LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2005 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-256 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TIPŲ APRAŠO, PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖS ELEMENTŲ ETALONINIŲ SĄLYGŲ RODIKLIŲ APRAŠO IR KRITERIJŲ DIRBTINIAMS, LABAI PAKEISTIEMS IR RIZIKOS VANDENS TELKINIAMS IŠSKIRTI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. vasario 28 d. Nr. D1-127

Vilnius

 

Pakeičiu Paviršinių vandens telkinių tipų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. Dl-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo, Paviršinių vandens telkinių kokybės elementų etaloninių sąlygų rodiklių aprašo ir Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2481), ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Upių tipai:

Tipas

Ekoregionas

Absoliutinis aukštis, m

Baseino plotas, km2

Vidutinis vandens paviršiaus nuolydis, m/km

Geologinis pagrindas

1

Baltijos jūros

<200

< 100

 

Kalcinis“

2

 

 

100–1 000

< 0,7

 

3

 

 

100–1 000

> 0,7

 

4

 

 

1 000–10 000

< 0,3

 

5

 

 

1 000–10 000

> 0,3

 

6

 

 

> 10 000

< 0,3

 

7

 

 

> 10 000

> 0,3

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS