LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. balandžio 27 d. Nr. D1-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės mero 2006 m. birželio 30 d. rašte Nr. 3.21/S6-151 išdėstytus motyvus,

Papildau Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2005, Nr. 43-1389; 2006, Nr. 51-1900), šia 44 eilute:

44. Utenos r.; Alaušo ež.; 1071,8; 12231126; 31-24; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant verslinę ar specialiąją žvejybą (plaukiant lėta eiga).“

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS