LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 24 d. Nr. A1-139

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo 1 punktą taip:

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau vadinama – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT), ir šių kriterijų taikymą.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse:

2.1. išdėstau 14 punktą taip:

14. Asmenys registruojasi teritorinėje darbo biržoje socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.“;

2.2. išdėstau 15 punktą taip:

15. Teritorinėje darbo biržoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens įregistravimo dienos, dalyvaujant asmeniui ir konsultuojantis su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, sudaromas asmens individualus profesinės reabilitacijos planas.“;

2.3. išdėstau 21 punktą taip:

21. Teritorinė darbo birža, sudariusi asmens individualų profesinės reabilitacijos planą, išduoda jam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntimą, kuriame nurodo asmens atvykimo į šią įstaigą datą. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 3 darbo dienos nuo individualaus plano sudarymo datos.

Siuntime nurodyta asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų, taip pat asmens pageidavimu – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų pagal asmens pageidaujamą profesinės reabilitacijos programą.

Asmeniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą per siuntime nurodytą laiką, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.“;

2.4. įrašau 22 punkte vietoj skaičiaus ir žodžių „5 darbo dienas“ skaičių ir žodžius „12 darbo dienų“;

2.5. įrašau 28.3 punkte po žodžių „mokančią instituciją“ žodžius „ir kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu“;

2.6. įrašau 33 punkte po žodžių „Teritorinė darbo birža“ žodžius „ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos“;

2.7. įrašau 35.3.2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „25 procentus“ skaičių ir žodį „30 procentų“;

2.8. papildau nauju 42 punktu (buvusį 42 punktą atitinkamai laikau 43 punktu):

42. NDNT, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir Lietuvos darbo birža, esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia vienos kitoms bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui planuoti, paslaugoms teikti bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatams įvertinti.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ