LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. gegužės 10 d. Nr. X-1121

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649, Nr. 68-2763, Nr. 112-4974, 4975; 2004, Nr. 124-4491)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusius 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktus laikyti atitinkamai 1, 2 ir 3 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________