LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. balandžio 5 d. Nr. X-1080

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 17 straipsnio 7 dalį 4 punktu:

4) per 40 darbo dienų, jeigu asmuo, pretenduojantis gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba atitinkamą asmens patikimumo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka yra atrinktas valstybės tarnautojo, valstybės pareigūno, teisėjo ar profesinės karo tarnybos kario pareigoms, susijusioms su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne, naudojimu ar jos apsauga, arba yra laimėjęs konkursą į tokias valstybės tarnautojo pareigas.“

2. 17 straipsnio 9 dalį papildyti nauju antru sakiniu, po žodžių „susipažinti su įslaptinta informacija“ įrašyti žodžius „sprendimą priėmęs“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su atitinkama slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija išdavimo paslapčių subjektas privalo priimti per 20 darbo dienų nuo Valstybės saugumo departamento sutikimo išduoti tokį leidimą pasirašymo dienos. Sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su atitinkama slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija išdavimo paslapčių subjekto vadovui per 20 darbo dienų nuo Valstybės saugumo departamento sutikimo išduoti tokį leidimą pasirašymo dienos priima paslapčių subjekto vadovą į pareigas skiriantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo. Apie išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sprendimą priėmęs paslapčių subjektas per 10 darbo dienų privalo pranešti Valstybės saugumo departamentui.“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba atitinkamą asmens patikimumo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų valstybės tarnautojo, valstybės pareigūno, teisėjo ar profesinės karo tarnybos kario pareigoms, susijusioms su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne, naudojimu ar jos apsauga, ar laimėjusių konkursą į tokias valstybės tarnautojo pareigas, tikrinimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytais terminais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________