:

1) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo įstaigos;

2) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios biudžetinės ir viešosios visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir įgyvendinančios organizacines, socialines bei medicinos priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti;

3) kiti juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, kurie įgyvendina organizacines, teisines, ekonomines, technines ir (ar) socialines priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti, ir įstatymų nustatyta tvarka yra sudarę sutartis su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

2. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos steigiamos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra

1. Savivaldybės:

1) vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), siekdamos gauti išsamią informaciją apie savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remdamosi planuoti bei įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemones;

2) organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje;

3) rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgdamos į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas;

4) dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;

5) vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo mokyklose, veiklą, organizuoja ir koordinuoja studentų sveikatinimo priemones;

6) įtraukia į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius;

7) vykdo kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti steigia visuomenės sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pagrindu turi teisę teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams.

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašą ir joms keliamus kvalifikacinius reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

4. Savivaldybių vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei kitų teisėtai įgytų lėšų.

5. Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės kasmet Sveikatos apsaugos ministerijai teikia ataskaitą, o prireikus ir papildomą informaciją apie savivaldybės vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Valstybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra

1. Valstybės institucijų kompetenciją visuomenės sveikatos priežiūros srityje nustato šis Įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, taip pat kiti teisės aktai, reglamentuojantys atskiras visuomenės sveikatos priežiūros sritis, apibrėžtas Sveikatos sistemos įstatyme.

2. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, veikiančių visoje valstybės teritorijoje, steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija ar kita Vyriausybės įgaliota institucija. Šių įstaigų veikla skirta teisės aktų nustatytiems visuomenės sveikatos priežiūros tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

3. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios biudžetinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kurių steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija, veikiančios visoje valstybės teritorijoje, vykdo:

1) lėtinių neinfekcinių ligų ir nelaimingų atsitikimų bei traumų profilaktiką, įgyvendindamos sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo bei aplinkos sveikatos ir maisto saugos politiką;

2) visuomenės psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų bei priklausomybės ligų profilaktiką ir stebėseną (monitoringą), organizuodamos koordinuotą, multidisciplininę, kompleksinę profilaktikos, gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos sistemą psichikos sutrikimus turintiems asmenims ir jų šeimoms, užtikrindamos tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą vykdant programas, skirtas smurto, prievartos, patyčių, agresijos šeimoje, darbe bei visuomenėje, saviagresijos augimo stabilizavimui ir mažinimui, įgyvendindamos politiką, leidžiančią mažinti priklausomybių alkoholiui, tabakui, psichoaktyvioms medžiagoms skaičių bei su tuo susijusią ekonominę naštą;

3) žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros profilaktikos ir kontrolės priemones, siekdamos mažinti šalies gyventojų sergamumą, mirtingumą ir invalidumą nuo jų, kai kurių užkrečiamųjų ligų likvidavimą, tinkamą pasirengimą ir reagavimą į iškilusias dėl užkrečiamųjų ligų grėsmes visuomenei;

4) profesinės sveikatos stebėseną (monitoringą) ir profesinės sveikatos pakenkimų profilaktiką, apimančią darbo aplinkos ir darbuotojų sveikatos tyrimus, profesinių ligų registravimą ir kitas funkcijas, nustatytas darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose.

4. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių biudžetinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija, veikiančių visoje valstybės teritorijoje, nomenklatūrą, atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje išvardytas veiklos sritis, tvirtina Vyriausybė.

5. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba) ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų kompetencija apibrėžta šio Įstatymo 15 straipsnyje.

6. Apskrities viršininkas visuomenės sveikatos priežiūros srityje koordinuoja visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą apskrities teritorijoje ir vykdo kitas Apskrities valdymo įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

8 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis.       Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų sistemos koordinavimas ir kontrolė

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Sveikatos apsaugos ministerija ir pagal kompetenciją kitos institucijos.“

 

7 straipsnis. 11 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

11 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

14 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

9 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis.     Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų kompetencija

1. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba:

1) pagal kompetenciją organizuoja visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimą pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas sveikatos politikos kryptis;

2) vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę: asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionariose globos ir slaugos įstaigose, keleiviniuose laivuose ir keltuose, keleiviniuose traukiniuose; policijos areštinėse ir laisvės atėmimo vietose; privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės įmonėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialuose (toliau – įmonė), gaminančiose su maistu besiliečiančius ir kosmetikos gaminius;

3) vykdo kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

4) pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

5) pagal kompetenciją dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

6) pagal kompetenciją vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;

7) pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese;

8) pagal kompetenciją, apibrėžtą šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose, priima teisės aktus;

9) pagal kompetenciją rengia visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų bei programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;

10) atlieka kitas visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo funkcijas, kurias reglamentuoja šis ir kiti įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. Šio straipsnio 1 dalies 27 punktuose numatytas funkcijas Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba įgyvendina tiek tiesiogiai, tiek per jai pavaldžias teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas.

3. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos:

1) vykdo šio straipsnio 1 dalies 27 punktuose nustatytas funkcijas;

2) šio Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims išduoda leidimushigienos pasus, vykdo jų sąlygų laikymosi priežiūrą;

3) atlieka kitas visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo funkcijas, kurias reglamentuoja šis ir kiti įstatymai bei kiti teisės aktai.

4. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų nuostatus ir struktūrą tvirtina Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.“

 

10 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Visuomenės sveikatos saugos reglamentas (higienos norma)

1. Privalomuosius higienos normatyvus bei taisykles, reglamentuojančias fizinių ir juridinių asmenų veiklą, nustato Visuomenės sveikatos saugos reglamentas (higienos norma).

2. Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota įstaiga pagal kompetenciją vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) efektyvumo stebėseną (monitoringą).“

 

11 straipsnis. 19 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

19 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

12 straipsnis.       21 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies pakeitimas bei straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „garso“ įrašyti žodį „triukšmo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios Spinduliuotės, triukšmo, vibracijos, kitų kenksmingų fizikinių veiksnių ribojimas;“.

2. Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės ir savivaldybių institucijos pagal kompetenciją užtikrina šio straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių vykdymą.“

3. Papildyti 21 straipsnį 3 dalimi:

3. Fiziniai, juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje vykdydami ūkinę komercinę veiklą, kuri gali turėti neigiamos įtakos visuomenės sveikatai, privalo turėti leidimąhigienos pasą. Ūkinės komercinės veiklos, kuriai būtinas leidimashigienos pasas, sąrašą ir leidimohigienos paso išdavimo taisykles tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Už leidimųhigienos pasų išdavimą imama valstybės rinkliava.“

 

13 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

22 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

14 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos

1. Asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys, valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus ar atliekant ūkio subjektų rekonstrukcijas, gamybos proceso modernizavimą ar keitimą, kurių metu pasikeičia planuojamos ūkinės veiklos rūšis ar jos intensyvumas. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymą organizuoja teritorijų planavimo organizatorius.

2. Ūkinės komercinės veiklos rūšis, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžius, režimo reikalavimus nustato Vyriausybė. Sanitarinių apsaugos zonų dydžiai Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti tikslinami (didinami arba mažinami).

3. Sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją vykdo savivaldybių institucijos, Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos įstaigos ir kitos valstybės valdymo institucijos.“

 

15 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Neinfekcinių ligų, būdingų teritorijos administraciniam vienetui, epidemiologinį stebėjimą atlieka savivaldybių institucijos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo nustatyta tvarka.“

 

16 straipsnis.       36 straipsnio pavadinimo, 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

36 straipsnio pavadinime vietoj žodžio „ugdymas“ įrašyti žodį „stiprinimas“, pakeisti straipsnio 1 dalį, papildyti straipsnį 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Vaikų sveikatos sauga ir stiprinimas

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir bendrojo lavinimo mokyklose turi būti sudarytos sąlygos vaikų sveikatai išsaugoti ir stiprinti, vaikų sveikatos priežiūrai užtikrinti.

2. Vaikų sveikatos sauga įgyvendinama:

1) užtikrinant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas vaikų ugdymo, mokymosi, mitybos, kūno kultūros ir sporto, poilsio, medicinos bei psichologinės pagalbos teikimo sąlygas ugdymo įstaigose ir vaikų apsaugą nuo fizinę bei psichinę sveikatą žalojančio poveikio;

2) užtikrinant visiems vaikams tinkamą sveikatos priežiūrą;

3) didinant visų vaikų imunitetą užkrečiamosioms ligoms, nuo kurių skiepijama.

3. Vyriausybė tvirtina Vaikų sveikatos stiprinimo programą, numatančią vaikų aplinkos sveikatinimo priemones, sveikatos ugdymą, ligų ir traumų profilaktiką bei kontrolę.“

 

17 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

1. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustatomas visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimas poveikis visuomenės sveikatai.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.“

 

18 straipsnis. 39 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė atliekama nustatant, apibūdinant ir įvertinant fizikinių, cheminių, biologinių, mutageninių, teratogeninių, psichosocialinių, ergonominių ir kitų veiksnių galimą ir (ar) esamą įtaką visuomenės sveikatai ir parengiant išvadas bei pasiūlymus, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui ar jį riboti.“

2. Pakeisti 39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizę gali atlikti asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę verstis šia veikla. Valstybinę visuomenės sveikatos saugos ekspertizę Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka atlieka Vyriausybės įgaliotos valstybės įstaigos.“

 

19 straipsnis. 41 straipsnio papildymas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalimis

Papildyti 41 straipsnį 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalimis:

5. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė vykdoma Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nustatyta tvarka.

6. Vykdydami valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose apibrėžtuose objektuose (toliau – kontrolės objektai) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tarnautojai turi teisę:

1) pateikę tarnybinį pažymėjimą ir įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens išduotą pavedimą, laisvai ir be išankstinio perspėjimo įeiti į kontrolės objektus jų darbo metu;

2) tikrinti, ar laikomasi visuomenės sveikatos priežiūros norminių teisės aktų reikalavimų;

3) reikalauti, kad kontrolės objektų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir teiktų paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;

4) siūlyti atitinkamai institucijai sustabdyti ar panaikinti licenciją verstis ūkine komercine veikla asmenims, kurių vykdoma veikla gali padaryti ar padarė žalos sveikatai;

5) Produktų saugos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos ribojimo priemones.

7. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų valstybės tarnautojai gali turėti ir kitų teisių, nustatytų kitais įstatymais.

8. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tarnautojai, įgalioti atlikti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tarnautojų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

10. Valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę krašto apsaugos sistemos institucijose krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija, vykdo krašto apsaugos ministro įgaliota institucija. Krašto apsaugos ministro įgaliotos institucijos tarnautojai, įgalioti atlikti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, turi šio straipsnio 6 dalyje ir kituose įstatymuose nustatytas teises. Krašto apsaugos ministro įgaliotos institucijos tarnautojai, įgalioti atlikti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

11. Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus atlieka Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldi Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.“

 

20 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Valstybinis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos auditas

Valstybinį visuomenės sveikatos priežiūros veiklos auditą vykdo Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota įstaiga Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

21 straipsnis.       43 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios, 4 dalies pakeitimas ir 5 dalies papildymas 5 punktu

1. 43 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. licencijas verstis visuomenės sveikatos priežiūra išduoda, įregistruoja, perregistruoja, atnaujina, sustabdo jų galiojimą arba panaikina ir apie tai skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija. Už licencijos išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.“

3. Papildyti 43 straipsnio 5 dalį 5 punktu:

5) licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją.“

 

22 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Juridinių asmenų teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla

1. Verstis šio straipsnio 2 dalyje nurodyta visuomenės sveikatos priežiūros veikla turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas), turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (toliau – licencija).

2. Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys:

1) privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;

2) privalomasis higienos įgūdžių mokymas;

3) privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;

4) profesinės rizikos vertinimas;

5) visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;

6) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

7) privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

3. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos išduodamos, jei darbo santykių su juridiniu asmeniu ar filialu turi bent vienas specialistas, kuris turi visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją ir kuriam juridinis asmuo ar filialas yra pagrindinė darbovietė.

4. Privalomieji pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymai vykdomi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas programas.

5. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

6. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė atliekama Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus metodinius nurodymus.

8. Privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas, taip pat šiai veiklai naudojamos priemonės turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

9. Kiekvienos šio straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

10. Licencija išduodama neribotam laikui. Už licencijos ar jos dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava.

11. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų rūšių veiklai licencijas išduoda, atsisako išduoti, sustabdo, panaikina licencijos galiojimą Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Licencijuojamos veiklos kontrolę sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka vykdo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.“

 

23 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir įsigaliojimas

1. Vyriausybė arba jos įgaliotos valstybės institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir patvirtina būtinus šiam įstatymui įgyvendinti teisės aktus.

2. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d., išskyrus Įstatymo 3, 4, 9, 14, 19, 20, 21 ir 22 straipsnius, kurie įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d., ir Įstatymo 23 straipsnio 1 ir 3 dalis.

3. Vyriausybė, rengdama Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, įtraukia Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos į asignavimų valdytojus ir numato finansavimą savivaldybių vykdomai visuomenės sveikatos priežiūrai.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS