LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMAVIMO APIE LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMĄ IR SUTEIKTOS PARAMOS VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 26 d. Nr. 3D-191

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL 2006 L 384, p. 8), 76 straipsniu, 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 386, p. 15), 58 straipsniu ir VI priedu, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir jos viešinimo strategija,

tvirtinu Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 26 d. įsakymu

Nr. 3D-191

 

INFORMAVIMO APIE LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMĄ IR SUTEIKTOS PARAMOS VIEŠINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (toliau – Programa) ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias nuostatas, kurių turi laikytis Programą administruojančios institucijos ir paramos gavėjai, įgyvendindami pagal Programos priemones finansuojamus projektus. Taisyklių tikslas – padėti skaidriai administruoti ir sėkmingai panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) paramos lėšas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL 2006 L 384, p. 8), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 386, p. 15), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir jos viešinimo strategija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse bei atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMAVIMO IR viešinimo PRIEMONĖS

 

4. Informavimo apie Programą ir suteiktos paramos viešinimo priemonės yra skirtos tam, kad galimi pareiškėjai ir paramos gavėjai, projektų, finansuojamų įgyvendinant Programą, tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2007–2013 m., šios paramos galimybes ir rezultatus.

5. Viešinimo priemonės, kurių privalo imtis tiek Programą administruojančios institucijos, tiek paramos gavėjai, įgyvendindami projektus, finansuojamus pagal Programą, nustatomos šiomis Taisyklėmis ir paramos sutartimis.

6. Už visuomenės bei galimų pareiškėjų informavimą apie programą, jos galimybes, įgyvendinimo rezultatus, administravimą, atsakomybės bei funkcijų pasiskirstymą ir jų viešinimą atsakinga Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija).

7. Už galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimą apie Programos įgyvendinimo eigą, konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant Programos priemones ir viešinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Agentūra užtikrina, kad paramos gavėjai tinkamai įgyvendintų šiose Taisyklėse numatytas informavimo ir viešinimo priemones.

8. Už informavimą apie konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant Programos priemones ir jų viešinimą atsakingi paramos gavėjai.

9. Pagrindinės informavimo ir viešinimo priemonės yra šios:

9.1. informacinės kampanijos:

9.1.1. pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radijo kanalais, spaudoje, per naujienų agentūras bei pranešimai galimiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, spaudos konferencijos;

9.1.2. informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai, konkursai ir supažindinimas su kaimo plėtros raida šalyje ir užsienyje;

9.2. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (knygos, plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo ir reklaminė medžiaga, kitos techninės priemonės;

9.3. aiškinamieji stendai;

9.4. informaciniai stendai;

9.5. išorinės ženklinimo priemonės programos įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės prekės su EŽŪFKP programos atributika, raktų pakabukai ir kt.);

9.6. pranešimai, kiti dokumentai pareiškėjams ir paramos gavėjams (Programos priemonių įgyvendinimo taisyklės, kiti teisės aktai, projektų paraiškos formos, paramos sutartys, kvietimai teikti paraiškas ir kt.);

9.7. Ministerijos ir Agentūros tinklalapiai;

9.8. kitos priemonės.

10. Visuomenės informavimo apie Programą ir jos viešinimo veiksmus įgyvendins tiek Programą administruojančios institucijos, tiek paramos gavėjai.

11. Visoms informavimo ir viešinimo priemonėms turi būti taikomi šie techniniai elementai:

11.1. šūkis, aiškinantis Europos Bendrijos (toliau – EB) vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ [1] ir Programos logotipas. Naudotini Programos logotipo ir vėliavos variantai pateikiami šių Taisyklių 1 priede;

11.2. Europos emblema (vėliava) pagal šių Taisyklių 2 priede apibūdintus grafinius Europos vėliavos standartus dėl emblemos ir standartinių spalvų naudojimo;

11.3. EB LEADER logotipas, jei įgyvendinami pagal LEADER kryptį finansuojami veiksmai ir priemonės. Logotipo pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 2 priede;

11.4. visų leidinių (lankstinukų, informacinių lapelių ir kt.) ir plakatų antraštiniame lape turi būti naudojami užrašai: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Jei naudojama nacionalinė ar vietos (gyvenamosios vietovės) emblema, pateikiama ir Europos Bendrijos emblema (vėliava). Taip pat leidiniuose turi būti nuorodos į įstaigą, kuri atsako už informacijos turinį, ir į ministeriją, paskirtą minėtoms paramos priemonėms įgyvendinti;

11.5. jei informacija pateikiama elektroninėmis priemonėmis (tinklalapiuose, galimiems pareiškėjams skirtose duomenų bazėse) arba vaizdo bei garso medžiaga, turi būti paminėta arba naudojami užrašai: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ bent pagrindiniame puslapyje ir nuoroda su Europos Komisijos tinklalapiu, skirtu EŽŪFKP.

12. Tiek Programą administruojančios institucijos, tiek paramos gavėjai privalo:

12.1. prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešinimo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę;

12.2. projekto metu įsigytas materialines vertybes (įrangą, baldus, techniką ir kt.) ar įrengtas patalpas (informacinius centrus ir kt.) pažymėti Programos logotipu, šūkiu „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB emblema (vėliava). Jei įgyvendinami pagal LEADER kryptį finansuojami veiksmai ir priemonės, naudojamas ir EB LEADER logotipas;

12.3. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones;

12.4. Projekto viešinimo veiklos mastai turi būti tiesiogiai proporcingi projekto tikslams ir veiklos apimčiai.

 

III. VALDYMO INSTITUCIJOS PAREIGOS

 

13. Valdymo institucija atsako už Programos viešinimą.

14. Ministerija visuomenei, galimiems pareiškėjams ir paramos gavėjams kuo plačiau skelbia ir teikia išsamią informaciją apie Programą.

15. Ministerija galimiems pareiškėjams ir paramos gavėjams teikia aiškią ir naujausią informaciją apie:

15.1. procedūras, kurias privaloma vykdyti paramai pagal Programą gauti;

15.2. paraiškų paramai gauti vertinimo tvarką;

15.3. reikalavimus pareiškėjui ir paraiškos tinkamumui, tinkamumo skirti paramą ir prioritetiškumo vertinimą;

15.4. asmenis nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, galinčius teikti informaciją apie Programos priemones.

16. Ministerija teikia informaciją visoms įstaigoms, kurios gali padėti ją perduoti galimiems pareiškėjams, ypač:

16.1. centrinės ir vietos valdžios institucijoms;

16.2. profesinėms sąjungoms;

16.3. socialiniams ir ekonominiams partneriams;

16.4. nevyriausybinėms organizacijoms, vyrų ir moterų lygybę skatinančioms įstaigoms ir aplinkosaugos srities įstaigoms;

16.5. Lietuvos kaimo tinklui (iki jo įkūrimo – Vietos veiklos grupių tinklui);

16.6. Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje;

16.7. Europos informacijos centrams.

17. Ministerija informuoja visuomenę apie Europos Komisijos priimtą Programą ir jos atnaujinimą, pagrindinius laimėjimus ją įgyvendinant ir pabaigą.

18. Ministerija nuo 2008 m. bent kartą per metus Ministerijos tinklalapyje ar kitu būdu skelbia paramos gavėjų sąrašą, priemonių pavadinimus ir joms skirtų lėšų sumas (nurodant EB EŽŪFKP ir nacionalinio bendrojo finansavimo šaltinių lėšų sumas).

19. Ministerija Programos viešinimo pareigas vykdo naudodamasi visomis informavimo priemonėmis atitinkamu teritoriniu lygiu. Į tokias informavimo priemones įtrauktos šių Taisyklių 9.1, 9.2, 9.5–9.7 punktuose ir visos kitos tinkamomis laikomos žiniasklaidos priemonės.

20. Ministerija visuomenės informavimo ir Programos viešinimo priemonėms turi taikyti šių Taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytus reikalavimus.

21. Ministerija šiame skyriuje išvardytus Programos viešinimo ir visuomenės informavimo veiksmus vykdo pati arba paveda juos vykdyti Agentūrai.

22. Kitos Valdymo institucijos ir Agentūros informavimo ir viešinimo pareigos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse.

 

IV. PARAMOS GAVĖJŲ PAREIGOS

 

23. Paramos gavėjai, kaip numatyta paramos sutartyse, prisideda prie Programos viešinimo ir informavimo.

24. Jeigu projektas, kurio bendra vertė yra iki 50 000 EUR (172 640 Lt), paramos gavėjas vykdo šių Taisyklių 12.2 punkte numatytus suteiktos paramos viešinimo reikalavimus.

25. Jeigu projektas, kurio bendra investicinė vertė viršija 50 000 EUR (172 640 Lt), paramos gavėjas įrengia aiškinamąjį stendą. Toks stendas taip pat privalo būti įrengtas pagal LEADER kryptį finansuojamų vietos veiklos grupių projektų įgyvendinimo vietose.

26. Reikalavimai aiškinamajam stendui (stendo pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 3 priede):

26.1. projekto vykdytojas stendą įrengia gerai matomoje vietoje pastato patalpoje (viešojo naudojimo paskirties patalpoje, jei tokia yra) arba lauke (pvz., ūkyje ar maisto gamybos įmonėje) pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus ar kitą veiklą, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos;

26.2. stendas turi aiškiai ir suprantamai informuoti apie EB EŽŪFKP iš dalies finansuojamą projektą. Jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, EB vėliava ir šūkis „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, ir EB LEADER logotipas, jei projektas įgyvendinamas pagal LEADER kryptį. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 procentus stendo ploto.

27. Infrastruktūros kūrimo vietoje, kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą ir bendra tokio projekto vertė viršija 500 000 EUR (1 726 400 Lt), privalo būti įrengtas informacinis stendas.

28. Reikalavimai informaciniam stendui:

28.1. stendo tikslas – informuoti visuomenę apie EB EŽŪFKP iš dalies finansuojamą projektą;

28.2. stendas statomas ar kabinamas lauke gerai matomoje projekto vykdymo vietoje ir turi būti įrengtas pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus ar kitą veiklą, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos;

28.3. stendas horizontaliai skirstomas į tris arba keturias dalis, kaip parodyta šių Taisyklių 3 priede;

28.4. viršutinėje dalyje pateikiama informacija apie EB EŽŪFKP paramą. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto. Kairėje pusėje dedama EB emblema (vėliava), o dešinėje rašoma: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip trečiojoje stendo dalyje, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai;

28.5. antrojoje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas;

28.6. trečiojoje dalyje kairėje pusėje rašoma: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje dedamas Programos logotipas. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis nei užrašo prie EB emblemos (vėliavos), tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

28.7. ketvirtojoje dalyje gali būti nurodomi paramos gavėjai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir EB EŽŪFKP, nacionalinio bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšų sumos.

29. Vietos veiklos grupių projektams, finansuojamiems pagal LEADER kryptį, atsižvelgiant į projekto pobūdį, gali būti taikomos šių Taisyklių 9.1.2, 9.2 arba 9.5 punktuose nurodytos viešinimo priemonės.

______________


Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programą ir suteiktos

paramos viešinimo taisyklių

1 priedas

 

Programos logotipas ir jo erdvės variantai:

 

KPF4

 

 

KPF3 

KPF3

______________


Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programą ir suteiktos

paramos viešinimo taisyklių

2 priedas

 

GRAFINIAI EUROPOS VĖLIAVOS STANDARTAI IR LEADER LOGOTIPAS

 

I. EUROPOS VĖLIAVA

 

1. Simbolinis apibūdinimas: mėlyno dangaus fone dvylika aukso žvaigždžių sudaro apskritimą, simbolizuojantį Europos tautų vienybę. Žvaigždžių skaičius nesikeičia, skaičius 12 yra tobulumo ir vienybės simbolis.

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/images/europ_flag/jaune.jpg

 

2. Apibūdinimas pagal heraldiką: žydrame lauke dvylikos penkiakampių aukso žvaigždžių, kurių galai nesusisiekia, apskritimas.

3. Geometrinis apibūdinimas: emblema yra mėlynas stačiakampis, kurio ilgis pusantro karto didesnis už plotį. Dvylika vienodais intervalais išdėstytų aukso žvaigždžių sudaro įsivaizduojamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo vietoje. Apskritimo spindulys lygus trečdaliui stačiakampio aukščio. Kiekviena žvaigždė turi penkis kampus, kurie išsidėstę ant nematomo apskritimo perimetro, o jo spindulys lygus vienai aštuonioliktajai stačiakampio aukščio. Visos žvaigždės yra vertikalios, t. y. vienas žvaigždės kampas nukreiptas į viršų, o du apatiniai kampai yra vienoje horizontalioje linijoje, kuri statmena stačiakampio kampui. Apskritimas išdėstytas taip, kad žvaigždės yra valandos simbolio laikrodžio ciferblate vietoje. Žvaigždžių visada yra dvylika.

 

Geometric description

 

4. Nustatytos spalvos:

4.1. emblema yra tokių spalvų: mėlyna (PANTONE REFLEX BLUE) stačiakampio fonui. Tarptautinė PANTONE paletė plačiai žinoma ir lengvai prieinama net neprofesionalams;

4.2. keturių spalvų derinys: naudojant keturių spalvų derinį dviejų standartinių spalvų naudoti negalima. Jos turi būti išgautos pasitelkus keturių spalvų derinį naudojant keturias spalvas. PANTONE YELLOW spalva išgaunama naudojant 100 proc. „Process Yellow“. Sumaišius 100 proc. „Process Cyan“ ir 80 proc. „Process Magenta“ galima gauti spalvą, labai artimą PANTONE REFLEX BLUE. Internete PANTONE REFLEX BLUE atitinka interneto paletės spalvą RGB: 0/0/153 (šešioliktainis: 000099); PANTONE YELLOW – interneto paletės spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainis: FFCC00);

4.3. monochrominio atgaminimo procesas: kai naudojama tik juoda spalva, reikia juodai apibrėžti stačiakampio kontūrą ir atspausti juodas žvaigždes baltame fone.

 

Monochrome reproduction

 

4.4. jeigu ženklas išgaunamas naudojant tik mėlyną spalvą (be abejo, tai turi būti „Reflex Blue“), visas fonas yra mėlynas, o visos žvaigždės atgaminamos spausdinant negatyvu baltai;

 

Monochrome reproduction

 

4.5. spausdinimas spalvotame fone: ženklą pageidautina spausdinti ant balto pagrindo. Reikėtų vengti daugiaspalvių pagrindų, o ypač spalvų, kurios nedera prie mėlynos. Jeigu neįmanoma išvengti spalvoto pagrindo, būtinas baltas stačiakampio apvadas, kurio plotis sudaro 1/25 stačiakampio aukščio.

 

Reproduction on coloured background

 

II. LEADER LOGOTIPAS

 

cid:image001.gif@01C78360.5D82C9E0

______________


Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programą ir suteiktos

paramos viešinimo taisyklių

3 priedas

 

Informacinio stendo pavyzdys

 

KPF1 

 

Aiškinamojo stendo pavyzdys

 

KPF2 

______________

 [1] Šis reikalavimas netaikomas smulkioms išorinėms ženklinimo priemonėms, kurios skirtos Programos įvaizdžiui formuoti (kanceliarinės prekėms ir kt.).