LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO PREMIJŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. liepos 8 d. Nr. 812

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Padaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarime Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-703, Nr. 74-1396), šiuos pakeitimus:

1.1. nutarimo antraštėje ir tekste, nurodytuoju nutarimu tvirtinamų dokumentų antraštėse ir tekste nuorodą „Lietuvos Respublikos mokslo premijos“ pakeisti nuoroda „Lietuvos mokslo premijos“;

1.2. išdėstyti 1 punkto antrąją pastraipą taip:

„Nurodytųjų premijų dydis 250 kartų viršija minimalų gyvenimo lygį“;

1.3. išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai pagaminti Lietuvos mokslo premijos laureato diplomus, taip pat kasmet numatyti lėšas Lietuvos mokslo premijoms mokėti ir išlaidoms, susijusioms su Lietuvos mokslo premijų komiteto darbu, padengti“;

1.4. papildyti nutarimą šiuo 5 punktu:

5. Lietuvos mokslo premijų dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos archyve“;

1.5. nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų nuostatuose:

1.5.1. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos mokslo premijas (toliau vadinama – premijos) steigia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o jas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komitetas (toliau vadinama – komitetas). Premijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos piliečiams už reikšmingus mokslo darbus. Premijoms gali būti pristatyti ir užsienyje atlikti bei paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui“;

1.5.2. išbraukti 10 punkte žodžius „ir ženklas“;

1.6. nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatuose:

1.6.1. išdėstyti 1, 3 ir 6 punktus taip:

1. Lietuvos mokslo premijų komitetą (toliau vadinama – komitetas) steigia ir jo sudėtį 3 metams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komitetas susideda iš 36 narių: komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojo, komiteto mokslinio sekretoriaus ir po vienuolika trijų sekcijų narių. Komiteto nariai šio komiteto darbe dalyvauja ne ilgiau kaip 6 metus.

Jeigu komiteto narys negali vykdyti savo pareigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu, įvertinusi Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, į jo vietą likusiam kadencijos laikui skiria naują narį.

3. Komitetas priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo, aukštųjų mokyklų, mokslo institutų tarybų (senatų), mokslo draugijų teikimus skirti Lietuvos mokslo premiją (toliau vadinama – premija). Komiteto pirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotojas ir mokslinis sekretorius pateiktus darbus paskirsto sekcijoms.

Komiteto narys, kurio darbas pristatomas premijai, turi atsistatydinti iš komiteto narių.

6. Komiteto (ar sekcijų) posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komiteto (ar sekcijos) narių. Komiteto sprendimai skirti premijas priimami slaptu balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų“;

1.6.2. išbraukti 7 punkte žodžius „Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16-ąją)“.

2. Patvirtinti naujai 3 metų kadencijai Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėtį (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                      Mindaugas Stankevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                         Vladislavas Domarkas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 812

 

Lietuvos mokslo premijų komitetas

 

B. Juodka (komiteto pirmininkas) L. Kadžiulis (komiteto pirmininko pavaduotojas) A. Šileika (komiteto mokslinis sekretorius)

Komiteto nariai:

 

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų sekcija

 

V. Basys B. Grigelionis A. Jurgaitis V. Kontrimavičius J. Kulys A. Matulis V. Rančelis R. Sližys G. Uždavinys V. Vasiliauskienė J. Virbickas

 

Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų sekcija

 

A. Gaižutis P. Kūris R. Mikutavičius R. Pavilionis A. Rosinas L. Sauka A. Šliogeris A. Tyla A. Vasiliauskas E. Vilkas Z. Zinkevičius

 

Technikos mokslų sekcija

 

V. Abraitis L. Ašmantas P. Baltrėnas R. Bansevičius M. Daunys V. Kaminskas K. Kriščiūnas R. Mačiulaitis V. Rajeckas L. Telksnys A. Žukauskas.

______________