LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. gegužės 10 d. Nr. V-364

Vilnius

 

 

Papildau Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619), šiuo nauju 16 punktu ir išdėstau jį taip:

16. Audinių bankas:

16.1. audinių paėmimas, apdorojimas, saugojimas, paskirstymas;

16.2. ląstelių paėmimas, apdorojimas, saugojimas, paskirstymas.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS