LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. gegužės 17 d. Nr. D1-269

Vilnius

 

 

Papildau Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2005, Nr. 43-1389), šiuo 211 punktu:

211. Vandens telkiniuose draudžiama laikyti ir naudoti laivus (išskyrus burines jachtas), kurių horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 m2 arba aukštis virš vandens paviršiaus daugiau kaip 2 m (neskaitant stiebų ir antenų). Šis apribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose, vidaus vandenų keliams priskirtuose vandens telkinių ruožuose (dalyse), taip pat kituose vandens telkiniuose teisės aktų nustatyta tvarka vykdant vandens telkinių valymo, gilinimo, statybos, tyrinėjimo, sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo, avarijų likvidavimo darbus, verslinę ar specialiąją žvejybą, archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus.“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS