LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-150 „DĖL MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS IR LEIDIMŲ VAŽIUOTI JOMIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 18 d. Nr. 3-182

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150 „Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1783), ir išdėstau 11 punktą taip:

11. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams naudotojo mokestis negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai mokestis permokamas sumokant didesnę sumą, negu priklauso tai transporto priemonės kategorijai, kai sumokama už transporto priemonę, už kurią mokėti neprivaloma, arba kai norint sumokėti kitą mokestį per klaidą sumokamas naudotojo mokestis mokėjimo dokumente nurodant naudotojo mokesčio įmokos kodą. Naudotojo mokestis gali būti grąžinamas tik pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu išduotą pažymą. Kartu su prašymu Kelių direkcijai pateikiamas ir mokėjimo dokumentas. Kelių direkcija pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir grąžinimo priežastys, transporto priemonės savininkui ar valdytojui išduoda per penkias darbo dienas. Pažymoje nurodytą naudotojo mokesčio grąžintiną sumą pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo rašytinį prašymą grąžinti klaidingai sumokėtą ar permokėtą naudotojo mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai rašytinį prašymą Kelių direkcijai dėl pažymos išdavimo dėl klaidingai sumokėtos ar permokėtos naudotojo mokesčio sumos grąžinimo gali pateikti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sumokėjimo datos arba nuo šio įsakymo pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu mokestis sumokėtas iki šio įsakymo pakeitimo įsigaliojimo. Gautą pažymą su prašymu grąžinti mokestį transporto priemonės savininkas ar valdytojas pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų neteisingai sumokėtas ar permokėtas naudotojo mokestis neįskaitomas nei kaip kitas mokestis, nei už kitą mokėjimo periodą.“

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS